Kurs inom program, Grundnivå
9 hp
Malmö dagtid 100%
30 augusti 2021 - 10 oktober 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Förskollärarutbildning : Flexibel variant

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i två teman. Inom det första temat diskuteras grundläggande vetenskapsteoretiska resonemang och den vetenskapliga genren. Studenten läser och diskuterar vetenskapliga texter inom pedagogik eller utbildningsvetenskap utifrån hur dessa är uppbyggda och förhåller sig till den vetenskapliga genrens krav.

Det andra temat utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till forskningsmetodologi. Här påbörjar studenten planeringen inför sitt examensarbete genom att självständigt formulera ett forskningsproblem samt genom att föra reflekterande diskussioner kring relevanta metodologiska ansatser. Här fördjupas och tillämpas dessutom kunskaper som utvecklas inom det första temat.

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: UV203A Förskola, värdegrund och samhälle (genomgången)

Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna (HF 1:14).

Kontakt