Kurs inom program, Grundnivå
9 hp
Malmö dagtid 100%
30 augusti 2021 - 7 november 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Förskollärarutbildning : Flexibel variant

Kursinnehåll

I kursen introduceras två för uv-kurserna övergripande perspektiv; omsorgsetik och normkritik. Omsorgsetiken kan ses som traditionellt förbunden med det pedagogiska ledarskapet och omfattar de relationella värden som är förknippade med förskolans praktik, såsom närhet, erkännande, relation, likvärdighet och gemenskap. Förskolans delade ansvar för omsorg och fostran diskuteras och värderas i förhållande till föräldraskapets och barndomens varierade villkor. Ur ett normkritiskt perspektiv analyseras de värden som genomsyrar förskolan, samt hur olika sociala kategorier samverkar och makt kommer till uttryck i omsorgssituationer, till exempel i barns lek eller i samarbete med vårdnadshavare. Inom ramen för akademisk literacy får studenten träna på att värdera olika slags information.

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6a/6a)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna (HF 1:14).

Kontakt