Kurs inom program, Grundnivå
9 hp
Malmö dagtid 100%
14 februari 2022 - 27 mars 2022
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se
Annan ort eller studietakt

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Förskollärarutbildning : Flexibel variant

Kursinnehåll

Inom kursen granskas och diskuteras förskolans styrdokument och barns rättigheter utifrån ett socialt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Detta görs med hjälp av ett intersektionellt perspektiv som ger studenten möjlighet att förhålla sig till flera maktdimensioner (så som klass, genus och etnicitet) samtidigt, med syfte att erövra ett yrkesrelevant verktyg i arbetet för en jämlik och hållbar förskola. I kursen fördjupas förståelsen för hur förskollärarrollen, förskolans uppdrag och organisation förhåller sig till varandra utifrån ett historiskt och politiskt perspektiv. Studenten analyserar vetenskapliga texter utifrån ett kritiskt förhållningssätt, samt undersöker hur förskolans etiska och demokratiska uppdrag ser ut på lokal, nationell och internationell nivå.

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: UV202A Utveckling, lärande och specialpedagogik (genomgången)

Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt