Om kursen

Kursens syfte är att studenten ska utveckla kunskap om förutsättningar för utveckling, förändringar och lärande i en organisation. Dessa förutsättningar utgörs av ett samspel mellan omvärld, organisation och organisationens interna faktorer. Studenten förutsätts därför ha grundläggande förståelse för företagekonomiska problem, styrning och beslutsfattande i en organisation. Men också för den institutionella omvärlden och för relationen mellan ledarskap, grupper och medarbetare.

Studenten ska under kursen utveckla fördjupad kunskap om kartläggning och analys av behov i ett organisationsförändringsarbete, samt utveckla förmåga att arbeta med en kvalitativ forskningsansats. Studenten ska också kunna redovisa sin studie i form av en akademisk text, där relationen mellan epistemologi, forskningsfråga, metod och resultat blir tydlig

Denna kurs ges som del av program:

Företagsekonomi: Transport Management

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Minst 22,5 högskolepoäng inom huvudområdet företagsekonomi där kursen

  • TR123B Företagsekonomi: Transportinriktad organisation och ledarskap, 7.5 hp,

skall ingå.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt