Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 50%
17 januari 2022 - 27 mars 2022

Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupad förståelse för transportsektorns roll i samhällsekonomin i en urban kontext och att ur ett omvärldsanalytiskt perspektiv kunna bedöma samhällsekonomins betydelse för transportsektorns utveckling.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkänd kurs TR110A Transportsektorn i samhällsekonomin I, grundläggande nationalekonomi, 7,5 hp.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som

anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna.Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt