Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
8 november 2021 - 16 januari 2022

Om kursen

Kursens syfte är att studenten ska utveckla grundläggande kunskap om organisations- och ledarskapsteori. Vidare är syftet att studenten ska utveckla förståelse av induktiv respektive deduktiv ansats samt grundläggande förmåga i akademiskt skrivande.

Denna kurs ges som del av program:

Företagsekonomi: Transport Management

Kursinnehåll

Kursen omfattar gruppsykologi och gruppdynamiska processer samt grundläggande organisations - och ledarskapsteori. Den introducerar Human Resource Management.

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a/2b/2c.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt