Kurs inom program, Avancerad nivå
30 hp
Malmö dagtid 100%
9 augusti 2021 - 26 december 2021

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Den studerande skall vara godkänd i samtliga praktiska moment på ”Odontologi: Kompletterande utbildning för tandläkare I” (TV650A).

Kurslitteratur

Kursvärdering

Universitetet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten hålls tillgängliga för studenterna på universitetets hemsida. (HF 1:14).

Därutöver sker kontinuerlig utvärdering som har olika former på olika kurser, ex. veckovis samråd mellan lärare och studentgrupper, månadsvis samråd mellan kursansvariga och studentrepresentanter, kursansvarig och/eller examinationsansvarig tillsammans med hela studentgruppen.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

studadm.od@mau.se