Om kursen

Utbildningen bygger på studenternas observationer och analyser av utbildningsmiljöer, utbildningssituationer och pedagogiskt ledarskap. Exempel på vetenskapliga förhållningssätt och forskningsfrågor behandlas. Du övar dig att genomföra undersökningar med hjälp av vetenskapliga metoder och pedagogiska teorier och skriver ett självständigt arbete på grundnivå, som kan leda till en kandidatexamen i pedagogik.

Kursen vänder sig till dig som har en äldre yrkesexamen avsedd för undervisning där examensomfattningen är lägre än 180 hp t ex lågstadielärare, förskollärare, folkhögskollärare, fritidspedagoger, yrkeslärare före 2001 års lärarexamen, ämneslärare där inte ämnesutbildningen är inbakad i examen och ej heller resulterat i en generell examen, en s k ”PPU40-examen”.

Kursen kommer att genomföras på sen eftermiddag/kvällstid.

Kursinnehåll

Delkurs 1 Undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap, 5hp

Education, Learning and Pedagogical Leadership, 5 credits

Kursen bygger på studenternas observationer och analyser av utbildningsmiljöer, utbildningssituationer och pedagogiskt ledarskap. Exempel på vetenskapliga förhållningssätt och forskningsfrågor behandlas.Delkurs 2 Forskningsfrågor, teori och metod, 10 hp

Research Questions, Theory and Method, 10 credits

I kursen studeras exempel på pedagogiskt utvecklingsarbete och pedagogisk forskning med inriktning mot undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap. Grundläggande undersökningsmetoder presenteras för diskussion och förhållandet mellan undersökningsfrågor och för dessa relevant undersökningsmetod behandlas. I samband härmed diskuteras undersöknings-/forskningsetiska problemställningar.Delkurs 3 Självständigt arbete, 15 hp

Thesis, 15 credits

I kursen planerar och genomför studenten ett självständigt vetenskapligt arbete inom en given tidsram. Arbetet läggs fram vid ett seminarium där studenten också opponerar på ett annat arbete.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Yrkesexamen avsedd för undervisning alternativt kurser inom huvudområdet pedagogik om 60 hp.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).