Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupad förståelse för transportsektorns roll i samhällsekonomin i en urban kontext och att ur ett omvärldsanalytiskt perspektiv kunna bedöma samhällsekonomins betydelse för transportsektorns utveckling.

Denna kurs ges som del av program:

Företagsekonomi: Transport Management

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkänd kurs TR110A Transportsektorn i samhällsekonomin I, grundläggande nationalekonomi, 7,5 hp.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt