Vidareutbildningar för dig som har en yrkesexamen för arbete som förskollärare, fritidspedagog, lärare eller studie- och yrkesvägledare. Utbildningarna ges på halvfart på eftermiddags- eller kvällstid så att du kan studera samtidigt som du arbetar.

Om utbildningarna

Malmö universitet erbjuder vidareutbildningar på avancerad nivå för dig som har en yrkesexamen för arbete som förskollärare, fritidspedagog, lärare eller studie- och yrkesvägledare. Utbildningarna ges på halvfart och sen eftermiddags- eller kvällstid, så att du som är yrkesverksam kan studera.

Tre huvudområden 

Om du har en yrkesexamen för arbete som förskollärare, fritidspedagog, lärare eller studie- och yrkesvägledare kan läsa vidareutbildning på avancerad nivå. Då får du en magister- eller masterexamen inom något av de tre huvudområdena: pedagogik, ämnesdidaktik eller specialpedagogik. Val av huvudområde beror på vilken inriktning du har i din yrkesexamen och hur du vill använda din examen.

Sök termin för termin

Utbildningarna består av fristående kurser som du behöver söka termin för termin. Det är viktigt att du söker kurser inom det huvudområde du vill studera.

1. Pedagogik  

Handlar om studiet av pedagogiska processer i olika kulturella och mellanmänskliga sammanhang. Pedagogikens kunskapsobjekt är människans bildning genom utbildning, lärande och undervisning. Förutom formella utbildningssammanhang studeras relationen mellan formellt och informellt lärande samt fostran i olika samhälleliga kontexter. 

Magister

Termin 1 - Hösttermin

Pedagogik: Kunskapsområde och forskning 7,5 hp

Pedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi 7,5 hp

Termin 2 - Vårtermin

Pedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning 7,5 hp

  • Valfri kurs på avancerad nivå - se nedan

Termin 3 - Hösttermin (ges även vårtermin)

Pedagogik: Självständigt arbete I 15 hp

Master

Termin 1 - Hösttermin

Pedagogik: Perspektiv på forskning 15 hp

Termin 2 och 3 - Vår + hösttermin (ges även höst + vårtermin)

Pedagogik: Självständigt arbete I+II 30 hp 

alternativt

Termin 2 - Vårtermin (ges även hösttermin)

Pedagogik: Självständigt arbete II 15 hp

2. Ämnesdidaktik 

Handlar om studiet av undervisning, lärande och kunnande i relation till olika ämnesinnehåll utifrån didaktiska frågor. Huvudområdet kännetecknas av professionsanknytning och ämnesnärhet. Teoretiska perspektiv och innehåll hämtade från pedagogik och andra närliggande discipliner används för att belysa och problematisera didaktiska dilemman och alternativ i relation till olika undervisningsämnens innehåll. 

Kurser inom huvudområdet ämnesdidaktik

Magister

Termin 1 - Hösttermin

Ämnesdidaktik: Kunskapsområde och forskning 7,5 hp

Ämnesdidaktik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi 7,5 hp

Termin 2 - Vårtermin

Ämnesdidaktik: Forskningsmetodisk fördjupning 7,5 hp

Valfri kurs på avancerad nivå - se nedan

Termin 3 - Hösttermin (ges även vårtermin)

Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I 15 hp

Master

Termin 1 - Hösttermin

Ämnesdidaktik: Perspektiv på forskning 15 hp

Termin 2 och 3 - Vår + hösttermin (ges även höst + vårtermin)

Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I+II 30 hp

alternativt

Termin 2 - Vårtermin (ges även hösttermin)

Ämnesdidaktik: Självständigt arbete II 15 hp

3. Specialpedagogik 

Handlar om studiet av samspelet mellan individens förutsättningar och omgivningens krav, med särskilt fokus på hur svårigheter kan förebyggas. Specialpedagogikens kunskapsobjekt är undervisning, socialisation och lärande för barn, elever och vuxna i olika typer av svårigheter. Inom området studeras ett flertal teoretiska perspektiv som synliggör hur hinder för lärande och utveckling uppkommer och kan åtgärdas.

Kurser inom huvudområdet specialpedagogik

Magister

Termin 1 - Hösttermin

Specialpedagogik: Kunskapsområde och forskning 7,5 hp

Specialpedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi 7,5 hp

Termin 2 - Vårtermin

Specialpedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning 7,5 hp

Valfri kurs på avancerad nivå - se nedan

Termin 3 - Hösttermin (ges även vårtermin)

Specialpedagogik: Självständigt arbete I 15 hp

Master

Termin 1 - Hösttermin

Specialpedagogik: Perspektiv på forskning 15 hp

Termin 2 och 3 - Vår + hösttermin (ges även höst + vårtermin)

Specialpedagogik: Självständigt arbete I+II 30 hp 

alternativt

Termin 2 - Vårtermin (ges även hösttermin)

Specialpedagogik: Självständigt arbete II 15 hp

 

Kurs i pedagogik för dig med yrkesexamen

För dig som har en yrkesexamen i mindre omfattning än 180 hp erbjuds en överbryggande kurs, i vilken det ingår ett självständigt arbete om 15 hp. Behörighetskrav är yrkesexamen avsedd för undervisning alternativt kurser inom huvudområdet pedagogik om 60 hp.

Pedagogik med inriktning mot undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap, 30 hp (halvfart)

Kvalificerade arbetsuppgifter 

En magister- eller masterexamen ger dig grundläggande behörighet för forskarstudier samt en vetenskaplig grund för kvalificerade arbetsuppgifter inom till exempel förskola och skola. Under utbildningen utvecklar du din förmåga att analysera, göra kritiska bedömningar samt att använda olika forskningsmetoder och att producera och värdera vetenskapliga texter. 

Kontakt

Har du frågor om kurserna eller examen kan du i första hand kontakta studievägledarna på Fakulteten för Lärande och samhälle via lsvagledning@mau.se. I andra hand kan du kontakta Jesper Sjöström, utbildningssamordnare.