Alla utbildningar nedan öppnar inom kort, är öppna för anmälan just eller har nyligen startat. Ibland erbjuder RUC kommunförlagda kurser direkt till huvudmän. Dessa kan du också ta del av nedan. Du kan alltid kontakta oss på RUC om du vill diskutera ett upplägg eller har tankar eller behov av kompetensutveckling i er verksamhet.

Utbildningar

Utveckla förskolan den 27 oktober- En digital fortbildningsdag på tema språkutveckling!

Utveckla förskolan är en fortbildningsdag för all personal i förskolan som sker i samarbete mellan Malmö universitet, förskoleförvaltningen i Malmö stad och Skånes kommuner. Dagen kommer att ske via zoom och består av föreläsningar och seminarier där yrkesverksamma bidrar med exempel på språkutvecklande arbete från det praktiska arbetet med barnen.

Presentation av dagens föreläsningar och föreläsare hittar du här:

Program:

8.15 Drop in i zoom

8.30 Malmö universitet, förskoleförvaltningen i Malmö stad och Skånes kommuner hälsar välkomna! Introduktion och presentation av dagen.

9.00-10.00 Föreläsning: ”Mångfaldens förskola Språk ock kunskapsutvecklande arbetssätt” - Anniqa Sandell Ring

10.00-10.15 Paus

10.15 Val av seminarium 1

10.30–11.30 Seminarium 1

Lunchpaus

12.15 Återsamling och val av seminarium 2

12.30-13.30 Seminarium 2

13.45-14.45 Föreläsning ”Barns tidiga språkutveckling ” - Anna Karin Svensson, Malmö universitet

14.45-15.00 Paus

15.00-15.45 ”Hur böckernas kraft fick växa fram i betongen”- Område D5 i Malmö

15.45 – 16.15 Avslutning

Alla deltagare kommer att ha möjlighet att delta i två seminarier under dagen. Valen görs den 27 oktober på plats i zoom.

 

Presentation av de olika seminarierna hittar du här:

Pris för fortbildningsdagen är 500 kr exklusive moms.

Anmälan är öppen fram till den 17 oktober.

 

Anmäl dig här

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan deltagare vid förhinder.

Länk till dagens olika programpunkter kommer att skickas till anmälda deltagare cirka en vecka innan fortbildningsdagen.

 

Mötesplats RUC- Lekresponsiv undervisning i förskolan

Föreläsning av Kristine Hultberg Ingridz 23 november 15:00-16:00

Vad kan undervisning i förskolan handla om och hur skiljer sig undervisning från lek? Med ett begrepp som respons önskar lekresponsiv undervisning att väva samman barns lek med undervisning. Undervisning är en del av ett innehåll, reglerat av Lpfö18, som barn ska möta i förskolan och samtidigt finns en oro för att leken kan eller kommer att marginaliseras. Genom att inkludera lek i undervisning är förhoppningen att undervisning i förskolan ska bli en gemensam aktivitet där alla parter oavsett ålder och roll ska ha lika stor del i den nya riktning som sker mellan lek-respons-undervisning. Häri är responsen på innehåll i både leken som innehåll i undervisningen central.

Forskarskolan tar frågan om relationen mellan lek och undervisning som överordnad och en premiss är att med denna teoretiska ingång (lekresponsiv undervisning) kan förskolan även fortsatt rymma lek samtidigt som man kan arbeta med undervisning och utbildning.

Kristine Hultberg Ingridz är sedan hösten 2020 doktorand i pedagogik vid institutionen BUS, Malmö Universitet och ingår i forskarskolan Lekresponsiv undervisning som är ett samarbete mellan fyra lärosäten. I det här samtalet presenterar och pratar Kristine om lekresponsiv undervisning utifrån centrala begrepp som ryms inom teorin samt väver in sin pågående forskning inom fältet.

För mer läsning av forskarskolan:

Anmälan till Mötesplats RUC är kostnadsfri men obligatorisk. En länk till mötet som sker via Zoom kommer att skickas ut dagen innan till dig som är anmäld och det går bra att ansluta till mötet via webbläsaren. Du behöver alltså inte ladda ner någon app eller särskild programvara.

Anmäl dig här senast den 22 november

 

 

Hantering av personuppgifter: Genom din ansökan kommer Malmö universitet att samla in personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Detta görs som en del av vårt myndighetsuppdrag som universitet och syftar till att möjliggöra att kursdeltagaren kan antas, och målgruppsgranskas. De personuppgifter som samlas in är namn, personnummer, kontaktuppgifter i form av e-postadress, telefonnummer samt arbetsplats. Uppgifterna bevaras i Ladok eller sparas vid Malmö universitet under två år efter avslutad kurs. Du kan ta del av det som registrerats om dig genom att kontakta projektansvarig (louise.lundgren@mau.se) . Har du synpunkter på behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till universitetets dataskyddsombud (dataskyddsombud@mau.se). Klagomål som inte kan lösas tillsammans med Malmö universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Systematiskt utvecklingsarbete för förstelärare (15 hp)

Anordna kursen Systematiskt utvecklingsarbete för förstelärare (15 hp) lokalt hos er på din skola eller i samverkan med flera skolor hos huvudmannen. Innehållet behandlar både teori och praktik inom systematiskt utvecklingsarbete med utgångspunkt i aktionsforskning och kollegialt lärande. Kontakta RUC för mer information om hur man skulle kunna skräddarsy uppdragsutbildningen utifrån era behov. Förslagsvis kan utbildningen förläggs till fyra terminer och genomföras som en kombination av distansutbildning och utbildningstillfällen lokalt hos er eller på universitetet. 

Utbildningstillfällena består av föreläsningar samt grupphandledning. Deltagarna arbetar med modeller och teorier för systematiskt utvecklingsarbete och kollegialt lärande. Det vetenskapliga förhållningssättet genomsyrar hela kursen och ni planerar och genomför praktiknära utvecklingsarbete i er egen verksamhet.

 

I kursplanen kan du läsa mer om kursens mål och innehåll.

 

 Kontakta projektledare Eva-Britt Elfman för mer information

 

 

Mötesplats RUC-Unga saknar strategier för att hantera motgångar

Föreläsning av Lisa Hellström 29 september 15:00-16:00.

 

Behovet att alltid prestera på topp är en stor källa till stress och ohälsa bland svenska ungdomar. Samtidigt saknar unga kunskap om vad som skiljer psykisk ohälsa från normala känsloyttringar och strategier för att hantera känslor kopplade till misslyckande. Många av landets barn och unga saknar också kunskap om var man kan vända sig om man mår dåligt. Det visar två nya forskningsrapporter inom forskningsprojektet ”Att skapa goda livsfärdigheter bland unga av forskare vid Malmö universitet och Karlstads universitet”. Den första rapporten, Att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland ungdomar, är en kartläggning över initiativ och insatser i Sverige och en rad andra länder. Den andra rapporten, Det är lite mer så här mainstream att ha psykisk ohälsa, bygger på samtal med unga vuxna (ålder 16-25) och personer som jobbar med barn och unga inom olika verksamheter.

Lisa Hellström är docent i utbildningsvetenskap med inritning barn och unga hälsa och doktor i folkhälsovetenskap. Lisa arbetar sedan 2015 vid institutionen för Skolutveckling och Ledarskap vid Malmö universitet. Lisas forskning berör framförallt mobbning, psykisk hälsa, barn i behov av stöd samt skolans hälsofrämjande arbete.

Resultat och slutsatser från de två forskningsrapporterna kan läsas i sin helhet här:

 ”Att främja hälsa och förebygga ohälsa bland ungdomar: En nationell och internationell kartläggning över initiativ och insatser” 

”Det är lite mer så här mainstream att ha psykisk ohälsa": Samtal om ungas behov och livsfärdigheter”

Anmäl dig här senast 28 september

 

 

 

Hantering av personuppgifter: Genom din ansökan kommer Malmö universitet att samla in personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Detta görs som en del av vårt myndighetsuppdrag som universitet och syftar till att möjliggöra att kursdeltagaren kan antas, och målgruppsgranskas. De personuppgifter som samlas in är namn, personnummer, kontaktuppgifter i form av e-postadress, telefonnummer samt arbetsplats. Uppgifterna bevaras i Ladok eller sparas vid Malmö universitet under två år efter avslutad kurs. Du kan ta del av det som registrerats om dig genom att kontakta projektansvarig (louise.lundgren@mau.se) . Har du synpunkter på behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till universitetets dataskyddsombud (dataskyddsombud@mau.se). Klagomål som inte kan lösas tillsammans med Malmö universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Leda lärande för hållbar utveckling – för skolledare (seminarieserie, distansutbildning)

Funderar du som skolledare på hur du kan arbeta med hela skolans uppdrag och skapa förutsättningar för meningsskapande, delaktighet och handlingskompetens i undervisningen? Är du nyfiken på att lära dig mer om hållbar utveckling och hur ni på din skola tillsammans kan arbeta för att skapa förutsättningar för undervisning inom detta viktiga område? Genom att göra arbetet till en gemensam fråga och till en del av ert systematiska kvalitetsarbete skapas nya möjligheter!

Målgrupp: Verksamma skolledare inom grundskola/gymnasieskola som innehar en tjänst som rektor eller biträdande rektor, eller tillhör skolans ledningsnivå. En förutsättning i detta fall är att skolans rektor deltar.

Representanter för förvaltningsnivån kan antas om de innehar en tjänst som innebär ett aktivt och långsiktigt arbete i den styrkedja där rektorer som också följer utbildningen är en del.

Syfte och innehåll: 

Utbildningen utgår från innehållet i moduldelen ”Leda lärande för hållbar utveckling”  och har som syfte att skapa förutsättningar för ett lärande och erfarenhetsutbyte kring att leda lärande för hållbar utveckling. Den utgör också ett processtöd för deltagarna i deras utvecklingsarbete.

Utbildningen består av tre halvdagsträffar och uppgifter mellan träffarna där deltagarna genom litteraturläsning, dialogföreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyten utvecklar sina kunskaper om hållbar utveckling och argument för att arbeta med lärande för hållbar utveckling som en pedagogiskt bärande princip. Skolkulturens roll vid ett förändringsarbete och hur man som skolledare kan organisera för förändring är andra områden som presenteras och problematiseras, liksom hur deltagarna kan inkludera utvecklingsarbetet inom lärande för hållbar utveckling i skolans systematiska kvalitetsarbete.

Deltagarna kommer inom ramen för utbildningen även att genomföra uppgifter av praktisk karaktär såsom kartläggning och nulägesanalys av den egna verksamheten samt presentation av en plan för sitt fortsatta utvecklingsarbete.

Utbildningen genomförs av Malmö universitet i samverkan med Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan.

Kurstillfällen och arbetsform: Kursen består av tre utbildningstillfällen under läsåret HT21/VT22 och genomförs som distansundervisning:

 • Torsdag 16 september 2021 kl. 13.00-17.00
 • Tisdag 8 februari 2022 kl. 13.00-17.00
 • Onsdag den 6 april 2022 kl. 13.00-17.00

Kostnad: Kursen ges på uppdrag av Skolverket och är kostnadsfri.

Anmälan är nu stängd.

Prioriteringsordning för antagning till utbildningen sker utifrån korrekt målgrupp samt tidpunkt för anmälan.

Antagningsbesked skickas ut via mejl senast en vecka efter att anmälan stängt.

Kontaktperson: Anna-Lena Månsson, projektledare

 

Hantering av personuppgifter

Genom din ansökan kommer Malmö universitet att samla in personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Detta görs som en del av vårt myndighetsuppdrag som universitet och syftar till att möjliggöra att kursdeltagaren kan antas, och målgruppsgranskas. De personuppgifter som samlas in är namn, personnummer, kontaktuppgifter i form av e-postadress, telefonnummer samt arbetsplats. Uppgifterna bevaras i Ladok eller sparas vid Malmö universitet under två år efter avslutad kurs. Du kan ta del av det som registrerats om dig genom att kontakta projektansvarig (anna-lena.mansson@mau.se). Har du synpunkter på behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till universitetets dataskyddsombud (dataskyddsombud@mau.se). Klagomål som inte kan lösas tillsammans med Malmö universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

 

Introduktion till karriärlärande

Hösten 2021 ges kursen vid två tillfällen

Målgrupp: Studie- och yrkesvägledare och lärare i grund- och gymnasieskolan, inklusive introduktionsprogrammet.

Kurs 1: 8 september eftermiddag, 9 september förmiddag samt uppföljning 28 september

Kurs 2: 16 november eftermiddag, 17 november förmiddag samt uppföljning 14 december.

Anmälan är nu stängd.

Mer information

Kursen syftar till att ge vägledare och lärare som arbetar med vägledning en introduktion till karriärlärande. Genom ett karriärlärande kan vägledare och lärare stödja och rusta eleverna i att utveckla sin valkompetens som ett steg i att förbereda för framtida studie- och karriärval.  Under kursen behandlas strategier för att hantera återkommande val, vad som påverkar val och hur man kan förhålla sig till detta, att beröras. Kursen tar sin utgångspunkt i praktik men knyter an till forskning och teori. Dagarna varvar teori med praktiska övningar och diskussioner. I tiden mellan träffarna får du en uppgift att pröva i din egen verksamhet.

Kursen ges med fjärrundervisning i realtid via verktyget Zoom.

 

Projektledare vid Malmö universitet: Kristin Andersson, kristin.andersson@mau.se

 

Att vägleda vuxna som är nyanlända

Hösten 2021 ges kursen vid två tillfällen

Målgrupp: Lärare och studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen

Kurs 1: 1 september eftermiddag, 2 september förmiddag samt uppföljning 22 september.
Sista anmälningsdag 20 maj

Kurs 2: 9 november eftermiddag, 10 november förmiddag samt uppföljning 7 december.

Anmälan är nu stängd.


Mer information


Alla vuxna har en karriär framför sig och många även bakom sig. Utmaningen är ofta att kunskapen om den svenska arbetsmarknaden och dess rekryteringsprocesser är liten och därför är det svårt att hitta vägar in. 

Dagarna kommer att på olika sätt belysa att arbeta med nyanlända vuxnas karriärplanering i klassrummet och individuellt.
Genom ett strukturerat sätt att arbeta med karriärplanering kan vägen in på arbetsmarknaden underlättas. 
Under dagarna varvas föreläsningar med verksamhetsnära övningar och diskussioner. I tiden mellan träffarna får du en uppgift att pröva i din egen verksamhet.

Kurserna ges med fjärrundervisning i realtid via verktyget Zoom.

Projektledare vid Malmö universitet: Kristin Andersson, kristin.andersson@mau.seBedömning av nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråksutveckling för lärare i svenska som andraspråk, 7,5 hp

Om kursen

Bedömning av nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråksutveckling för lärare i svenska som andraspråk, 7,5 hp.

Kursen rikta sig till verksamma lärare i svenska som andraspråk. Syfte är att ge en ämnesdidaktisk fördjupning och redskap för en systematisk och kontinuerlig bedömning av elevers andrapråksutveckling i skolan. Kursen ska utveckla lärarens förmåga att planera och genomföra formativ undervisning som bidrar till att förbättra nyanlända och flerspråkiga elevers förutsättningar för lärande och goda kunskapsresultat. Kursen genomförs på uppdrag av Skolverket.

Målgrupp

Kursen riktar sig till:

 • lärare i svenska som andraspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
 • lärare i svenska som andraspråk i kommunal vuxenutbildning.

Förkunskaper

 • Lärarutbildning varav minst 30 hp svenska som andraspråk eller lärarutbildning och minst 30 hp svenska som andraspråk.

Undervisningens upplägg

Arbetet i kursen består av föreläsningar, läsning av kurslitteratur, inlämningsuppgifter, seminarier, diskussioner och praktiska övningar som ska genomföras i den egna verksamheten.

Arbetsform (distans)

I kursen ingår fyra halvdagsträffar samt en examination som sker via digitala verktyget zoom.

Preliminära datum: den 15 sep, 13 oktober, 10 nov, 8 dec samt examination den 12 jan 2022.

Tid: Samtliga tillfällen är mellan kl. 09.00- 12.00

Mål

Kursmålen är:

 • Visa kunskap om och förståelse för olika bedömningsteorier och modeller samt olika syften med bedömning.
 • Kunna analysera och bedöma nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråkutveckling.
 • Visa kunskap om hur formativ bedömning kan användas för elevens språkutveckling och för att utveckla undervisningen.
 • Visa kunskap om hur bedömningsstöd exempelvis Bygga svenska kan användas som verktyg för återkoppling till eleven och elevens vårdnadshavare.

För att din anmälan ska bli komplett behöver du också mejla din lärarlegitimation eller lärarexamination till administratör anita.svensson@mau.se.

Många har anmält intresse för kursen och prioriteringsordningen till de platser som finns sker utifrån korrekt målgrupp/förkunskaper samt tidpunkt för anmälan.

Antagningsbesked skickas ut via mejl cirka en vecka efter anmälan stängt.

Läs mer om utbildningen på Skolverkets sida

Kontakt

Kursansvarig

Petra Marti Tanaka
petra.marti-tanaka@mau.se

Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk

Eva-Britt Elfman – projektledare

eva-britt.elfman@mau.se

Anita Svensson - studieadministratör

anita.svensson@mau.se

Hantering av personuppgifter

Genom din ansökan kommer Malmö universitet att samla in personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Detta görs som en del av vårt myndighetsuppdrag som universitet och syftar till att möjliggöra att kursdeltagaren kan antas, och målgruppsgranskas. De personuppgifter som samlas in är namn, personnummer, kontaktuppgifter i form av e-postadress, telefonnummer samt arbetsplats. Uppgifterna bevaras i Ladok eller sparas vid Malmö universitet under två år efter avslutad kurs. Du kan ta del av det som registrerats om dig genom att kontakta projektansvarig (eva-britt.elfman@mau.se). Har du synpunkter på behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till universitetets dataskyddsombud (dataskyddsombud@mau.se). Klagomål som inte kan lösas tillsammans med Malmö universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

 

 

 

Introduktion till programmering i visuell miljö (5hp)

Undervisar du i teknikämnet och vill du utveckla dina kunskaper i programmering?

Malmö universitet erbjuder hösten 2021 återigen kursen Introduktion till programmering i visuell miljö om 5 hp på uppdrag av Skolverket. Kursen ges på heldistans med tre utbildningsdagar via Zoom som fjärrundervisning.

Kursen ger grundläggande kunskaper i programmering samt styrning av föremål och konstruktioner. Detta för att kunna arbeta med programmering i undervisningen. Kurserna är riktad mot teknikämnet och programmeringen görs med Micro:bit. Kursen bygger på en ramkursplan som tagits fram av Skolverket i samarbete med lärosäten.

Upplägg

Kursens ges som en distanskurs och har tre lärarledda utbildningsdagar med fjärrundervisning. Detta innebär att utbildningsdagarna genomförs digitalt men i realtid. Distansinslagen bygger i övrigt på arbete via webbaserad lärplattform. Kursen omfattar 5 högskolepoäng och ges på kvartsfart.

Anmälan

Sista dag för anmälan är den 20 september.

Anmäl dig här:


Prioriteringsordning till de 20 platser som finns sker utifrån tidpunkt för anmälan. De lärare som tillhör målgruppen är prioriterade. Anmälan är bindande, och måste göras av huvudman/rektor.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand mot tekniklärare i grundskolans årskurs 4–9 och specialskolans årskurs 5–10, lärare i grundsärskolans årskurs 4–9 och lärare i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Deltagaren ska vara verksam lärare, men det är inget krav på formell behörighet. Kursen är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer i mån av plats. Inga förkunskaper inom programmering krävs. 

Utbildningsdagar förlagda som fjärrundervisning (preliminära)

27- 28 september 2021
14 januari 2022

Kursen syfte

Att ge kunskaper i programmering i visuell miljö samt styrning av föremål och konstruktioner för att kunna arbeta med programmering i undervisningen.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, workshops, litteraturseminarier och diskussioner. Programmering för att styra egna konstruktioner är en central del av kursen. I kursen behandlas grundläggande begrepp inom programmering, inklusive sekvens, alternativ, villkor, upprepning, variabler och funktioner. I kursen ingår aktiviteter som syftar till att förstå, felsöka och utveckla programkod.

Kursen har tydlig didaktisk karaktär. Metoder för att arbeta med programmering och tillämpning av programmering i undervisningen diskuteras. Även programmeringens betydelse för samhället, etiska perspektiv samt koppling till skolans styrdokument diskuteras. 

Kursen syftar även till att ge ökad kunskap och inspiration till vad man kan göra i klassrummet.

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • skapa enklare program i visuell miljö
 • läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra enklare program
 • utforma algoritmer för att lösa problem
 • använda programmering för att styra fysiska eller virtuella konstruktioner
 • identifiera moment och innehåll i relevanta kurs- och ämnesplaner där programmering är ett användbart verktyg
 • kunna ge exempel på hur programmering kan introduceras för elever

Datum

Kursen ligger inom dessa datum 2021-09-20 – 2022-01-21

Kostnad

Ingen kursavgift, men gör enbart anmälan om du säkert vet att deltagaren ska gå kursen.

Kursansvarig

Myrtel Johansson, universitetsadjunkt, Malmö universitet med bakgrund som lärare 7-9 i matematik, fysik och teknik. Läromedelsförfattare, samt medförfattare till Skolverkets fördjupande texter kring det centrala innehållet i teknik. Medverkar i framtagning av Skolverkets NO moduler och har medverkat i framtagning av Skolverkets kartläggningsmaterial Teknik för nyanlända.

Kontakt

Agneta Holmberg, projektledare

"Hantering av personuppgifter: Genom din ansökan kommer Malmö universitet att samla in personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Detta görs som en del av vårt myndighetsuppdrag som universitet och syftar till att möjliggöra att kursdeltagaren kan antas, och målgruppsgranskas. De personuppgifter som samlas in är namn, personnummer, kontaktuppgifter i form av e-postadress, telefonnummer samt arbetsplats. Uppgifterna bevaras i Ladok eller sparas vid Malmö universitet under två år efter avslutad kurs. Du kan ta del av det som registrerats om dig genom att kontakta projektansvarig (agneta.holmberg@mau.se) . Har du synpunkter på behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till universitetets dataskyddsombud (dataskyddsombud@mau.se). Klagomål som inte kan lösas tillsammans med Malmö universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten."

 

 

Introduktion till programmering i textbaserad miljö (5hp)

Undervisar du i matematik och vill du utveckla dina kunskaper i programmering? 

Malmö universitet erbjuder hösten 2021 kursen Introduktion till programmering i textbaserad miljö om 5 hp på uppdrag av Skolverket. Kursen ges som en distanskurs med inslag av fysiska träffar förlagda på Malmö universitet. 

Kursen ska ge grundläggande kunskaper i programmering i textbaserade miljöer för att kunna arbeta med programmering i undervisningen. Kurserna är riktad mot matematikämnet och programmeringen görs i Python. Kursen bygger på en ramkursplan som tagits fram av Skolverket i samarbete med lärosäten.

Upplägg

Kursens ges som en distanskurs med inslag av fysiska träffar och har två campusförlagda dagar på Malmö universitet. Distansinslagen bygger på arbete via webbaserad lärplattform. Kursen omfattar 5 högskolepoäng och ges på kvartsfart.

Upplägget med campusdagar kan komma att förändras beroende på rådande ritktlinjer kopplat till Covid-19 (förändring inlagd 2021-05-27).

Utbildningsdagar förlagda på Malmö universitet. Preliminära och korrigerade 2021-05-27 utifrån rådande riktlinjer.

Malmö universitet har ht 21 begränsningar i antal studenter i våra lokaler kopplat till Covid-19. Därför har vi preliminärt satt två datum per träff för att vid behov kunna dela kursgruppen. En träff genomförs som fjärrundersvisning via Zoom.

Träff 1:
tisdag den 28 september 2021 (max 10 deltagare)
onsdagen den 29 september 2021 (max 10 deltagare)

Träff 2:
torsdag den 28 oktober 2021, gemensam via Zoom

Träff 3:
tisdag den 11 januari 2022 (max 10 deltagare)
onsdagen den 12 januari 2022 (max 10 deltagare)

Anmälan

Sista dag för anmälan är den 20 september.

Anmäl dig här

Prioriteringsordning till de 20 platser som finns sker utifrån tidpunkt för anmälan. De lärare som tillhör målgruppen är prioriterade. Anmälan är bindande, och måste göras av huvudman/rektor.

Syftet med kursen

Syftet är att ge kunskaper i programmering i textbaserade miljöer för att kunna arbeta med programmering i undervisningen. 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand mot matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10, till lärare i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, till lärare i gymnasiskolan och till lärare i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Deltagaren ska vara verksam lärare, men det är inget krav på formell behörighet. Kursen är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer i mån av plats. Inga förkunskaper inom programmering krävs. 

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, workshops vid dator, litteraturseminarier och diskussioner.

Programmering för att skapa program i textbaserad miljö är en central del av kursen. I kursen behandlas grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering, inklusive sekvens, alternativ, vilkor, upprepning, variabel och funktioner. I kursen ingår aktiviteter som syftar till att förstå, felsöka och utveckla programkod. 

Kursen har tydlig didaktisk karaktär. Metoder för att arbeta med programmering och tillämpning av programmering i undervisningen diskuteras. Även programmeringens betydelse för samhället, etiska perspektiv samt koppling till skolans styrdokument diskuteras. 

Kursen syftar även till att ge ökad kunskap och inspiration till vad man kan göra i klassrummet. 

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • kunna skapa enklare program i textbaserad miljö
 • kunna läsa, förstå, felsöka, test och förbättra enklare program
 • kunna utforma algoritmer för att lösa problem
 • kunna identifiera moment och innehåll i relevanta kurs- och ämnesplaner där programmering är ett användbart verktyg
 • ha förståelse för hur programmering kan introduceras för elever.

Datum

Kursen ligger inom dessa datum 2021-09-20 – 2022-01-21

Kostnad

Ingen kursavgift, men gör enbart anmälan om du säkert vet att deltagaren ska gå kursen.

Kontakt

Agneta Holmberg, projektledare

"Hantering av personuppgifter: Genom din ansökan kommer Malmö universitet att samla in personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Detta görs som en del av vårt myndighetsuppdrag som universitet och syftar till att möjliggöra att kursdeltagaren kan antas, och målgruppsgranskas. De personuppgifter som samlas in är namn, personnummer, kontaktuppgifter i form av e-postadress, telefonnummer samt arbetsplats. Uppgifterna bevaras i Ladok eller sparas vid Malmö universitet under två år efter avslutad kurs. Du kan ta del av det som registrerats om dig genom att kontakta projektansvarig (agneta.holmberg@mau.se) . Har du synpunkter på behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till universitetets dataskyddsombud (dataskyddsombud@mau.se). Klagomål som inte kan lösas tillsammans med Malmö universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten."

RUC på Malmö universitet erbjuder hösten 2021 två helt nya kurser för dig som är förskollärare och undervisar i förskoleklass. En kurs är riktad mot läs- och skrivinlärning och en mot matematikinlärning. Kurserna ges på uppdrag av Skolverket.

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp.

 

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp.

 

Skolverkets information om kurserna

Syfte med kurserna

Kurserna ska stärka förskollärarnas kompetens att undervisa i en eventuellt kommande 10-årig grundskola samt att utjämna skillnaden mellan din förskollärareutbildning och grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 avseende grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning.

Därför ska du delta

 • Stärk dina elevers lärande
 • Höj din kompetens och öka dina karriärmöjligheter
 • Bli tryggare i din yrkesroll

Målgrupp

Personer med förskollärarexamen som är anställda för undervisning i förskoleklassen. Huvudmans godkännande krävs och intygas via en särskild blankett som bifogas ansökan.

Ladda ner blanketten för Huvudmannens godkännande

Studietakt

Kurserna ges på kvartsfart förlagda över två terminer. De ges på distans med ett fåtal dagar per termin förlagda som fjärrundervisning, vilket innebär lärarledda utbildningsdagar som genomförs digitalt men i realtid. Övriga distansinslagen bygger på arbete via webbaserad lärplattform

Preliminära datum för fjärrundervisning via Zoom

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass.
Hösten 2021: 30 sep, 28 okt, 8 dec.
Våren 2022: 20 jan, 2 mars, 7 april, 11 maj.

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass.
Hösten 2021: 2 sep, 5 okt, 22 nov.
Våren 2021: 12 jan, 3 mars, 12 april, 17 maj.

Statsbidrag

Du kan få 80 % av lönebortfallet för den tid du studerar i stället för arbetar. Det är huvudmannen som ansöker om statsbidrag. Studierna är inte studiemedelsberättigade. Skolverket kommer att publicera mer infromation om statsbidrag på sin hemsida senast den 14 april.

Övrig information kopplat till en eventuell 10-årig grundskola

En statlig utredning arbetar med att ta fram förslag på hur grundskolan kan göras tioårig med förskoleklassen som den nya årskurs ett. Utredningen ska bland annat redovisa förslag på vilka behörighetskrav som ska gälla för lärare som ska bedriva undervisning i den föreslagna nya första årskursen och vilken fortbildning och kompetensutveckling som bör genomföras för förskollärare och lärare. 

Läs mer här om utredningen En tioårig grundskola

Validering för tillgodoräkning

Inom dessa kurser kommer du att kunna ansöka om validering för tillgodoräknande. Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina tidigare kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till. Ansökan om validering för tillgodoräkning är aktuell först efter att du har antagits till en kurs! 

Validering för förskollärare som undervisar i förskoleklass sker enligt samma rutiner som validering inom lärarlyftet 

Har du frågor om validering för tillgodoräknande?

Kontakta projektledare på RUC Agneta Holmberg

Aktuell information gällande validering

Universitetskanslersämbetet (UKÄ), som är tillsynsmyndighet för samtliga lärosäten, har fattat ett beslut som påverkar lärosätenas möjligheter att genomföra validering av dina eventuella tidigare studier och erfarenheter för tillgodoräknande i ovan nämnda uppdragsutbildning.

Har du ansökt, eller avser du att ansöka om, validering har du möjlighet att vända dig till det lärosäte där du är antagen för att få ytterligare information.

Skolverket kommer att vända sig till regeringen i avsikt att försöka få till en författningsändring, för ett klargörande vad gäller validering för tillgodoräknande inom de kurser som ingår i uppdragsutbildningen. Skolverket vet i nuläget inte hur lång tid en sådan process kan ta.

Vill du trots ovanstående information skicka in din ansökan så ska ansökan ska vara lärosätet till handa senast den 13 september 2021. I nuläget kan ansökan dock inte handläggas.

 

Har du frågor om dessa kurser?

Kontakta projektledare på RUC Eva-Britt Elfman

 

 

Kurser för förskollärare som undervisar i Förskoleklass 15hp (Matematik och Svenska) vt-22

RUC på Malmö universitet erbjuder vårterminen 2022 två nya kurser för dig som är förskollärare och undervisar i förskoleklass. En kurs är riktad mot läs- och skrivinlärning och en mot matematikinlärning. Kurserna ges på uppdrag av Skolverket.

Anmälan är öppen 15 september – 15 oktober.

Läs mer och anmäl dig här: Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp. (Uppdrag av Skolverket).  

Läs mer och anmäl dig här: Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp. (Uppdrag av Skolverket).

Skolverkets information om kurserna

Syfte med kurserna

Kurserna ska stärka förskollärarnas kompetens att undervisa i en eventuellt kommande 10-årig grundskola samt att utjämna skillnaden mellan din förskollärarutbildning och grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 avseende grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning.

Därför ska du delta

 • Stärk dina elevers lärande
 • Höj din kompetens och öka dina karriärmöjligheter
 • Bli tryggare i din yrkesroll

Målgrupp

Personer med förskollärarexamen som är anställda för undervisning i förskoleklassen.

Huvudmans godkännande krävs och intygas via en särskild blankett som bifogas ansökan. 

Studietakt

Kurserna ges på halvfart förlagda över vårterminen 2022. Utbildningarna ges på distans med fem dagar termin förlagda som fjärrundervisning, vilket innebär lärarledda utbildningsdagar som genomförs digitalt i realtid. De övriga distansinslagen bygger på arbete via en webbaserad lärplattform.

Preliminära datum för fjärrundervisning via Zoom

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass.

Våren 2022: 27/1, 3/3, 7/4, 28/4 och 19/5

 

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass.

Våren 2022: 20/1, 22/2, 24/3, 26/4 och 2/6

 

Statsbidrag

Du kan få 80 % av lönebortfallet för den tid du studerar i stället för arbetar. Det är huvudmannen som ansöker om statsbidrag. Studierna är inte studiemedelsberättigade. Skolverket kommer att publicera mer information om statsbidrag på sin hemsida.

Övrig information kopplat till en eventuell 10-årig grundskola

En statlig utredning arbetar med att ta fram förslag på hur grundskolan kan göras tioårig med förskoleklassen som den nya årskurs 1. Utredningen ska bland annat redovisa förslag på vilka behörighetskrav som ska gälla för lärare som ska bedriva undervisning i den föreslagna nya första årskursen och vilken fortbildning och kompetensutveckling som bör genomföras för förskollärare och lärare. 

Läs mer här om utredningen En tioårig grundskola

Validering

Information till dig som tänker söka Skolverkets uppdragsutbildning som riktar sig till förskollärare som undervisar i förskoleklass, start vt 22 (Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp, eller Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp)

Universitetskanslersämbetet (UKÄ), som är tillsynsmyndighet för samtliga lärosäten, har fattat ett beslut som påverkar lärosätenas möjligheter att genomföra validering av dina eventuella tidigare studier och erfarenheter för tillgodoräknande i ovan nämnda uppdragsutbildningar.

Skolverket har meddelat att de kommer att vända sig till regeringen i avsikt att försöka få till en författningsändring, för ett klargörande vad gäller validering för tillgodoräknande inom de kurser som ingår i denna uppdragsutbildning. Skolverket vet i nuläget inte hur lång tid en sådan process kan ta.

Har du övriga frågor om kurserna?

 Kontakta projektledare Lars Jennfors

 

Anordna kursen Globala klassrummet- introduktionskurs i svenska som andraspråk lokalt på din skola (7,5hp)

Är du lärare och är intresserad av  kompetensutveckling i svenska som andraspråk?

Kursen Globala klassrummet ger deltagaren en möjlighet att utveckla sin undervisning och stärker flerspråkiga och nyanlända elevers lärande. Utbildningen är öppen för alla lärare, oavsett undervisningsämne. Malmö universitet har erbjudit kursen Det globala klassrummet – introduktion i svenska som andraspråk med inriktning undervisning åk 1-6 och åk 7-9 i flera omgångar. Nu är kurser med start hösten 2020 stängda. 

Om det finns intresse på er skola att ta del av denna kurs kan det dock vara möjligt för huvudman att anordna kursen lokalt. Kursen anordnas då på uppdrag av Skolverket av Malmö universitet, som kan förlägga kursen till huvudmannens lokaler. Innehållet i kursen är fastslaget genom lärosätets uppdrag men lärosätet kan anpassa studierna till de lokala behoven.

Kontakta projektledare Eva-Britt Elfman för att diskutera om möjligheten finns och hur ni kan gå till väga. 

Kontakt:  Eva-Britt Elfman

Information om respektive kurs:

Studera med 80 procent av lönen - statsbidrag, läs mer på Skolverkets hemsida

Kommunförlagda förskolekurser 2021

Är du intresserad av att öka kompetensen inom viktiga områden och lära tillsammans med kollegor?

I samarbete med Skolverket kan Malmö universitet erbjuda kommunförlagda utbildningar för personal i förskolan.  Utbildningarna organiseras i form av kommunförlagda kurser omfattande 7,5hp.

Det finns kurser inom olika områden. Kurserna riktar sig till:

 • förskolechefer
 • förskollärare
 • barnskötare
 • annan pedagogisk personal

Kurserna består av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier, samt verksamhetsanknutna uppgifter mellan träffarna. Kurserna fanns tidigare inom Förskolelyftet.

Huvudmän som vill anordna en kurs för sina anställda kontaktar universitetet. I samråd kommer man överens om startdatum, studietakt och antal deltagare för kursen.