Program, avancerad nivå
60 hp
Malmö | dagtid | 100%
28 augusti, 2023 - 31 maj, 2024
Äldre är en sårbar grupp som lätt hamnar mellan stolarna i samhället. Jag kände att det fanns ett behov och en efterfrågan av specialisering mot äldre.

Nina Jönsson, alumn. 

Om utbildningen

Startar ej 2022

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre fördjupar kunskap och kompetens i att utveckla och leda omvårdnad för äldre. Programmet leder till två examina, en specialistsjuksköterskeexamen och en magisterexamen i omvårdnad.

Som specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre krävs fördjupade kunskaper i att leda, utveckla och implementera strukturerade processer för bedömning och utvärdering, för att kunna säkerställa en evidensbaserad omvårdnad. Du behöver också i din funktion kunna besluta om och ansvara för en personcentrerad, säker och sammanhållen vård. Programmet erbjuder verktyg och resurser för att kunna arbeta med omvårdnad och vård både i sluten- och öppenvården.

Samläsning med andra specialistinriktningar

Programmets olika inriktningar är integrerade med varandra och flera av kurserna samläses med övriga specialistutbildningar samt med studenter på masterprogrammet i omvårdnad. Det ger möjlighet att skaffa sig fördjupad kunskap om den specialist- och masterutbildade sjuksköterskans funktion i en alltmer komplex hälso- och sjukvårdskontext.

Studenter från samtliga utbildningar träffas regelbundet för att kritiskt reflektera och diskutera sina erfarenheter och kunskaper.

Samverkan mellan utbildningen och sjukvården

Malmö universitet samarbetar med offentliga vårdaktörer, som Skånes universitetssjukhus, primärvården och Malmö stad med flera kommuner.  

Lokal profil

Huvudområdet omvårdnad vid Malmö universitet är flervetenskapligt med både ett individ- och ett samhällsperspektiv. Undervisningens utgångspunkt är att omvårdnad sker på personnivå. Varje människa är unik och ska ges möjlighet till delaktighet i beslut som rör de egna behoven av vård, omsorg och hälsa. Studenterna lär sig att samarbeta med andra professioner och respektera människors integritet, autonomi och kulturella identitet.

Efter din examen har du fördjupade kunskaper och kompetenser inom omvårdnad av äldre som bland annat omfattar ledning av en evidensbaserad omvårdnad, för att kunna bemöta komplexa mänskliga behov. Du har verktyg för utvecklings-, förändrings-, och säkerhetsarbete och för att agera som kritisk forskningskonsument. Programmets magisterexamen innebär att du är behörig till det tvååriga masterprogrammet i omvårdnad som erbjuds vid Institutionen för vårdvetenskap och även till forskarutbildning. 

Det råder en stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor. I takt med att vårdtiderna inom den slutna vården blir allt kortare och att den komplexa vården och omvårdnaden allt mer äger rum i primärvården och i patienternas egna hem, så kommer behovet av specialistutbildade sjuksköterskor inom vård av äldre fortsätta öka.

Kurser inom programmet

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp.

Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Urval

Högskolepoäng 100%

Specialistkompetens gör skillnad

Emma Englander är medicinskt ansvarig sjuksköterska och ansvarar för hälso- och sjukvårdenssäkerhet och kvalitet i Burlöv kommuns vård- och omsorgsboenden. Efter specialistutbildningen förändrades Emmas uppfattning av sjuksköterskans roll.

Specialistkompetens gör skillnad

Emma Englander är medicinskt ansvarig sjuksköterska och ansvarar för hälso- och sjukvårdenssäkerhet och kvalitet i Burlöv kommuns vård- och omsorgsboenden. Efter specialistutbildningen förändrades Emmas uppfattning av sjuksköterskans roll.

Varför ville du bli specialistsjuksköterska?

– Jag hade arbetat några år inom kommunal hälso- och sjukvård, främst med äldre, och kände att jag ville få fördjupade kunskaper.

– Det finns ett väldigt tydligt före och efter i min yrkesroll. Innan utbildningen tänkte jag att jag kunde omvårdnad av äldre relativt väl, men allteftersom utbildningen fortgick insåg jag hur mycket som fanns att lära. Min uppfattning av sjuksköterskans roll förändrades i stort sett helt och hållet efter min specialistutbildning.

Rekommenderar du utbildningen?

– Det gör jag absolut. Jag är lika stolt och tacksam över min specialistutbildning som över min grundutbildning.

Vilka insatser behövs för att få fler att vilja bli specialistsjuksköterskor?

– Arbetsgivare behöver rekrytera fler specialistsjuksköterskor. Jag tror även på en ny utformning av tjänster där man till exempel arbetar 50 procent med kliniskt arbete och 50 procent med utvecklingsarbete, utbildningar och liknande uppgifter. En löneförhöjning är inte lockande nog, utan det är viktigt att också få använda sina nya kunskaper efter specialistutbildningen.

Varför är det viktigt att satsa på specialistsjuksköterskan?

– Eftersom tillgången på specialistsjuksköterskor har minskat, samtidigt som en växande del av befolkning kommer att behöva vård, så är det en förutsättning med fler specialistsjuksköterskor inom vård av äldre för att kunna möta vårdbehovet.

Utbildningens tydliga koppling till arbetslivet lockade Nina till Malmö

– Äldre är en sårbar grupp som lätt hamnar mellan stolarna i samhället. Jag kände att det fanns ett behov och en efterfrågan av specialisering mot äldre. Med utbildningen har jag möjlighet att utveckla både mig själv och verksamheter inom sjukvården.

Utbildningens tydliga koppling till arbetslivet lockade Nina till Malmö

– Äldre är en sårbar grupp som lätt hamnar mellan stolarna i samhället. Jag kände att det fanns ett behov och en efterfrågan av specialisering mot äldre. Med utbildningen har jag möjlighet att utveckla både mig själv och verksamheter inom sjukvården.

Nina Jönsson var tidigt lockad av att arbeta inom sjukvården. Efter att hon gått omvårdnadsprogrammet i gymnasiet växte intresset och hon började studera till sjuksköterska i Växjö.

– Jag har efter examen både arbetat som sjuksköterska på lasarett och inom hemsjukvården. Att arbeta med äldre är intressant och utvecklande. Det finns många områden där jag kan göra mycket för att förbättra vården för våra äldre.

Mentorskap och kontakt med arbetslivet lockade

Anledningen till att Nina valde just Malmö för att specialisera sig var blandningen av teori, mentorskap, praktik tillsammans med den nära kontakt utbildningen haft med vårdaktörer. En blandning av komponenter som Nina menar gjort utbildningen både spännande och lärorik med en tydlig koppling till arbetslivet. Genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen har Nina fått sätta sina teoretiska kunskaper på prov i en arbetsmiljö.

Går bra att pendla

Även pendlingsmöjligheterna drog Nina till Malmö.

– Jag bor i Älmhult. Just nu har jag tagit tjänstledigt från min sjukskötersketjänst, men innan dess jobbade jag även där. Buss- och tågstationer ligger mycket nära högskolan som gör pendlingen betydligt enklare och möjliggör att jag kan bo kvar i Älmhult.

Utbildningen har gett henne fördjupade kunskaper och nya verktyg att bemöta och arbeta med äldre. Specialiseringen mot äldrevård skapar spetskunskaper som Nina tror öppnar upp för nya karriärsval och möjligheter.

Kontakt