Program, avancerad nivå
90 hp
Malmö dagtid 100%
30 augusti, 2021 - 15 januari, 2023

Om utbildningen

Specialpedagogprogrammet vänder sig till dig som vill erbjuda stöd till lärare och skolledare i frågor som rör barn och elever i behov av särskilt stöd och deras rättighet till en likvärdig utbildning. Fokus ligger på tre centrala områden för den specialpedagogiska yrkesrollen:

  • identifiera möjligheter i lär- och undervisningsmiljöer,
  • kvalificerade samtal i olika pedagogiska frågor
  • samt att delta i och leda skolutveckling och specialpedagogiskt förändringsarbete.

I programmet bygger du vidare på din tidigare utbildning och utvecklar yrkeserfarenheter till fördjupade kunskaper för arbete inom verksamhetsområden som kräver ett kvalificerat specialpedagogiskt kunnande. Det gäller exempelvis:

  • barn och elevers utveckling och lärande i relation till arbets- och förhållningssätt och undervisning,
  • arbete med extra anpassningar, särskilt stöd, pedagogisk utredning och åtgärdsprogram utifrån ett helhetsperspektiv,
  • att delta i och leda kvalificerade samtal, delta i och leda specialpedagogiskt förändringsarbete samt
  • att delta i verksamhetens kvalitetsarbete genom uppföljning och utvärdering.

Programmet ger en Specialpedagogexamen. Efter utbildningen kan du arbeta som specialpedagog för barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grund- och gymnasieskola eller vuxenutbildning. Som specialpedagog kan du komma att arbeta i många olika pedagogiska miljöer. Du förväntas samarbeta med speciallärare, elevhälsan och andra viktiga aktörer i förskolan/skolan i syfte att gemensamt utveckla goda lärande miljöer.

Som specialpedagog får du ta ett övergripande ansvar för det specialpedagogiska arbetet i verksamheten. Du arbetar nära ledningen med skolutveckling, uppföljning och utvärdering.

Att arbeta med kvalitetsutveckling för att garantera en likvärdig utbildning för alla barn och elever blir en central uppgift för dig. Du har en viktig roll som den som kan ge stöd och råd till skolledning och lärare i deras arbete.

Enligt Universitets- och högskolerådet kommer efterfrågan på specialpedagoger under många år att vara mycket högre än tillgången på examinerade. Det beror på att många kommer att gå i pension de kommande åren, samtidigt som elevkullarna växer. Bristen på examinerade specialpedagoger kommer att finnas kvar under hela prognosperioden fram till år 2030.

 

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Minst tre års yrkeserfarenhet från förskola, förskoleklass, skola eller andra relevanta verksamhetsområden efter grundläggande lärarutbildning.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kontakt