Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
18 januari 2021 - 28 mars 2021

Om kursen

Kursens syfte är att studenten ska utveckla bred och djup förståelse av Supply Chain Management, och Transport Management. Vidare ska studenten utveckla kunskaper om metoder för logistisk/ekonomisk analys och förmåga att utreda komplexa företagsekonomiska problem.

Denna kurs ges som del av program:

Transport Management

Kursinnehåll

  • teorier och metoder för Supply Chain Management, inköp, affärsrelationer, samt riskhantering i kund- och leverantörsrelationer
  • teorier kring omvärldsförändringars inverkan på försörjningskedjan (bl. a. globalisering, outsourcing, kundkrav, lagstiftning, e-handel, hållbarhet etc.) samt riskanalys
  • transportsystemens betydelse i ett flödesperspektiv samt deras betydelse för ett hållbart transport- och infrastrukturnätverk

Behörighet

Behörighetskrav

Kurser om minst 52,5 högskolepoäng inom huvudområdet Företagsekonomi.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt