Om utbildningen

Vi lever i en allt mer mediestyrd värld. Förståelse för olika mediers sätt att fungera medför också förståelse för oss själva och samhället vi lever i. Detta program riktar sig till dig som vill arbeta i syfte att förändra och göra skillnad genom medier och kommunikation. Utbildningen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper för att arbeta med medier på ett analytiskt, kreativt, etiskt och kritiskt sätt. Detta med fokus på samhällsengagemang och samhällsaktivism.

Programmet ger dig kunskaper och färdigheter som du kan använda på ett konkret sätt under din studietid, på arbetsmarknaden och i din roll som samhällsmedborgare. Under utbildningen får du en kombination av generella kompetenser och spetskompetenser. Du kommer kunna röra dig mellan olika yrkesområden och producera medieinnehåll inom olika genrer och uttrycksformer.

Utbildningen utgår ifrån tre förhållningssätt:

  • Aktivism: förmåga att engagera, väcka debatt och påverka.
  • Strategi: möjlighet att bedöma konsekvenserna av beslut och agerande. 
  • Entreprenörskap: med fokus på socialt entreprenörskap. Att kunna identifiera möjligheter i olika situationer och förverkliga dessa.

Utbildningen ges varje hösttermin. Programmet kombinerar teoretiska studier och praktiska moment. Tillsammans ger det en bred kunskap för mediers funktionssätt och hur medier och kommunikation kan användas för olika ändamål.

Under första terminen introduceras du till dagens medielandskap och utbildningens fokusområden aktivism, strategi och entreprenörskap.

Termin två tar upp olika perspektiv på mediers produktionsvillkor, innehåll och människors medieanvändning. Under terminen arbetar du också tillsammans med kurskamrater med ett projektarbete. I projektet arbetar du praktiskt med de teoretiska kunskaper du lär dig.

Under termin tre har du möjlighet att välja mellan olika valbara kurser för att spetsa din kompetens. Du kan välja kurser som Rörlig bild och webcasting, Grafisk design och medier, Interaktionsdesign och medier, Att skriva och publicera i digitala medier samt Den fotografiska bilden.

Termin fyra breddar din kunskap om medier och kommunikation utifrån historiska perspektiv och den samtida medieforskningen. Du får också kunskap om olika vetenskapliga metoder att använda dig av i egna projekt. Även under denna termin arbetar du tillsammans med kurskamrater med ett projektarbete för att applicera och fördjupa de teoretiska kunskaper du lär dig.

Termin fem koncentreras i huvudsak på ditt examensarbete som förenar både teoretiska och praktiska kunskaper. Du skriver en vetenskaplig uppsats och utgår sedan från den i ett avslutande gestaltande arbete.

Den avslutande termin sex är en så kallad valbar termin. Välj mellan att studera valbara kurser, göra praktik eller studera utomlands.

Programmet erbjuder möjlighet till utbytesstudier eller praktik på en relevant arbetsplats.

Utbytesstudier ger dig chans att få internationell erfarenhet och spetsa dina färdigheter ytterligare. Malmö universitets har 250 partneruniversitet världen över.

Praktik ger dig inblick och erfarenhet i arbetslivet. Du får själv välja och söka praktikplats inom ramen för din utbildning. Programmets institution Konst, kultur och samhälle har ett nätverk med företag och organisationer som söker praktikanter. Exempel på praktikplatser som tidigare studenter har praktiserat på är IKEA, Universal Music, Amnesty International, Sveriges Radio P3 och Sydsvenskan.

Du får chans att knyta kontakter med branschen redan under din studietid genom studiebesök, gästföreläsningar och projektsamarbeten. Programmet samarbetar med företag och organisationer utanför lärosätet. Samarbeten sker både inom den traditionella mediebranschen och företag med inriktning mot kreativa näringar, föreningar och den offentliga sektorn.

Utbildningen har ett programråd som arbetar med att programmet uppmärksammas och har en förankring i det omgivande samhället. Rådets uppgift är också att se till att programmet kontinuerligt håller högsta tänkbara kvalitet och att det utvecklas i takt med både vetenskapliga och professionella förändringar. I rådet sitter studentrepresentanter, externa representanter från medier- och kommunikationsverksamheter samt lärarrepresentanter.

Programmet ger dig en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap. Utbildningen vilar på en vetenskaplig grund och ger dig långsiktiga och hållbara kompetenser för att du ska vara aktuell på arbetsmarknaden oavsett snabba teknologiska förändringar.

Utbildningen förbereder dig för en rad olika yrkesområden. Alumner från programmet arbetar till exempel som produktkommunikatör, projektledare, webbansvarig, journalist, copywriter och campaign manager.

Efter avslutad utbildning finns även möjligheten att läsa masterstudier i Sverige eller internationellt. Malmö universitet erbjuder ett urval av program på avancerad nivå, så som Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries (ett- och tvåårigt masterprogram).

Kurser inom programmet

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

"Det ges många möjligheter att skapa kreativt och välja sin egen nisch"

Isabella Gryckdal Watanabe började plugga på universitetet direkt efter gymnasiet. Nu läser hon sin sista termin på programmet och drömmer om att i framtiden få förändra människors vardag genom digital kommunikation.

"Det ges många möjligheter att skapa kreativt och välja sin egen nisch"

Isabella Gryckdal Watanabe började plugga på universitetet direkt efter gymnasiet. Nu läser hon sin sista termin på programmet och drömmer om att i framtiden få förändra människors vardag genom digital kommunikation.

Samhällsvetenskapliga gymnasieprogrammet hade gett henne en grundläggande förståelse för samhälleliga aspekter och strukturer. Vid valet av universitetsutbildning lockade möjligheten att få rikta in sig på digitalisering och den digitala utvecklingen i samhället. Dessutom hade Isabella ett intresse för att tala och skriva. Därför föll valet till slut på Medie- och kommunikationsvetenskap där hon skulle få utveckla teoretiska och praktiska färdigheter inom dagens mediavärld.

– Jag har fått lära mig att anpassa texter för olika sammanhang, applicera teori i praktiken och tänka kritiskt. Det har gjort att jag nu känner mig mer innovativ och öppen för nya idéer i de arbeten jag tar mig för. Det roligaste på utbildningen är våra projektarbeten. I projekten får vi kombinera kreativa idéer och tankar med teorier vi lärt oss i tidigare kurser. Det är så kul att samarbeta med andra studenter och dra nytta av varandras olika kompetenser. Projektarbetena görs varje termin och man märker hur allas förmåga att tänka nyskapande och kreativt utvecklas mer och mer under programmets gång.

Projekt och uppsatser om områden som intresserar en

– Det bästa med programmet är att det ges många möjligheter att skapa kreativt och välja sin egen nisch. Vi får välja kurser, skapa projekt och skriva uppsatser inom områden som man har ett genuint intresse för.

– I den digitala medievärlden kombineras ständigt textens och bildens betydelser, som i sin tur påverkar omvärlden. Under den valbara terminen ville jag komplettera min kunskap om skrivande med visuell kommunikation. Jag valde därför de fristående kurserna Grafisk design och Interaktionsdesign. Under kursernas gång fick jag lära mig hur man förbättrar en visuell identitet och skapar användarvänliga gränssnitt för olika sammanhang. För mig var kurserna ett bra sätt att utveckla mina praktiska förmågor för min framtida karriär.

Våga vara öppen för nya tankesätt

– Mitt bästa tips för en framtida student på Medie- och kommunikationsvetenskap är att vara öppen för nya tänkesätt och våga utforska olika sätt att uttrycka sig i tal och skrift. Denna utbildning ger både bra kunskaper och förberedelser inför framtiden.

"Man kan använda medier till att göra gott i samhället"

Ett stort intresse för social hållbarhet kombinerat med fördjupade kunskaper inom medie- och kommunikationsvetenskap lade grunden för Anna Johannssons framtid inom social marketing.

"Man kan använda medier till att göra gott i samhället"

Ett stort intresse för social hållbarhet kombinerat med fördjupade kunskaper inom medie- och kommunikationsvetenskap lade grunden för Anna Johannssons framtid inom social marketing.

– Kunskaper om mediers roll i samhället, och diskussioner kring samspelet mellan medier och människor, har bidragit till att jag idag ser på världen med andra ögon. Det har gjort mig medveten om hur vi kan använda dem på ett samhällsnyttigt sätt.

Anna tog sin examen i juni 2017. Idag är hon en av grundarna bakom Poppy Communication, en kommunikationsbyrå som inriktar sig på social marketing med fokus på hållbarhet. Social marketing handlar om att ändra beteenden och attityder. Detta till skillnad från traditionell kommersiell marknadsföring som främst handlar om att sälja en produkt eller fylla och skapa behov.

– Hur får man människor att sopsortera mera eller röra på sig oftare? Det är exempel på frågor som vi, genom digital marknadsföring vill påverka. Vi är just nu i startgroparna men hoppas på en kundbas vars arbete präglas av samhällsförändrande arbete och socialt ansvar.

”Jag såg en framtid med medier”

Att jobba med kommunikation och medier ser Anna som en fördel i dagens digitaliserade samhälle.

– ’Mediebranschen är en osäker bransch’ får man ofta höra. Men jag ser det inte som ett problem. Den ökade digitaliseringen i samhället skapar oändliga möjligheter. Det finns organisationer och företag som inte nyttjar medier i den mån som är möjligt. Där kan jag, och andra som läst medie- och kommunikationsvetenskap, gå in och säga: ’Jag kan hjälpa er med det här’.

– Innan jag sökte in till MKV hade jag läst lite psykologi, musik och genusvetenskap vid andra universitet, men visste inte vad jag ville jobba med. Det enda jag var säker på var att jag föredrog ett kreativt arbete och att jag såg en framtid med medier.

”Min tid i Melbourne var helt fantastisk”

Anna menar att de praktiska och gestaltande inslagen inom vissa kurser och projekt gav en bra mix mellan praktik och teori och berikade en annars rätt så teoretisk utbildning.

– Generellt så var det en väldigt teoretisk utbildning men under vissa kurser fick vi komma i kontakt med företag och organisationer i Malmö och testa våra praktiska färdigheter. Deras utmaningar kom att bli verkliga ”case” för oss studenter och vi fick möjligheten att använda våra teoretiska kunskaper i praktiken.

Under programmets gång har studenten möjlighet att välja mellan att göra praktik på en relevant arbetsplats eller studera en termin utomlands eller i Sverige. För Anna innebar studierna på universitet i Melbourne, Australien, en möjlighet att komplettera utbildningen med praktiska färdigheter.

– Min tid i Melbourne var helt fantastisk! En kurs som jag läste under min utbytestermin hette ’making media’, en bred mediekurs där vi jobbade med videoporträtt. Jag tog också en fotokurs och en kurs i digital literacy som fokuserade på text i digital form.

Kontakt