Kurs inom program, Grundnivå
9 hp
Malmö dagtid 100%
30 augusti 2021 - 10 oktober 2021
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se
Annan ort eller studietakt

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Förskollärarutbildning : Flexibel variant

Kursinnehåll

Kursens huvudteman är barns hälsa, utveckling och lärande utifrån specialpedagogiska perspektiv. I kursen analyseras den specialpedagogiska verksamhetens olika förutsättningar samt diskuteras hur dessa kan kombineras på ett sätt som gynnar alla barn i en inkluderande förskola. I kursen problematiseras också kategoriseringar av barn i svårigheter samt begrepp, fenomen och aktuell forskning rörande normalitet och avvikelse. Frågor om samverkan mellan aktörer på olika nivåer belyses genom att studenterna granskar, utformar och ger varandra respons på förslag till stödinsatser med utgångspunkt i praktisk erfarenhet, utredningar, forskning, teori och styrdokument.

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: UV205A Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap (genomgången) eller UV201A Sociala relationer, demokrati och pedagogiskt ledarskap (genomgången) eller UV211A Pedagogiskt ledarskap och omsorgsetik (genomgången)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt