Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Den studerande skall vara godkänd i samtliga praktiska moment på ”Odontologi: Kompletterande utbildning för tandläkare I” (TV650A).

För tillträde till den kliniska färdighetsträningen på Odontologiska fakulteten krävs godkänt resultat från de prekliniska färdighetskontrollerna (klinikkörkort 1 och 2).

För tillträde till verksamhetsförlagd utbildning (VFU) krävs att samtliga moment på ”Odontologi: Kompletterande utbildning för tandläkare I” (TV650A) är godkända.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt