Fristående kurs, Avancerad nivå
7.5 hp
Malmö | kvällstid | 50%
6 november 2023 - 14 januari 2024
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sin kunskap om och sina färdigheter i att studera och kritiskt granska teorier och metoder med hänsyn till såväl vetenskapsteoretiska traditioner som samhälleliga och etiska aspekter.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

En yrkesexamen i specialpedagogik med/samt ett självständigt arbete om 15 hp.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt