Kurs inom program, Grundnivå
30 hp
Malmö | dagtid | 100%
24 januari 2022 - 12 juni 2022

Om kursen

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskap och kliniska färdigheter om diagnostik och behandling av enkla parodontala förändringar samt färdigheter kring kommunikation i olika professionella sammanhang.

Denna kurs ges som del av program:

Tandläkarutbildning

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Den studerande skall ha deltagit i undervisningen på terminskurs 1.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

I tillägg till kursvärderingen sker kontinuerlig utvärdering i olika former såsom vid Programråd två gånger per termin där kursrepresentant, representant från Odontologiska studentkåren samt program och kursansvarig medverkar. Dessutom sker schemalagda utvärderingssamtal mellan studentgruppsrepresentanter och kursansvarig regelbundet under terminen.

Kontakt