Om kursen

Kursens syfte är att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper och färdigheter i logistik samt kunskap om olika logistiska lösningar och tjänster som kan erbjudas marknaden och hur detta påverkar företagets lönsamhet och den samhällsekonomiska effektiviteten. Kursen syftar även till at ge en introduktion i Supply Chain Management.

Denna kurs ges som del av program:

Företagsekonomi: Transport Management

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kurser om minst 30 hp inom programmet Transport Management, vari TR129A Transportlogistik I, 15 hp alternativt TR129B Transportlogistik I, 15 hp ska ingå.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt