Du kan genom Lärarlyftet läsa en speciallärarutbildning som leder till speciallärarexamen. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta såväl självständigt som tillsammans med personal och ledning, för att erbjuda individuellt stöd och hjälp för elever i svårigheter inom språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling.

Inför höstterminen 2022 kommer speciallärarutbildningen 90 hp med två specialiseringar att vara öppen för anmälan. Öppet för sen anmälan.

 • Språk-, skriv- och läsutveckling
 • Matematikutveckling

Speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet samläser med speciallärarprogrammet på Malmö universitet.

Kursstart och avslut

Introduktionsdag är den 24 augusti 2022 och delkurs 1 startar den 31 augusti.
Sista examinationsdag är den 15 januari 2025.

Speciallärarutbildning med specialisering: Matematikutveckling

Speciallärarutbildning med specialisering: Språk-, skriv- och läsutveckling

Speciallärarutbildning med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, 90 hp

Behörighetskrav

 • Det krävs att den sökande har anställning inom skolväsendet. Dock inte inom förskola eller fritidshem. Huvudman ska godkänna deltagandet.
 • För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling krävs antingen att den sökande har en lärarexamen som är avsedd för undervisning i ämnet svenska, eller att den sökande genom sin examen fått behörighet att undervisa i svenska. Om lärarens examen inte är avsedd för undervisning i svenska krävs att läraren blivit behörig att undervisa i ämnet genom högskoleutbildning eller, utan att ha blivit behörig i ämnet, har kompletterande högskolestudier om minst 22,5 hp i ämnet svenska, eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling.
 • För specialisering mot matematikutveckling krävs antingen att den sökande har en lärarexamen som är avsedd för undervisning i ämnet matematik, eller att den sökande genom sin examen fått behörighet att undervisa i matematik. Om lärarens examen inte är avsedd för undervisning i matematik krävs att läraren blivit behörig att undervisa i ämnet genom högskoleutbildning eller, utan att ha blivit behörig i ämnet, har kompletterande högskolestudier om minst 22,5 hp i matematik.

Blankett för huvudmans godkännande

Sammanfattning

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta såväl självständigt som tillsammans med kolleger och ledning, för att erbjuda stöd och hjälp för elever i olika sårbara situationer inom språk-, skriv-, läs- eller matematikutveckling.

Kursen förbereder för att som speciallärare bedriva undervisning som avser stöd i förskoleklass/skola i enlighet med de bestämmelser som finns i förordningen om behörighet och legitimation för förskollärare och lärare (SFS 2011:326, med senare revideringar).

Som speciallärare med specialisering språk-, skriv- och läsutveckling ska du kunna undervisa, följa och bedöma elevers språk-, skriv- och läsutveckling. Därför är det betydelsefullt att du har god språklig kompetens i svenska språket så väl muntligt som skriftligt.

Som speciallärare arbetar du, baserat på din tidigare utbildning, och din specialisering inom speciallärarutbildningen med att:

 • ge alla elever en likvärdig utbildning och rätt stöd för att nå de kunskapskrav som ska uppnås eller de kravnivåer som gäller.
 • erbjuda individuellt stöd till elever i olika former av sårbara situationer.
 • tidigt upptäcka stödbehov och att bidra till god utredning så att skolans stödinsatser håller hög kvalitet.
 • vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare för såväl föräldrar som kollegor.
 • leda pedagogiskt utvecklingsarbete med målet att kunna möta alla barn och elevers rätt till en likvärdig utbildning.
 • arbeta ledande med att utveckla arbetssätt gällande bedömning och betygssättning.

Du förväntas samarbeta med specialpedagoger, elevhälsan och andra viktiga aktörer i förskolan/skolan i syfte att gemensamt utveckla goda lärmiljöer.

Utbildningens upplägg

Kursen genomförs under fem terminer på 67% studietakt. Kursen är delvis nätbaserad. Dina studier utgörs dels av föreläsningar, seminarier och basgruppsarbete schemalagda på campus, ca 12–15 dagar i varje kurs, dels av självstudier samt arbete i basgrupp. Merparten av studierna i varje kurs förutsetts därmed du och din basgrupp själva planera och utföra och de avser bland annat fältstudier, basgruppsarbete, auskultation, litteraturläsning samt eget arbete med examinationsuppgifter.

Kursens innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i olika perspektiv och teorier om barns och elevers förutsättningar och möjligheter för lärande och på de faktorer i skola och samhälle som kan leda till svårigheter såväl inom läs-, skriv- eller matematikutvecklingen som den allsidiga kunskapsutvecklingen i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden.

Inom kursen skall deltagarna arbeta med konkreta och komplexa fallbeskrivningar som kräver helhetsperspektiv. Detta för att den blivande specialläraren inom sin utbildning skall utveckla ett sådant pedagogiskt, didaktiskt och analytiskt kunnande som krävs för att enskilt och tillsammans med skolans personal ge stöd och hjälp för enskilda elever i sårbara situationer.

Kursen fokuserar inledningsvis på det specialpedagogiska forsknings- och verksamhetsområdet utifrån ett historiskt, nationellt och internationellt perspektiv. Här påbörjar deltagarna sin utveckling av specialpedagogiskt förhållningssätt och professionalitet som sätts i sammanhang utifrån individ-, grupp- och organisationsnivå. Tidigt i kurserna övas förmågan att beskriva och analysera lärmiljöer för alla barn, unga och vuxna i relation till inkluderings- och exkluderingsfenomen.

Vidare utgår kursen från perspektiv och teorier som kan bidra till ett förebyggande och ett hälsofrämjande arbetssätt för barn och elever i komplicerade lärsituationer, där samspelet mellan individen och dennes förutsättningar och den aktuella pedagogiska verksamheten fokuseras. Här synliggörs även mötet mellan lärmiljön och olika funktionsnedsättningar/funktionsvariationer, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter.

Förmåga att delta i och leda arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd, pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram utifrån ett salutogent perspektiv utvecklas. Vidare fördjupas förmågan till att dels analysera hinder i lärmiljön, dels individers svårigheter inom skriv- och läsutveckling, matematikutveckling respektive den allsidiga kunskapsutvecklingen i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden. Speciallärarens funktion som kvalificerad samtalspartner och rådgivare inom vald specialisering lyfts fram i utbildningen.

Att genomföra, följa upp och utvärdera pedagogiskt skolutvecklingsarbete fokuseras inom ramen för specialiseringsområdet. Kunskapsutveckling gällande bedömning och betyg är också en viktig del av kursen.

Under den avslutande delen av kursen fördjupas arbetet ytterligare genom att deltagaren analyserar och vidareutvecklar forskningsfrågor inom det specialpedagogiska området. Att förstå och kunna förklara specialpedagogisk forskning ur metodologisk, vetenskapsteoretisk och etisk synvinkel samt att kunna använda skilda datainsamlings- och bearbetningsmetoder är en förutsättning för genomförandet av det självständiga kommande arbetet inom det specialpedagogiska området. Förmågan att i den egna yrkesverksamheten initiera, leda och dokumentera forskningsarbete prövas i det egna självständiga arbetet som avslutar utbildningen.

En del av kursen utgörs av fältstudier som ger möjlighet till koppling mellan teori och praktik och utveckling av den nya yrkesrollen.

Deltagare i en speciallärarutbildning inom Lärarlyftet följer samma mål som student inom speciallärarprogrammet.

För speciallärarexamen ska deltagaren visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som speciallärare för barn och elever i behov av stöd.