Utbildningar på avancerad nivå

Här hittar du våra utbildningar som börjar höstterminen 2020. 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre

Du fördjupar din kunskap och kompetens i att leda, utveckla och implementera strukturerade processer för bedömning och utvärdering, för att kunna säkerställa en personcentrerad och evidensbaserad omvårdnad för äldre. Programmet leder till två examina, en specialistsjuksköterskeexamen och en magisterexamen i omvårdnad.

Läs mer om specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre

Specialistsjukesköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård

Utifrån ett hälsofrämjande och mångkulturellt perspektiv, utvecklar du förmågan att kunna leda, ta initiativ och vidta åtgärder som främjar psykisk hälsa och förebygger uppkomst av psykisk ohälsa. Du kan vara verksam inom ett brett fält som specialistvård, primärvård, företagshälsovård, kommunal vård och omsorg.

Läs mer om specialistsjukesköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Du fördjupar din kunskap och kompetens att utveckla och leda omvårdnaden av barn, ungdomar och deras familjer. Programmet leder till två examina – en yrkesexamen som specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och en magisterexamen i pediatrisk omvårdnad.

Läs mer om specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Omvårdnad, masterprogram

Programmet fördjupar och utvecklar ämnet omvårdnad. Det förbereder dig för kvalificerade arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård samt för vidare forskning. Utbildningen ger behörighet för fortsatta studier på forskarnivå

Läs mer om masterprogrammet i omvårdnad

Anmälan och antagning

  • Anmäl dig senast 15 april på Antagning.se 
  • På Dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du behöver bifoga i din anmälan, till exempel tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Alla dokument måste vara uppladdade senast 2 april för att ansökan ska vara fullständig.

Fullständig information om anmälan och antagning hittar du på Antagning.se 

 

Specialistsjuksköterskan

Emma Englander

Specialistkompetens gör skillnad

Varför valde du att utbilda dig till specialistsjuksköterska?

Jag hade arbetat några år inom kommunal hälso- och sjukvård, och kände att jag ville få fördjupade kunskaper. Det finns ett väldigt tydligt före och efter i min yrkesroll. Innan utbildningen tänkte jag att jag kunde omvårdnad av äldre relativt väl, men allt eftersom utbildningen fortgick insåg jag hur mycket som fanns att lära. Min uppfattning av sjuksköterskans roll förändrades i stort sett helt och hållet efter min specialistutbildning.

Varför är det viktigt att satsa på specialistsjuksköterskan?

Eftersom tillgången på specialistsjuksköterskor har minskat, samtidigt som en växande del av befolkning kommer att behöva vård, så är det en förutsättning med fler specialistsjuksköterskor inom vård av äldre för att kunna möta framtidens vårdbehov.

Jag är lika stolt och tacksam över min specialistutbildning som över min grundutbildning.

Emma Englander, specialistsjuksköterska inom vård av äldre, Burlöv kommun