Kurs inom program, Grundnivå
9 hp
Malmö dagtid 100%
30 augusti 2021 - 10 oktober 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Förskollärarutbildning : Flexibel variant

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i två teman. Inom det första temat diskuteras grundläggande vetenskapsteoretiska resonemang och begrepp. I relation till detta påbörjar studenten planeringen inför sitt examensarbete genom att självständigt formulera ett forskningsproblem. Det andra temat behandlar den vetenskapliga genren. Studenten läser och diskuterar en vetenskaplig text inom pedagogik eller utbildningsvetenskap utifrån hur denna är uppbyggd och förhåller sig till den vetenskapliga genrens krav. Här fördjupas och tillämpas kunskaper som utvecklas inom det första temat.

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: UV203A Förskola, värdegrund och samhälle (genomgången)

Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna (HF 1:14).

Kontakt