Om kursen

Kursens syfte är att studenten ska utveckla kunskaper om kvantitativ metod och statistisk analys för att självständigt kunna arbeta med statistiskt datamaterial inom Transport Management.

Denna kurs ges som del av program:

Företagsekonomi: Transport Management

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kurser om minst 30 högskolepoäng inom programmet Transport Management där kursen

TR129A Transportlogistik 15 hp alternativt TR129 Transportlogistik 15 hp

skall ingå.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

usstudent@mau.se