Program, grundnivå
270 hp
Malmö blandad undervisningstid 100%
29 augusti, 2022 - 4 juni, 2028
Ansökningen öppnar 15 mars

Om utbildningen

Vill du arbeta med ungdomar i en spännande ålder på tröskeln till vuxenlivet? Då är ämneslärarutbildning något för dig. Som ämneslärare har du ett spännande och utmanande yrke med ungdomar som håller på att utveckla ett kritiskt tänkande och som funderar över de stora livsfrågorna. Du fördjupar dina kunskaper i dina favoritämnen som du studerar med sikte på att bli en kunnig och inspirerande lärare för morgondagens vuxna.

Förstaämne Biologi

Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 omfattar 270 högskolepoäng och innehåller 90 högskolepoäng biologi samt 45 högskolepoäng vardera inom kemi och teknik. Ämneskombinationen är unik och kan inte läsas inom det reguljära ämneslärarprogrammet. I utbildningen ingår självständiga arbeten om sammanlagt 30 högskolepoäng inom ämnet biologi, varav ett arbete om 15 högskolepoäng på grundnivå och ett arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Inriktningen innehåller kurser på avancerad nivå om sammanlagt minst 50 högskolepoäng.

Arbeta som lärare samtidigt som du går din utbildning

Tillsammans med några av regionens skolhuvudmän erbjuder Malmö universitet en arbetsintegrerad variant av ämneslärarutbildningen för grundskolans årskurs 7-9 i ämnena biologi, kemi och teknik. Detta innebär att du under fem av totalt sex studieår arbetar som lärare samtidigt som du går din utbildning. Den täta kontakten med skolan gör att du kan använda dina praktiska erfarenheter i de teoretiska studierna och vice versa.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Utbildningen gör dig behörig att undervisa i biologi, kemi och teknik i årskurs 7-9. Förutom studier för att kunna undervisa i ämnena biologi, kemi och teknik innehåller utbildningen kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) som behandlar läroplansteori, styrdokument, bedömning, specialpedagogik, vetenskapsteori, lärande och undervisning samt belyser områden som konflikthantering, sociala relationer och demokrati.

Verksamhetsförlagd utbildning

I utbildningen integreras studier vid universitetet i Malmö inom ämne, ämnesdidaktik och UVK med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och arbete på en grundskola i den kommun du valt genom din ansökan till utbildningen. Detta upplägg ger en unik möjlighet att integrera teori och praktik . De erfarenheter du får genom att arbeta som lärare hjälper dig att relatera till studierna och tvärtom. På skolan blir du en del av ett arbetslag tillsammans med skickliga och erfarna lärare som stöttar dig även om du förväntas arbeta självständigt som obehörig lärare med undervisningsansvar från och med utbildningens andra år.

Det här är en programinriktning av Ämneslärarutbildning.

Etapp 1 omfattar två års studier och 120 högskolepoäng

Den första etappen utgör den nödvändiga basen för att arbeta som obehörig lärare och omfattar studier i undervisningsämnena biologi, kemi, teknik, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen inleds på heltid under första året och fortsätter under andra året med halvfartskurser i kombination med utbildningsanställning på 50 % vilken innefattar verksamhetsintegrerade kurser och arbete på en grundskola.

Etapp 2 omfattar fyra års studier och 150 högskolepoäng

Den andra etappen innehåller ytterligare kurser inom undervisningsämnena, kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna som ingår i en ämneslärarexamen och två självständiga arbeten, ett på grundnivå samt ett examensarbete på avancerad nivå. Återstående verksamhetsförlagd utbildning genomförs inom ramen för en anställning. Utbildningen fortsätter med studier på halvfart i kombination med arbete på en grundskola inom utbildningsanställning.

Sommarkurser ingår i utbildningen så att utbildningen ska kunna slutföras efter totalt sex års studier.

Efter att du med godkänt resultat har genomfört din första VFU-kurs och ytterligare minst 30 hp inom programmet före andra terminens mitterminsskifte erbjuder skolhuvudmannen dig en utbildningstjänst på 50 % i den kommun där du genomfört din VFU-kurs. Du anställs på en utbildningstjänst där du arbetar som obehörig lärare med tillgång till stöd och handledning. Anställningen gäller för ett år i taget enligt skollagen och följer regler och avtal som gäller. Individuell lönesättning tillämpas.

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurser 7-9. En ämneslärarexamen för grundskolans årskurser 7-9 ger behörighet att undervisa i biologi också i årskurserna 4-6 samt i gymnasieskolan eftersom din utbildning i ämnet omfattar minst 90 högskolepoäng. 

En god arbetsmarknad väntar

Eftersom antalet barn i grundskoleålder beräknas öka är arbetsmarknaden god för en examinerad ämneslärare. Det råder även brist på behöriga lärare i NO-ämnena och framför allt teknik.

Se arbetsmarknadsprognos

Vad är skillnaden på en arbetsintegrerad variant av ämneslärarutbildningen
och den reguljära ämneslärarutbildningen?

Den arbetsintegrerade utbildningen innebär att du arbetar 50 procent och studerar på 50 procent från och med det andra studieåret. Första året läser du på heltid och läser samma kurser som studenterna inom det reguljära programmet. Eftersom utbildningen har lägre studietakt omfattar den 12 terminer och studier på sommaren istället för 10 terminer. Kombinationen av utbildningen och arbetet som lärare ställer höga krav på din förmåga att organisera egna studier parallellt med arbetet i skolan.

Från och med utbildningens andra år arbetar du som obehörig lärare på halvtid. Det kommer att finnas handledare på skolan. Utbildningen passar därför bäst för dig har erfarenhet av att ha verkat i skolan och vet att du trivs i rollen som lärare. Annars rekommenderar vi att du väljer det reguljära grundlärarprogrammet, där du mer successivt kommer in i din framtida yrkesroll.

En annan skillnad är att ämneskombinationen Biologi – Kemi – Teknik inte erbjuds inom den reguljära utbildningen.

Är studierna utlokaliserade?

Huvuddelen av studierna bedrivs i Malmö i universitetets lokaler. Från och med år två är vissa veckodagar vikta åt arbete på skola och andra för undervisning på universitetet. Undervisning ges i huvudsak på dagtid, men kvällsundervisning (17-20) kan förekomma.  Från och med andra året genomförs vissa kursmoment i den kommun där man är anställd. Det gäller i synnerhet den verksamhetsförlagda utbildningen, vfu, som består av fyra kurser om fem veckor. Vfu-kurserna examineras av universitetets lärare (vfu-lärare) som sätter betyg på kursen efter samråd med handledaren på skolan. Godkänd vfu-kurs krävs för utbildningsanställning.

Hur söker jag till den arbetsintegrerade utbildningen?

Det finns flera anmälningsalternativ till den arbetsintegrerade varianten av ämneslärarprogrammet, dels beroende vilken inriktning du vill ansöka till men också vilken kommun du prioriterar avseende en kommande utbildningsanställning (och därmed VFU under utbildningens första år). Alternativen hittar du längst ner på programsidan för respektive för inriktning.

Du söker i första hand till den kommun du är intresserad av att arbeta i. Är du intresserad av flera kommuner kan du söka dem som andrahands- eller tredjehandsval. Utbildningen ges vid Malmö universitet oavsett vilken anmälningskod du söker.

Om du blir antagen till utbildningen måste du vara inställd på att vara verksam under fem års tid i den kommun din ansökan om utbildning avser. Långt pendlingsavstånd är därför inte realistiskt, det finns heller inte möjlighet till någon form av reseersättning. Det kommer inte att vara möjligt att byta kommun under utbildningens gång.

Jag vikarierar redan i dag i en skola och vill söka till utbildningen. Kan jag få önska eller påverka vilken skola jag hamnar i?

När du antagits till utbildningen är du kopplad till en viss kommun, men det är kommunen/huvudmannen som avgör på vilken skola som utbildningstjänsten inrättas. Den första vfu-kursen i termin 2 ska genomföras på en skola i den sökta kommunen där man inte har personlig anknytning. Med personlig anknytning menas att man till exempel själv arbetar, har arbetat eller har gått på skolan eller har släktingar som arbetar där.

Kan jag söka studielån samtidigt som jag studerar den här utbildningen?

Utbildningen är studiemedelsberättigad. På csn.se finns det information om hur studiemedlen påverkas beroende på din inkomst och dina ekonomiska förhållanden i stort.

Vad innebär en utbildningsanställning och hur mycket får man i lön?

Medverkande huvudmän erbjuder utbildningsanställningar på 50 % i fyra år from andra året på skolor som erbjuder en god utbildningsmiljö med utbildade handledare. Inom anställningstiden genomförs utlokaliserade utbildningsmoment i en omfattning av totalt 30 högskolepoäng: en kurs om 7,5 hp inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) samt tre kurser om 7,5 hp vardera inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Du anställs på en utbildningstjänst där du arbetar som obehörig lärare med tillgång till stöd och handledning. Anställningen gäller för ett år i taget enligt skollagen och följer regler och avtal som gäller. Individuell lönesättning tillämpas. Lönespannet för obehöriga är ca 22-30.000/månad för heltid beroende på studentens eventuella tidigare utbildning, dess relevans, erfarenhet och vitsord av arbete som lärare. Lönen sätts av kommunerna utan inblandning av universitetet. Om du har specifika frågor som rör utbildningsanställningar rekommenderas du att kontakta kontaktpersonen i aktuell kommun.

Vilka huvudmän medverkar i arbetsintegrerad ämneslärarutbildning 7-9 med antagning ht 2022?

Malmö stad
Erbjuder 6 utbildningsanställningar i ämneslärarutbildning 7-9
Kontaktperson: Charlotte Hillvik charlotte.hillvik@malmo.se

Kurser inom programmet

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Biologi 2, Kemi 2, Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2, Matematik 4/ Matematik D, Engelska 6

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Validering av reell kompetens

Om du saknar någon av ovanstående gymnasiekurser, men tack vare någon annan omständighet har motsvarande kunskaper och färdigheter finns möjligheten att ansöka om behörighet genom reell kompetens.

Mer om reell kompetens

Kontakt

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se