Alla utbildningar ges som uppdragsutbildningar och uppläggen kan variera. Du kan alltid kontakta oss om du vill diskutera ett upplägg eller har tankar eller behov av kompetensutveckling i er verksamhet.

Utbildningar – öppna för anmälan

Introduktion till karriärlärande vt-23

Kurser Introduktion till karriärlärande
Kursens målgrupp är lärare och studie- och yrkesvägledare som arbetar i grund- och/eller gymnasieskolan. Vi ser gärna att flera personer från samma arbetsplats deltar i kursen. Rektor/enhetschef är välkommen att anmäla sig tillsammans med lärare och vägledare.

Digital kurs med undervisning i realtid
Datum och tid för utbildningen: 7 mars 13-16 samt 8 mars 9-12. Uppföljningstillfälle 28 mars 13-16 och 29 mars 9-12. Uppföljningstillfället sker i halvgrupp där man deltar en av dagarna.

Innehåll
Kursen syftar till att ge vägledare och lärare som arbetar med vägledning en introduktion till karriärlärande. Genom ett karriärlärande, där man lyfter blicken och ser bortom det närmast kommande valet, kan vägledare och lärare stödja och rusta eleverna i att utveckla sin karriärkompetens som ett steg i att förbereda för framtida karriärövergångar och studie- och karriärval.  Under kursen behandlas strategier för att hantera återkommande val, vad som påverkar val och hur man kan förhålla sig till detta, att beröras. Kursen tar sin utgångspunkt i praktik men knyter an till forskning och teori. Under dagarna varvas teoribildning och forskning, med praktiska övningar och diskussioner. I tiden mellan träffarna har du en uppgift att pröva i din egen verksamhet.

Några tidigare deltagare har sagt att de tar med sig detta från kursen:
Bra blandning mellan teori och ”praktiska” övningar att ta med sig och utveckla.

Bra övningar. Koppling till forskning.

Bra övningar som man kan applicera till både lärare och för sig själv.

Länk till Skolverket och anmälan

Projektledare Kristin Andersson

Att vägleda nyanlända vuxna vt-23

Kurser Att vägleda nyanlända vuxna –båda kurserna ges digitalt!
Kursens målgrupp är lärare och studie- och yrkesvägledare som arbetar med nyanlända inom vuxenutbildning. Vi ser gärna att flera personer från samma arbetsplats deltar i kursen. Rektor/enhetschef är välkommen att delta tillsammans med lärare och.


Digital kurs med undervisning i realtid
Datum och tid för utbildningen: 14 mar 13-16 samt 15 mars 9-12. Uppföljningstillfälle 3 april 13-16 och 4 april 9-12. Uppföljningstillfället sker i halvgrupp där man deltar en av dagarna.
Digital kurs med undervisning i realtid
Datum och tid för utbildningen: 9 maj 13-16 och 10 maj 9-12. Uppföljningstillfälle 30 maj 13-16 och 31 maj 9-12. Uppföljningstillfället sker i halvgrupp där man deltar en av dagarna.

Innehåll
Alla vuxna har en karriär framför sig och även bakom sig. Utmaningen för vuxna som är nya i Sverige är ofta att kunskapen om den svenska arbetsmarknaden och dess rekryteringsprocesser är liten och därför är det svårt att hitta vägar in. 

Dagarna kommer att på olika sätt belysa att arbeta med nyanlända vuxnas karriärövergångar samt karriärplanering i klassrummet och individuellt.
Genom ett strukturerat sätt att arbeta med karriärplanering kan vägen in på arbetsmarknaden underlättas. 
Under dagarna varvas föreläsningar, som tar utgångspunkt i teoribildning och forskning, med verksamhetsnära övningar och diskussioner. I tiden mellan träffarna har du en uppgift att pröva i din egen verksamhet.


Några tidigare deltagare har sagt att de tar med sig detta från kursen:
Inspiration hur jag själv kan arbeta med vägledning av våra elever, nya tankar!
Värdefulla diskussioner med olika yrkesgrupper inom området vägledning av nyanlända.
Karriärlärande och att vända på perspektivet och börja med att ”titta utåt”

Länk till skolverket och anmälan

Projektledare Kristin Andersson

Kurser för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp (matematik och svenska) vårterminen 2023 - höstterminen 2023

CeSam (Centrum för Samverkan) på Malmö universitet erbjuder vårterminen 2023 – höstterminen 2023 två nya kurser för dig som är förskollärare och undervisar i förskoleklass. En kurs är riktad mot läs- och skrivinlärning och en mot matematikinlärning. Kurserna ges på uppdrag av Skolverket.

Anmälan öppnar 15 september 2022

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp (MAU-UP621)

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp (MAU-UP620)

Anmäl dig på Antagning.se

Skolverkets information om kurserna

Huvudmannens godkännande

Syfte med kurserna

Kurserna ska stärka förskollärarnas kompetens att undervisa i en eventuellt kommande 10-årig grundskola samt att utjämna skillnaden mellan din förskollärarutbildning och grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 avseende grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning.

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

Därför ska du delta

 • Stärk dina elevers lärande
 • Höj din kompetens och öka dina karriärmöjligheter
 • Bli tryggare i din yrkesroll

Målgrupp

Personer med förskollärarexamen som är anställda för undervisning i förskoleklassen. Huvudmans godkännande krävs och intygas via en särskild blankett som bifogas ansökan. Inom kort kommer blankett för huvudmannens godkännande finnas tillgänglig här.

Studietakt och undervisningsform

Kurserna är båda 15 högskolepoäng och ges på kvartsfart med sju utbildningsdagar förlagda över vårterminen 2023 och höstterminen 2023. Utbildningarna ges på distans förlagda som fjärrundervisning, vilket innebär lärarledda utbildningsdagar som genomförs digitalt i realtid. De övriga distansinslagen bygger på arbete via en webbaserad lärplattform.

Datum för fjärrundervisning via Zoom

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp (RC415U)
VT 2023: 26/1, 2/3, 20/4, 1/6 (examination 11/6)
HT 2023: 7/9, 26/10, 30/11 (examination 10/12)

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp (RC416U)

VT 2023: 17/1, 3/3, 11/4, 16/5
HT 2023: 29/9, 27/10, 8/12

Statsbidrag

Du kan få 80 % av lönebortfallet för den tid du studerar i stället för arbetar. Det är huvudmannen som ansöker om statsbidrag. Studierna är inte studiemedelsberättigade. Skolverket kommer att publicera mer information om statsbidrag på sin hemsida.

Övrig information kopplat till en eventuell 10-årig grundskola

En statlig utredning arbetar med att ta fram förslag på hur grundskolan kan göras tioårig med förskoleklassen som den nya årskurs 1. Utredningen ska bland annat redovisa förslag på vilka behörighetskrav som ska gälla för lärare som ska bedriva undervisning i den föreslagna nya första årskursen och vilken fortbildning och kompetensutveckling som bör genomföras för förskollärare och lärare.

 Läs mer här om utredningen En tioårig grundskola

Validering

Information till dig som tänker söka Skolverkets uppdragsutbildning som riktar sig till förskollärare som undervisar i förskoleklass, start vt 23 (Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp, eller Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp)

Ansökan om validering för tillgodoräkning är aktuell först efter att du har antagits till en kurs samt att du har registrerat dig i kursen. 

Lärarlyftet vid Malmö universitet

Har du övriga frågor om kurserna?

 Kontakta projektledare Lars Jennfors

 

 

Digital kompetens för yrkesämneslärare vt 2023

Välkommen att utveckla dina kunskaper inom programmering på de yrkesförberedande programmen på din gymnasieskola eller motsvarande på vuxenutbildningen! Som kursdeltagare erbjuds du att vidareutveckla din digitala kompetens på en generell, yrkesämnesrelaterad och didaktisk nivå med kopplingar till undervisningen i berörda gymnasieprogram. 

Utbildningen är digital och genomförs som fjärrundervisning i det digitala forumet Zoom.

På uppdrag av Skolverket erbjuder Malmö universitet en workshopserie. Serien omfattar fyra digitala träffar på zoom om 1,5 till 2 timmar förlagda på eftermiddagstid

Exempel på innehåll är introduktion till grundläggande begrepp i programmering. Introduktion till programmering i undervisningen. Arbete, under handledning, med uppgifter i par eller grupp. Diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Lärandemål för kursen Digital kompetens för yrkesämneslärare VT23

Deltagarna förväntas på en orienterande nivå vidareutveckla

 • generell digital kompetens utifrån de fyra aspekter av digital kompetens i läroplanen
 • kunskaper om generella digitala verktyg och samhällets digitalisering.
 • kunskaper om digitala verktyg som är relaterade till yrkesämnena och utgångspunkter vid val av dessa.
 • kunskaper om hur digitala verktyg kan användas i undervisningen.

Anmäl dig här

Målgrupp

Workshopsserien ska i första hand rikta sig till lärare som undervisar i karaktärsämnen i de yrkesförberedande programmen vid gymnasieskolan eller motsvarande inom vuxenutbildningen på gymnasial nivå. I mån av plats kan även lärare i andra ämnen eller andra skolformer delta.

