Kurs inom program, Avancerad nivå
7.5 hp
Malmö dagtid 100%
2 maj 2022 - 3 juni 2022

Om kursen

Kursinnehåll

Kursen består av två delkurser:

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15hp. Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (så kallad temperaturtagning) gör efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna på schemalagd tid. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet skriftligt och muntligt till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vi nästtillkommande kurstillfälle.

Kontakt