Kurs inom program, Avancerad nivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
28 mars 2022 - 3 juni 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Sexologi, masterprogram

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkända kurser i mastersprogrammets termin 1-3 omfattande minst 30 hp.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande och återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt