Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
29 mars 2021 - 6 juni 2021

Om kursen

Kursens syfte är att studenten ska utveckla fördjupad kunskap och förståelse inom huvudområdet, med inriktning mot Transport Management, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, tillämpliga vetenskapliga metoder samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Syftet är också att studenten ska vidareutveckla sin förmåga att självständigt, inom givna tidsramar, identifiera, formulera och lösa problem, relaterade till Transport Management, samt sin förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Denna kurs ges som del av program:

Transport Management

Kursinnehåll

Kursen behandlar hur ett självständigt vetenskapligt arbete skall planeras och struktureras, hur data och fakta insamlas, bearbetas, presenteras skriftligt, analyseras och bedöms. Särskild vikt läggs vid att det självständiga arbetet belyser, problematiserar, utreder och kritiskt analyserar ett transportrelaterat ämnesområde, gärna i nära samarbete med ett transportföretag/organisation. Det självständiga arbetet skall försvaras vid ett uppsatsseminarium.

Behörighet

Behörighetskrav

Kurser om minst 52,5 högskolepoäng inom huvudområdet Företagsekonomi där kurserna

TR104B Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7,5 hp alternativt TR104C Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7,5 hp och

TR130B Företagsekonomi: Kvantitativa och statistiska metoder inom Transport Management 7,5 hp alternativt TR130C Företagsekonomi: Kvantitativa och statistiska metoder inom Transport Management 7,5 hp

skall ingå.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt