Program, grundnivå
180 hp
Malmö | dagtid | 100%
28 augusti, 2023 - 7 juli, 2026
Ansökningen öppnar 15 mars

Om utbildningen

Vi lever i en allt mer mediedominerad och mediestyrd värld. För att förstå oss själva och vår omgivning krävs förståelse för olika mediers sätt att fungera.  Till exempel hur de används och vilka bakomliggande faktorer som påverkar mediers innehåll och roll i samhället. Utbildningen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper att arbeta med medier på ett analytiskt, kreativt, etiskt och kritiskt sätt. Detta med fokus på samhällsengagemang och samhällsaktivism.

Programmet riktar sig till dig som vill arbeta i syfte att förändra, och använda dina kunskaper för att göra skillnad genom medier och kommunikation.

Programmet har ett tydligt handlingsperspektiv på medier. Det ger dig kunskaper och färdigheter som du kan använda på ett konkret sätt både under studietiden och på arbetsmarknaden men även i din roll som samhällsmedborgare. Utbildningen utgår ifrån tre förhållningssätt:

  • Aktivism: förmåga att engagera, väcka debatt och påverka.
  • Strategi: möjlighet att bedöma konsekvenserna av beslut och agerande. 
  • Entreprenörskap: med fokus på socialt entreprenörskap. Att kunna identifiera möjligheter i olika situationer och förverkliga dessa.

Programmet ger dig en kombination av generella kompetenser och spetskompetenser, vilket innebär att du kan röra dig mellan olika yrkesområden och producera medieinnehåll inom olika genrer och uttrycksformer. 

Programmet kombinerar teoretiska studier och praktiska moment som tillsammans ger en bred kunskap för mediers funktionssätt och hur media och kommunikation kan användas för olika ändamål. Utbildningen samarbetar med företag och organisationer utanför lärosätet, både inom den traditionella mediebranschen och företag med inriktning mot kreativa näringar, föreningar och den offentliga sektorn. Här ges du genom studiebesök, gästföreläsningar och projektsamarbeten chans att knyta kontakter med branschen redan under din studietid.

Programmets första termin ger en bred introduktion till dagens medielandskap samt utbildningens fokusområden aktivism, strategi och entreprenörskap.

Termin två ger olika perspektiv på mediers produktionsvillkor, innehåll och människors medieanvändning. Parallellt med terminens övriga kurser bedriver du tillsammans med dina kurskamrater ett projektarbete som omsätter de teoretiska kunskaperna i praktisk handling.  

Under termin tre har du möjlighet att välja mellan olika valbara kurser, exempelvis rörlig bild och webcastinggrafisk design och medierinteraktionsdesign och medier samt den fotografiska bilden.

Termin fyra breddar din kunskap om medier och kommunikation, dels i ett historiskt perspektiv, dels med ögonen på den samtidiga medieforskningen. Under terminen får du också kunskap om olika vetenskapliga metoder att använda dig av i egna projekt.

Termin fem koncentreras i huvudsak på ditt examensarbete som, liksom programmet i sin helhet, förenar både teoretiska och praktiska kunskaper. Du skriver en vetenskaplig uppsats och utgår sedan från den i ett avslutande gestaltande arbete.  

Den avslutande termin sex är en så kallad valbar termin. Här kan du välja mellan att studera valbara kurser, göra praktik på en relevant arbetsplats eller studera utomlands på något av universitetets 250 partneruniversitet.

Det finns ett programråd kopplat till utbildningen. Rådets främsta uppgift är att arbeta med programmets strategiska utveckling. Det ser till att det kontinuerligt håller högsta tänkbara kvalitet och att det utvecklas i takt med både vetenskapliga och professionella förändringar. Rådet arbetar också med att se till att programmet blir uppmärksammat och att det har en förankring i det omgivande samhället. I rådet sitter lärarrepresentanter, studentrepresentanter samt externa representanter från verksamheter som sysslar med medier och kommunikation.

Programmet ger dig en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap. Utbildningen vilar på en vetenskaplig grund och ger dig långsiktiga och hållbara kompetenser för att du ska vara aktuell på arbetsmarknaden oavsett snabba teknologiska förändringar.

Utbildningen förbereder dig för yrken i en rad olika branscher. Tidigare studenter från vårt program arbetar idag till exempel som produktkommunikatör, projektledare, webbansvarig, journalist, copywriter och campaign manager.

Efter avslutad utbildning finns även möjligheten att gå över till masterstudier i Sverige eller internationellt. Malmö universitet erbjuder ett urval av program på avancerad nivå som är öppna för dig med en kandidatexamen inom media och kommunikation. 

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

"Man kan använda medier till att göra gott i samhället"

Ett stort intresse för social hållbarhet kombinerat med fördjupade kunskaper inom medie- och kommunikationsvetenskap lade grunden för Anna Johannssons framtid inom social marketing.

"Man kan använda medier till att göra gott i samhället"

Ett stort intresse för social hållbarhet kombinerat med fördjupade kunskaper inom medie- och kommunikationsvetenskap lade grunden för Anna Johannssons framtid inom social marketing.

– Kunskaper om mediers roll i samhället, och diskussioner kring samspelet mellan medier och människor, har bidragit till att jag idag ser på världen med andra ögon. Det har gjort mig medveten om hur vi kan använda dem på ett samhällsnyttigt sätt.

Anna tog sin examen i juni 2017. Idag är hon en av grundarna bakom Poppy Communication, en kommunikationsbyrå som inriktar sig på social marketing med fokus på hållbarhet. Social marketing handlar om att ändra beteenden och attityder. Detta till skillnad från traditionell kommersiell marknadsföring som främst handlar om att sälja en produkt eller fylla och skapa behov.

– Hur får man människor att sopsortera mera eller röra på sig oftare? Det är exempel på frågor som vi, genom digital marknadsföring vill påverka. Vi är just nu i startgroparna men hoppas på en kundbas vars arbete präglas av samhällsförändrande arbete och socialt ansvar.

”Jag såg en framtid med medier”

Att jobba med kommunikation och medier ser Anna som en fördel i dagens digitaliserade samhälle.

– ’Mediebranschen är en osäker bransch’ får man ofta höra. Men jag ser det inte som ett problem. Den ökade digitaliseringen i samhället skapar oändliga möjligheter. Det finns organisationer och företag som inte nyttjar medier i den mån som är möjligt. Där kan jag, och andra som läst medie- och kommunikationsvetenskap, gå in och säga: ’Jag kan hjälpa er med det här’.

– Innan jag sökte in till MKV hade jag läst lite psykologi, musik och genusvetenskap vid andra universitet, men visste inte vad jag ville jobba med. Det enda jag var säker på var att jag föredrog ett kreativt arbete och att jag såg en framtid med medier.

”Min tid i Melbourne var helt fantastisk”

Anna menar att de praktiska och gestaltande inslagen inom vissa kurser och projekt gav en bra mix mellan praktik och teori och berikade en annars rätt så teoretisk utbildning.

– Generellt så var det en väldigt teoretisk utbildning men under vissa kurser fick vi komma i kontakt med företag och organisationer i Malmö och testa våra praktiska färdigheter. Deras utmaningar kom att bli verkliga ”case” för oss studenter och vi fick möjligheten att använda våra teoretiska kunskaper i praktiken.

Under programmets gång har studenten möjlighet att välja mellan att göra praktik på en relevant arbetsplats eller studera en termin utomlands eller i Sverige. För Anna innebar studierna på universitet i Melbourne, Australien, en möjlighet att komplettera utbildningen med praktiska färdigheter.

– Min tid i Melbourne var helt fantastisk! En kurs som jag läste under min utbytestermin hette ’making media’, en bred mediekurs där vi jobbade med videoporträtt. Jag tog också en fotokurs och en kurs i digital literacy som fokuserade på text i digital form.

Kontakt