Om utbildningen

Vill du arbeta med barn och ta vara på deras nyfikenhet och lust att lära? Då ska du bli grundlärare för elever i årskurserna 4-6.

Förutom gedigna kunskaper i de ämnen som du kommer att undervisa i lär du dig att stödja dina elevers kunskapsutveckling och att bedöma och betygsätta deras prestationer. Du lär dig att skapa en trygg miljö för dina elever att lära och utvecklas i, och du utvecklar din förmåga att förebygga och hantera konflikter. Du kommer att spela en viktig roll för många barns lärande och utveckling.

Arbeta som lärare samtidigt som du går din utbildning

Tillsammans med några av regionens skolhuvudmän (se nedan) erbjuder Malmö universitet en arbetsintegrerad variant av grundlärarutbildningen. Detta innebär att du under fyra av totalt fem studieår arbetar som lärare samtidigt som du går din utbildning. Den täta kontakten med skolan gör att du kan använda dina praktiska erfarenheter i de teoretiska studierna och vice versa.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Utbildningen gör dig behörig att undervisa i svenska, matematik, engelska samt NO och teknik i årskurs 4-6. Förutom studier för att kunna undervisa i skolans ämnen innehåller utbildningen kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) som behandlar läroplansteori, styrdokument, bedömning, specialpedagogik, vetenskapsteori, lärande och undervisning samt belyser områden som konflikthantering, sociala relationer och demokrati.

Verksamhetsförlagd utbildning

I utbildningen integreras studier vid universitetet i Malmö inom ämne, ämnesdidaktik och UVK med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och arbete på en grundskola i den kommun du valt genom din ansökan till utbildningen. Detta upplägg ger en unik möjlighet att integrera teori och praktik . De erfarenheter du får genom att arbeta som lärare hjälper dig att relatera till studierna och tvärtom. På skolan blir du en del av ett arbetslag tillsammans med skickliga och erfarna lärare som stöttar dig även om du förväntas arbeta självständigt som obehörig lärare med undervisningsansvar från och med utbildningens andra år.

Det här är en programinriktning av Grundlärarutbildning.

Den första etappen om två år ger en nödvändig bas inför ditt arbete som obehörig lärare och omfattar studier i undervisningsämnena svenska, matematik, UVK och VFU. Du avslutar etapp ett med att skriva ett självständigt arbete på grundnivå. Utbildningen är på heltid under första året och fortsätter under andra året med kurser på halvfart i kombination med utbildningsanställning på 50 % vilken innefattar verksamhetsintegrerade kurser och arbete på en grundskola.

Den andra etappen om tre år innebär studier på halvfart vari ingår ytterligare kurser i UVK och i de undervisningsämnen som ingår i en grundlärarexamen. Dessa studier kombineras med arbete på en grundskola (utbildningsanställning) där också återstående VFU genomförs inom ramen för utbildningsanställningen. 

Sommarkurser ingår i utbildningen så att du ska kunna slutföra din utbildning efter totalt fem års studier. Sommarkurserna är förlagda i direkt anslutning till terminsavslut och innan höstterminens start, vilket innebär att du har en sammanhängande ledighet i juli månad.

Efter att du med godkänt resultat har genomfört din första VFU-kurs och ytterligare minst 30 hp inom programmet före andra terminens mitterminsskifte erbjuder skolhuvudmannen dig en utbildningstjänst på 50 % i den kommun där du genomfört din VFU-kurs. Du anställs på en utbildningstjänst där du arbetar som obehörig lärare med tillgång till stöd och handledning. Anställningen gäller för ett år i taget enligt skollagen och följer regler och avtal som gäller. Individuell lönesättning tillämpas.

Vid Malmö universitet studerar du i en kreativ miljö vid ett modernt universitet där teoretiska studier och verksamhetsförlagd utbildning varvas genom hela utbildningen. Du studerar vid ett universitet med en forskningsmiljö som har fokus på samtidens barn och ungdom och villkoren för barns och ungas lärande.

Utbildningen leder till en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurser 4-6. Du har dessutom med dig flera års erfarenhet från arbete inom grundskolan från din studietid, vilket är en stor fördel både för dig och för din framtida arbetsgivare.

En god arbetsmarknad väntar

Eftersom att antalet barn i grundskoleålder beräknas öka är arbetsmarknaden god för en examinerad grundlärare.

Se Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för grundskollärare

Vad är skillnaden på en arbetsintegrerad variant av grundlärarutbildningen
och den reguljära grundlärarutbildningen?

Den arbetsintegrerade utbildningen innebär att du arbetar 50 procent och studerar på 50 procent från och med det andra studieåret. Första året läser du på heltid och läser samma kurser som studenterna inom det reguljära programmet. Eftersom utbildningen har lägre studietakt omfattar den 10 terminer och studier på sommaren istället för 8 terminer. Kombinationen av utbildningen och arbetet som lärare ställer höga krav på din förmåga att organisera egna studier parallellt med arbetet i skolan.

I inriktningen mot förskoleklass och årskurs 1-3 ingår det fem undervisningsämnen matematik, svenska, engelska, SO och NO-teknik, oavsett om du läser den reguljära eller arbetsintegrerade varianten. I inriktningen mot årskurs 4-6 ingår det fyra undervisningsämnen. Det undervisningsämne som erbjuds i den arbetsintegrerade varianten utöver matematik, svenska och engelska är NO-teknik (30 hp). Till skillnad från det reguljära programmet kan du inte välja undervisningsämne (30 hp) i SO, idrott och hälsa, musik eller bild.

Från och med utbildningens andra år arbetar du som obehörig lärare på halvtid. Det kommer att finnas handledare på skolan. Utbildningen passar därför bäst för dig har erfarenhet av att ha verkat i skolan och vet att du trivs i rollen som lärare. Annars rekommenderar vi att du väljer det reguljära grundlärarprogrammet, där du mer successivt kommer in i din framtida yrkesroll.

Är studierna utlokaliserade?

Huvuddelen av studierna bedrivs i Malmö i universitetets lokaler. Från och med andra året genomförs vissa kursmoment i den kommun där man är anställd. Från och med år två är vissa veckodagar vikta åt arbete på skola och andra för undervisning på universitetet. Undervisning ges i huvudsak på dagtid, men kvällsundervisning (17-20) kan förekomma. Det gäller i synnerhet den verksamhetsförlagda utbildningen, vfu, som består av fyra kurser om fem veckor. Vfu-kurserna examineras av universitetets lärare (vfu-lärare) som sätter betyg på kursen efter samråd med handledaren på skolan. Godkänd vfu-kurs krävs för utbildningsanställning.

Är det olika krav för behörighet till de olika utbildningsvarianterna?

Det är samma behörighetskrav oavsett utbildningsvariant. Ett av syftena med den arbetsintegrerade varianten är att utbildningen ska locka nya kategorier av sökande, t ex personer som har en högskoleutbildning och vill yrkesväxla. En tredjedel av platserna reserveras därför för behöriga sökande med tidigare akademiska studier (antal högskolepoäng mellan 60 och 165 hp).

Hur söker jag till den arbetsintegrerade utbildningen?

Det finns flera anmälningsalternativ till den arbetsintegrerade varianten av grundlärarprogrammet, dels beroende vilken inriktning du vill ansöka till men också vilken kommun du prioriterar avseende en kommande utbildningsanställning (och därmed VFU under utbildningens första år). Alternativen hittar du längst ner på programsidan för respektive för inriktning.

Du söker i första hand till den kommun du är intresserad av att arbeta i. Är du intresserad av flera kommuner kan du söka dem som andrahands- eller tredjehandsval. Utbildningen ges vid Malmö universitet oavsett vilken anmälningskod du söker.

Om du blir antagen till utbildningen måste du vara inställd på att vara verksam under fyra års tid i den kommun din ansökan om utbildning avser. Långt pendlingsavstånd är därför inte realistiskt, det finns heller inte möjlighet till någon form av reseersättning. Det kommer inte att vara möjligt att byta kommun under utbildningens gång.

Jag vikarierar redan i dag i en skola och vill söka till utbildningen. Kan jag få önska eller påverka vilken skola jag hamnar i?

När du antagits till utbildningen är du kopplad till en viss kommun, men det är kommunen/huvudmannen som avgör på vilken skola som utbildningstjänsten inrättas. Den första vfu-kursen i termin 2 ska genomföras på en skola i den sökta kommunen där man inte har personlig anknytning. Med personlig anknytning menas att man till exempel själv arbetar, har arbetat eller har gått på skolan eller har släktingar som arbetar där.

Kan jag söka studielån samtidigt som jag studerar den här utbildningen?

Utbildningen är studiemedelsberättigad, se vidare www.csn.se Här finns det information om hur studiemedlen påverkas beroende på din inkomst och dina ekonomiska förhållanden i stort.

Vad innebär en utbildningsanställning och hur mycket får man i lön?

Medverkande huvudmän erbjuder utbildningsanställningar på 50 % i fyra år from andra året på skolor som erbjuder en god utbildningsmiljö med utbildade handledare. Inom anställningstiden genomförs utlokaliserade utbildningsmoment i en omfattning av totalt 30 högskolepoäng: en kurs om 7,5 hp inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) samt tre kurser om 7,5 hp vardera inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Du anställs på en utbildningstjänst där du arbetar som obehörig lärare med tillgång till stöd och handledning. Anställningen gäller för ett år i taget enligt skollagen och följer regler och avtal som gäller. Individuell lönesättning tillämpas. Lönespannet för obehöriga är ca 22-30.000/månad för heltid beroende på studentens eventuella tidigare utbildning, dess relevans, erfarenhet och vitsord av arbete som lärare. Lönen sätts av kommunerna utan inblandning av universitetet. Om du har specifika frågor som rör utbildningsanställningar rekommenderas du att kontakta kontaktpersonen i aktuell kommun.

Vilka huvudmän medverkar i arbetsintegrerad grundlärarutbildning 4–6 med antagning ht 2023?

Vellinge kommun
Erbjuder 4 utbildningsanställningar i grundlärarutbildning 4–6
Kontaktperson: Anja Ritzau, anja.ritzau@vellinge.se

Malmö stad
Erbjuder 12 utbildningsanställningar i grundlärarutbildning 4–6
Kontaktperson: Charlotte Hillvik, charlotte.hillvik@malmo.se

Trelleborgs kommun
Erbjuder 2 utbildningsanställningar i grundlärarutbildning 4–6
Kontaktperson: Jonas Nerheden, jonas.nerheden@trelleborg.se

Svedala kommun
Erbjuder 1 utbildningsanställning i grundlärarutbildning 4–6
Kontaktperson Freja Billengren, freja.billengren@svedala.se

Burlövs kommun
Erbjuder 2 utbildningsanställningar i grundlärarutbildning 4–6
Kontaktperson: Inger Ljungbro Bengtsson, inger.bengtsson@burlov.se

Skurups kommun
Erbjuder 2 utbildningsanställningar i grundlärarutbildning 4–6
Kontaktperson Sandra Larsson, sandra.larsson@skurup.se

Kurser inom programmet

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2 och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Studievägledning

Studie- och karriärvägledning vid Lärande och samhälle

Du som vill bli eller är student på Fakulteten för lärande och samhälle och har funderingar kring någon av våra utbildningar är välkommen till fakultetens studievägledare.

Vi kan till exempel hjälpa dig med:

 • studievägledning
 • information om behörighet
 • val inom utbildningen
 • studieuppehåll

Vi ger studie- och karriärvägledning inom bland annat lärarutbildningarna, historia, idrottsvetenskap samt studie- och yrkesvägledarutbildningen.

Kontakta oss

E-post: lsvagledning@mau.se
Tel: 040-665 70 75

Våra telefontider:

 • måndag och onsdag klockan 10.00–12.00. 
 • torsdagar klockan 14.00–16.00

Du kan själv boka tid hos en studie- och karriärvägledare på länken nedan

Timecenter 

För frågor om Vidareutbildning av lärare (VAL), kontakta vagledningval@mau.se
För frågor om Utländska lärares vidareutbildning (ULV), kontakta ulv@mau.se

Drop-in online på tisdagar under terminstid

Vi erbjuder kortare samtal digitalt via zoom på tisdagar klockan 14.00–15.00

Drop-in online via zoom

Drop-in på Orkanen på tisdagar under terminstid

Du kan träffa studievägledare på Orkanen i rum A227 på tisdagar klockan 12.00–13.00.

Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10

Chatt på onsdagar och fredagar

Chatten är bemannad på onsdagar och fredagar klockan 13.00–15.00

OBS! Chatten stängd den 6 december

Chatta med oss

Drop by på Orkanenbiblioteket

 • När du vill komma förbi och prata om studier och karriär
 • Tisdagar kl. 15.00–16.30

Chatta om Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Chatten är bemannad:

 • tisdagar klockan 9–12
 • torsdagar klockan 14–16

Utökade tider under ansökningsperioder.

Chatta med oss om ULV

Studie- och karriärvägledare

 • Nichlas Eklund
 • Maria Palm
 • Freja Heu
 • Kim Borg
 • Carina Bäckström
 • Ann-Charlotte Larsen
 • Louise Werner
 • Alexandra Odenmar

Kontakt

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se