RUC arbetar med kompetens- och verksamhetsutveckling av pedagogiska verksamheter. Vi har ett projektorienterat arbetssätt som sker i nära samarbete med dig som beställare. Vi som är projektledare på RUC har specialistkompetens inom områden som lärandeprocesser, pedagogiskt arbete, handledning och ledarskap.

RUC

Har din verksamhet behov av att utvecklas? Tveka inte att ta kontakt med någon av våra projektledare!

Här kan du läsa mer om några av de vanligaste områdena för kompetensutvecklingsinsatser och ta del av exempel på upplägg. Målgruppen är bred och i utbildningarna möter vi bl.a. studie- och yrkesvägledare, pedagogisk personal i förskolor, skolor och på fritidshem, men även andra kommunala och statliga aktörer i samhället.

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar. Analyser i det systematiska kvalitetsarbetet leder ibland fram till en kompetensutvecklingsinsats. En viktig del av arbetet är just analyserna, där också RUC kan vara behjälpligt. I många projekt är RUC också involverade i resultatet och utvärderar insatserna. 

RUC är involverat i flera utbildningar inom Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola, där Skolverket stödjer utvalda skolor och förskolor att utvecklas utifrån sina egna behov. RUC och utbildare från Malmö universitet genomför kompetensutvecklingsinsatser med syfta att utveckla skolornas systematiska kvalitetsarbete. Fokus kan ligga på rutiner och former för systematiska kvalitetsarbete i teori och praktik och berör ofta både skolledare och lärare med ledande uppdrag.

Syftet med en insats inom Samverkan för bästa skola kan t.ex. vara:

 • Att synliggöra uppdraget som biträdande rektor samt utveckla rollen med fokus på skolans systematiska kvalitetsarbete.  
 • Att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på skolan med hjälp av skolutvecklingsgruppens roll och arbete.

Flera andra av de utbildningar som RUC är involverade i syftar till att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet genom t.ex. handledning.

 • RUC har en pågående poängkurs med utbildare från Malmö universitet som vänder sig till förstelärare, där fokusområdet är teori och praktik inom systematiskt utvecklingsarbete med utgångspunkt i aktionsforskning och kollegialt lärande. Kursen syftar till att deltagare ska utveckla en fördjupad förståelse för och kunskap om systematisk utvecklingsarbete samt hur utvecklingsarbete kan förankras vetenskapligt. 

Skolverket om systematiskt kvalitetsarbete

Allmänna råd Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet

Kvalitetsarbete i praktiken

RUC genomför många kompetensutvecklingsinsatser inom fältet Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Forskning visar att kommunikativ, flerstämmig undervisning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen är gynnsam för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever. Kompetensutvecklingen kan ges i olika former utifrån verksamhetens behov, som handledning, seminarieserier, föreläsningar och poängkurser. Målgruppen är bred och utbildningarna kan vända sig till personal i förskola, till lärare, fritidspedagoger eller modersmålslärare.

En god kontakt är alltid positivt och det var enkelt att bolla fram och tillbaka under processen. Vi har överlag upplevt Malmö universitet som väldigt tillmötesgående.

Ann-Kristin Montán rektor Brösarpsskolan:

Språkutvecklande undervisning 7,5 hp, lärare årskurs F–3 Skolverket erbjuder ett antal riktade insatser för nyanländas lärande, vilket ligger till grund för den här kursen. Vi kommer att genomföra flera satsningar och flera kommer från Malmö universitet.
– Jag och skolchefen träffade dem, berättade vad vi var ute efter och fick ett antal förslag, vilket resulterade i tre insatser. I den här kursen kommer utbildarna till oss under fyra tillfällen, vilket gör att upplägget passar oss och våra premisser.
– En god kontakt är alltid positivt och det var enkelt att bolla fram och tillbaka under processen. Vi har överlag upplevt Malmö universitet som väldigt tillmötesgående.

Exempel på andra aktuella utbildningar: 

 • Globala klassrummet är en poängkurs om 7,5hp som ges av bl.a. Malmö universitet på uppdrag av Skolverket. Huvudmannen ges möjlighet att anordna kursen lokalt så att flera lärare i organisationen kan delta tillsammans. Syftet är att stärka lärarens förmåga att undervisa flerspråkiga och nyanlända elever. Kursen är en introduktion till ämnet svenska som andraspråk och vänder sig till alla lärare, oavsett undervisningsämne.
 • Studiehandledarens roll och uppdrag kopplat till elevers språk och kunskapsutveckling är en introduktionsutbildning för studiehandledare inom modersmål. Utbildningen syftar till att tydliggöra studiehandledarens roll och uppdrag. Utbildningen har tagits fram på uppdrag av kommun och i form av en seminarieserie med åtta utbildningsdagar. Seminarieserien kopplar samman teori och praktik med uppgifter mellan varje tillfälle. Innehållet fokuserar bl.a. nya lagar, studiehandledning och modersmål, styrdokument, värdegrund, språklig kompetens, attityder, pedagogisk planering, utvärdering och systematiskt kvalitetsarbete. 
 • RUC har gett flera seminarieserier på uppdrag av kommuner med syfte att utveckla teoretiska och praktiska kunskaper om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan. 

 

 

 

De barn och elever som räknas som nyanlända är de som har varit bosatta utomlands och som numera är bosatta här i Sverige eller ska anses bosatta här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.

En nyanländ vuxen är i Sverige en flykting som har fått uppehållstillstånd och inte längre är asylsökande, men som fortfarande omfattas av lagen om etableringsinsatser (normalt 2–3 år).

Exempel på utbildningar inom området som RUC ger:

 • Snabbspår - en introduktion till läraryrket och förskolläraryrket i Sverige för nyanlända akademiker på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Utbildningen sker på sex lärosäten i Sverige, varav Malmö universitet är ett. RUC ansvar för snabbspåret. Idag råder stor brist på lärare i alla kategorier. Det gäller förskollärare, grundlärare, ämneslärare i framförallt naturorienterande ämnen, matematik och moderna språk, men också yrkeslärare. Snabbspår för lärare och förskollärare riktar till nyanlända som har varit i Sverige högst fyra år och som har lärar- eller förskollärarutbildning, alternativt akademiska ämnen för att undervisa och/eller arbetslivserfarenhet av att undervisa.
 • Samordnare för nyanländas lärande  - Skolverket erbjuder samtliga huvudmän i Sverige att utse en samordnare för att stärka kvalitén i utbildningen för nyanlända elever. Malmö universitet RUC är ett av de lärosätena som ansvarar för detta nätverk.
 • Att vägleda nyanlända vuxna - en utbildning om två dagar som RUC ger på uppdrag av Skolverket med målgruppen lärare och studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen

  Alla vuxna har en karriär framför sig och många även bakom sig. Utmaningen är ofta att kunskapen om den svenska arbetsmarknaden och dess rekryteringsprocesser är liten och därför är det svårt att hitta vägar in. Dagarna belyser på olika sätt arbetet med nyanlända vuxnas karriärplanering i klassrummet och individuellt. Genom ett strukturerat sätt att arbeta med karriärplanering kan vägen in på arbetsmarknaden underlättas. Under dagarna varvas föreläsningar med verksamhetsnära övningar och diskussioner

Undervisa nyanlända - Skolverket

Nyanlända och asylsökande - Skolinspektionen

Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där lärare genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap för att utveckla undervisningen. Det innebär att diskutera undervisningssituationer och didaktiska frågor, att lyfta upp problem och svårigheter samt att kritiskt granska inte bara andras arbete utan även sitt eget. Kollegialt lärande beskrivs idag som en nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling och det vetenskapliga stödet för effekterna framhålls som starkt.

RUC är och har varit involverade i många kompetensutvecklingsinsatser som fokuserat och stöttat kollegialt lärande på olika sätt. 2013 inleddes Skolverket satsningen Matematiklyftet, som bygger på kollegialt lärande utifrån innehåll som tagits fram specifikt för detta upplägg och samlats in en Lärportal. Malmö universitet och många andra lärosäten har sedan dess anordnat handledarutbildningar som haft som syfte att stötta och utbilda de lärare som utsetts att leda det kollegiala lärande på skolorna. Bland dessa utbildningar finns Handledarutbildning kopplat till Matematiklyftet, NT-satsningen, Läslyftet skola och förskola samt Att leda kollegialt lärande. 

Exempel på andra aktuella utbildningar:

 • RUC har en pågående poängkurs med utbildare från Malmö universitet som vänder sig till förstelärare, där fokusområdet är teori och praktik inom systematiskt utvecklingsarbete med utgångspunkt i aktionsforskning och kollegialt lärande. Kursen syftar till att deltagare ska utveckla en fördjupad förståelse för- och kunskap om systematisk utvecklingsarbete samt hur utvecklingsarbete kan förankras vetenskapligt. 
 • Inom satsningen Samverkan för bästa skola har RUC flera utbildningar som stödjer och utvecklar det kollegiala lärandet, dels till ledningsgruppen men även för de med distribuerat ledarskap som t.ex. processledare eller förstelärare. Utbildningen kan syfta till att ge handledarna fördjupade kunskaper för att skapa en skolkultur i riktning att leda kollegiala samtal inom språkutvecklande arbetssätt i skolan. 

Kollegialt lärande för bestående kompetensutveckling - Skolverket

 

 

Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. RUC erbjuder kompetensutveckling inom ämnesfältet.

Exempel på aktuella utbildningar:

 • RUC ger handledarutbildning inom kompetens- och utvecklingsinsatsen Specialpedagogik för lärande på uppdrag av Skolverket. Satsningen vänder sig nu till förskollärare och lärare i förskolan, förskoleklass, grundskolan och motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och sameskolan, gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning och syftar till ökad kompetens att möta alla elevers behov och att anpassa undervisningen. Specialpedagogik för lärande är en kompetensutvecklingsinsats, där kollegorna tillsammans får tid att diskutera och pröva specialpedagogiska metoder och arbetssätt. 
 • RUC Malmö universitet ger Speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet. Kurserna vänder sig till dig som vill arbeta såväl självständigt som tillsammans med personal och ledning, för att erbjuda individuellt stöd och hjälp för elever i svårigheter inom språk-, skriv-, läs- eller matematikutveckling. 

Extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram - Skolverket

Rätt till anpassning och särskilt stöd i undervisning - Specialpedagogiska skolmyndigheten

Projekt för hälsofrämjande skolutveckling

RUC kan stödja, planera, genomföra och utvärdera satsningar inom hälsofrämjande skolutveckling. Era behov och önskemål styr hur samarbetet ser ut! RUC kan hjälpa till att sjösätta en befintlig idé, agera processtöd och bollplank, eller vara med och utveckla ett hälsofrämjande projekt. Nedan följer några exempel på hur det skulle kunna se ut:

 • Vi kan hjälpa till att identifiera målområden med fokus på t ex värdegrund och likabehandling.
 • Genomföra fortbildning av lärare inom ett valt ämnesområde, exempel på teman kan vara utomhuspedagogik, fysisk aktivitet, friluftsliv, klassrumsklimat, lekar, betydelsen av tillhörighet och delaktighet.
 • Seminarieserier inom ett valt område. Leds av utbildare från Mau, korta föreläsningar eller läsning av litteratur följt av diskussion, pröva i sin egen undervisning, reflektion individuellt och i grupp. 6-8 tillfällen per läsår.
 • Forskningscirklar. Leds av en forskare från Mau där gruppen undersöker en frågeställning relevant för verksamheten.

Se Forskningscirklar – en vägledning av Sven Persson. 

Två exempel på genomförda insatser

Carin Jogre, rektor och utvecklingschef på Consensum gymnasieskola i Lund:

– Vi vill vara en friskfaktor för eleverna, men i dagens skola fungerar det inte riktigt så. Skolverkets statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling gjorde att vi kunde finansiera en insats, så vi hörde av oss till Malmö universitet,
berättade vad vi behövde och fick
kontakt med Mikael Londos.
– Mikael hade en perfekt bakgrund inom idrott, hälsa och pedagogik och blev det processtöd och bollplank vi behövde. Han var bland annat med på våra utvecklingsdagar och deltog i planeringen.

På uppdrag av en kommun har RUC gett en utbildning som inleddes med att skolan tillsammans med utbildare från Malmö universitet identifierar målområden som behövde fokuseras inom värdegrund och likabehandling. Syftet med satsningen är att utveckla en samsyn och ett likvärdigt förhållningssätt kring värdegrund och likabehandling. Syftet är vidare att skapa en ökad kännedom om och praktiskt kunnande i olika vetenskapliga och pedagogiska metoder kring klassrumsklimat, relationellt ledarskap, betydelsen av tillhörighet och framgångsfaktorer i värdegrundsarbete.

Läroplansändringar i det kunskapsområde som i dag kallas sex och samlevnad

I februari 2021 beslutade regeringen om läroplansändringar i det kunskapsområde som i dag kallas sex och samlevnad. Malmö universitet har bred kompetens inom området sexualitet, samtycke och relationer. Har ni tankar på kompetensutveckling inom detta ämnesområdet så kontakta gärna oss på RUC.

Centrum för sexologi och sexualstudier - Malmö universitet

Sex och samlevnad - Skolverket

Läs mer om förebyggande och hälsofrämjande arbete

Att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande - Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hälsofrämjande skolutveckling - Skolverket

Skolors arbete med trygghet och studiero - publikation Skolinspektionen

Främja trygghet och studiero - Skolverket

 

RUC genomför återkommande kompetensutvecklingsinsatser inom det breda fältet ämnesdidaktik. Det kan vara nationella satsningar för lärares ökade ämnesbehörighet som kurser inom Lärarlyftet, seminarieserier som RUC tagit fram och erbjudit enskilda deltagare eller utbildningar inköpa av kommuner med fokus på ett visst undervisningsämne.

Didaktik kan definieras som vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll, och sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i till exempel klassrummet.

 • Genom Lärarlyftet kan du som är lärare öka din behörighet och höja din ämneskunskap. RUC Malmö universitet ger kurser inom fler olika ämnesfält och för fler olika stadier. Länk. 
 • Seminarieserier med olika ämnesfokus t.ex. Att undervisa i NO i åk 4-6 utifrån förmågorna, Engelsk språkdidaktik åk F-6, Teknikämnet i fokus och Sex- och samlevnadsundervisning. Dessa har erbjudits till enskilda deltagare som har kunnat anmäla sig och bilda en utbildningsgrupp.
 • Kompetensutvecklingsdag för lärare i idrott och hälsa i riktat till en kommun. Föreläsning om aktuell forskning inom området samt resultat av Skolinspektionens granskningar. Erfarenhetsutbyte och diskussion om hur man kan utveckla undervisningen inom och bedömning av området friluftsliv.
 • Föreläsning och workshop kring utomhuspedagogik i förskolan.
 • Seminarieserier, poängkurser och handledning för att utveckla matematik- och teknikdidaktik med fokus på programmering.

Exempel på aktuella utbildningar inom fältet skola - arbetsliv:

 • Introduktion till karriärlärande

  RUC ger denna utbildning på uppdrag av Skolverket i form av två utbildningsdagar med målgrupperna studie- och yrkesvägledare och lärare i grund- och gymnasieskolan, inklusive introduktionsprogrammet. Utbildningen syftar till att ge vägledare och lärare som arbetar med vägledning en introduktion till karriärlärande. Genom ett karriärlärande kan vägledare och lärare stödja och rusta eleverna i att utveckla sin valkompetens som ett steg i att förbereda för framtida studie- och karriärval.  Under utbildningen behandlas strategier för att hantera återkommande val, vad som påverkar val och hur man kan förhålla sig till detta, att beröras. Kursen tar sin utgångspunkt i praktik men knyter an till forskning och teori. Under utbildningsdagarna varvas teori, med praktiska övningar och diskussioner.

 • Kompetensutveckling för vägledare vid Arbetsförmedlingen.
  En utbildning i professionella samtal för vägledare verksamma vid Arbetsförmedlingen. I utbildningen presenteras och prövas olika modeller för professionella samtal. Målet är deltagarna ska utveckla kunskaper så att de genom professionella samtal kan öka de arbetssökandes empowerment och aktivitet i sitt arbetssökande. Utbildningen omfattar sex lärarledda dagar.

 • Samtals kurser för studievägledare vid lärosäten.
  En tvådagarsutbildning för studievägledare, programvägledare eller kontaktpersoner för kurser och program med behov av grundläggande utbildning i samtal och vägledningsmetodik. Kursen ger grundläggande färdigheter och syftar till att kunna leda vägledande samtal och inta ett vägledande förhållningssätt. Kursen varvar föreläsning med diskussioner och övningar där relevanta samtalssituationer prövas.

Previa: Ledarskapet har en stor inverkan på arbetsmiljön. Goda ledare utmärker goda arbetsplatser genom att vara noga med kompetensutveckling och att ge anställda möjlighet att utvecklas, genom tydlighet i kommunikation så att alla vet vad som gäller och känner att de tillför till verksamheten.

RUC har erfarenhet av och kompetens att genomföra en rad olika kompetensutvecklingsinsatser och utbildningar inom ledarskapsfältet. Huvudsakliga målgrupper är rektorer inom skola och förskola men även förstelärare, arbetslagsledare, specialpedagoger och andra med någon form av ledarskapsuppdrag. RUC har även möjlighet att ta emot förfrågningar från och samverka med andra myndigheter och organisationer, till exempel inom idrottssektorn. Kompetensutvecklingen kan ges i olika former utifrån verksamhetens behov, såsom handledning, seminarieserier, föreläsningar och poänggivande kurser.

Vår kompetens inom ledarskapsområdet finns främst på Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL) och på Institutionen för idrottsvetenskap (IDV). SOL erbjuder kurser inom skolutveckling, utbildningsvetenskap och specialpedagogik och bedriver forskning om skolan som organisation i samhället och på ledarskapet som profession. IDV bedriver utbildningar och forskning inom bland annat sport management.

Exempel på aktuella utbildningar:

 • Utbildning och handledning till rektorer/rektorsgrupper med syfte att stödja och utmana deltagarna i arbetet med att utveckla strukturer, processer och analyser i det systematiska kvalitetsarbetet samt i förändringsarbetet mot en drifts- och utvecklingsorganisation för att öka undervisningens kvalitet.
 • Utbildning och handledning inom kommunikation och feedback för rektorer och biträdande rektorer. Syftet är att deltagarna utvecklar ett gemensamt förhållningssätt vid klassrumsbesök och fördjupar sina kunskaper och färdigheter i att genomföra, analysera och ge feedback till lärare/förskollärare vid observationer av undervisningssituationer.
 • Poänggivande kurs (7,5hp) som vänder sig till förstelärare, där fokusområdet är teori och praktik inom systematiskt utvecklingsarbete (SKA) med utgångspunkt i aktionsforskning och kollegialt lärande.
 • Utbildning och handledning riktad till processledare/förstelärare inom skola/förskola med ett ledningsuppdrag. Syftet är att stärka deltagarnas kunskaper om skolutveckling och kollegialt lärande, grupprocesser, gruppdynamik, samtalsmodeller samt hur man kan skapa en kultur och struktur som stödjer utveckling och lärande.
 • Konferensen Rektor med vetande arrangeras årligen och är ett samarbete mellan Malmö universitet, Linnéuniversitetet och Högskolan Kristianstad och SPSM. Våren 2021 äger den rum på Malmö universitet. Nedan kan du ta del av två inspelade föreläsningar från förra årets Rektor med vetande:

Barnkonventionen som lag, Christina Johnsson

Att främja elevers skolnärvaro, Helena Andersson

Exempel på aktuella utbildningar: 

RUC tar gärna emot förfrågningar kring olika forskningssamarbeten och forskningsuppdrag samt förmedlar kontakt med forskare utifrån kompetens och behov. Det kan finnas önskemål om att få ett projekt eller en process inom den egna verksamheten beforskad eller om att genomföra ett gemensamt forskningsprojekt, där verksamhetens medarbetare är delaktiga i processen. Vid behov bokar vi gärna in ett möte för ytterligare information och diskussion innan vi tillsammans når fram till vad insatsen ska omfatta.

RUC är en del av fakulteten Lärande och samhälle på Malmö universitet och här bedrivs forskning inom en mängd olika områden såsom pedagogik, ämnesdidaktik, utbildningsvetenskap, ledarskap men idrottsvetenskap och historia. 

Malmö universitet ingår i den nationella försöksverksamheten ULF som genomförs på uppdrag av regeringen 2017-2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Malmö universitet har slutit samverkansavtal med ett flertal skolhuvudmän, såväl kommunala som fristående, som bygger på en nätverksmodell med deltagare från både akademi och skola. I nuläget finns det fyra didaktiska nätverk och ett nätverk på huvudmannanivå. Läs gärna mer om nätverkens arbete på vår ULF-blogg.

ULF-blogg

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisning i förskola och skola ska bedrivas på vetenskaplig grund