Kurs inom program, Avancerad nivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
20 februari 2022 - 28 april 2023

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp. Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring samt genomgången kurs, dvs närvaro vid obligatoriska moment i kursen SP813F Omvårdnad: Forskningsmetodik 7,5 hp eller motsvarande.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (så kallad temperaturtagning) gör efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna på schemalagd tid. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet skriftligt och muntligt till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vi nästtillkommande kurstillfälle.

Kontakt