Förkunskaper

För den primära målgruppen ska deltagarna vara verksamma lärare i karaktärsämnen på yrkesförberedande program, men behöver inte vara behöriga. Inga förkunskaper krävs, men det är en fördel om deltagarna har gått Skolverkets webbkurs ”Om programmering”

Huvudmannen/rektor ansvarar för att de som deltar får tid avsatt för genomförandet av kompetensutvecklingen. Huvudmannen ansvarar även för att deltagaren har tillgång till digital enhet och annan utrustning som krävs för att följa kursen. Till första träffen bjuds rektor in att medverka.

Datum utbildningstillfällen på det digitala forumet zoom

Tisdag 17/1 15.30-17.30
Torsdag 9/2 15.30-17.00
Måndag 6/3 15.30-17.00
Onsdag 29/3 15.30-17.30

Omfattning och studietakt

Den totala omfattningen i tid för att genomföra uppgifterna och delta i workshop- träffarna beräknas till 15 - 20 timmar för deltagarna.

Kontakt

 

Projektledare Lars Jennfors

Magnus Jakobsson

Agneta Holmberg

Skolverkets information, Programmeringworkshops

 

 

Pågående utbildningar

Att leda och utveckla elevhälsoarbetet – samverkan för en hälsofrämjande skola (7,5 hp) – Fortbildning för rektorer

Syfte:
Kursens syfte är stärka rektorers kunskaper och kompetens att utöva ett pedagogiskt ledarskap i relation till lärares undervisning och elevernas möjligheter att nå de nationella målen. Det teoretiska och verksamhetsnära innehållet riktas därför mot att stödja rektors pedagogiska ledarskap. Kursen fokuserar rektors utmaningar i att leda elevhälsans arbete, framför allt hur rektor kan främja tvärvetenskaplig samverkan i den egna skolan och med omgivande aktörer i ett förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete; få elevhälsans hälsofrämjande arbete att hänga ihop med helheten; samt skapa förutsättningar för elevhälsan att arbeta tillsammans med lärare och övrig personal mot skolans gemensamma mål.

Innehåll:
Med stöd i aktuell forskning och beprövad erfarenhet, ger kursen rektor redskap att analysera, planera och värdera lokalt förbättringsarbete med fokus på elevhälsans arbete.

Kursen behandlar, problematiserar och söker lösningar på rektors uppdrag att utveckla och stödja lärares lärande och ledarskap, i syfte att främja samverkan för barns och elevers utveckling och lärande. Utbildningen ger rektor verktyg i att tydliggöra roller, arbeta med normer, värderingar och kultur i ett distribuerat ledarskap i syfte att skapa samsyn och utifrån olika kompetenser gemensamt arbeta för elevens bästa.

Kursen innehåller även moment relaterade till den lagstiftning som styr elevhälsan och vad denna lagstiftning innebär för det vardagliga elevhälsoarbetet.

Målgrupp och behörighet:
Följande krav ska vara uppfyllda för att få delta i fortbildningen:

 • fullgjord befattningsutbildning för rektorer, dvs. Rektorsprogrammet eller den äldre statliga rektorsutbildningen eller att deltagaren har fått rektors-programmet tillgodoräknat av ett lärosäte som anordnar sådan befattningsutbildning
 • arbetat som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion minst ett år på halvtid eller motsvarande efter befattningsutbildning.

Till målgruppen hör även skolledare med motsvarande ledningsfunktion som rektor men med annan titel, exempelvis biträdande rektorer. De kan delta i fortbildningen i mån av plats, förutsatt att de uppfyller kraven om fullgjord befattningsutbildning och arbete som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion. 

Kurstillfällen: Utbildningen består av fem nätverksträffar där första och sista tillfället äger rum på Malmö universitet medan övriga tre träffar genomförs på distans via Zoom.

 • Träff 1: Tisdag 27/9 kl. 12-16 (inkl. gemensam lunch) på Malmö universitet.
 • Träff 2: Torsdag 10/11 kl. 13-16. Digital träff.
 • Träff 3: Måndag 16/1 kl. 13-16. Digital träff.
 • Träff 4: Onsdag 8/3 kl. 13-16. Digital träff.
 • Träff 5: Torsdag-fredag den 4-5 maj. Lunch-lunch-tillfälle på Malmö universitet med gemensam middag. Deltagarna bekostar själva logi/frukost vid behov.

Kursplan:

Kostnad: Kursen ges på uppdrag av Skolverket och är kostnadsfri. För huvudmannen tillkommer kostnad för deltagarens kurslitteratur samt eventuellt för logi/frukost i samband med det avslutande kurstillfället.

Kursansvarig: Magnus Erlandsson, Lisa Hellström

Projektledare: Anna-Lena Månsson

Studieadministratör: Anita Svensson

Måldokument fortbildning för rektorer

Hantering av personuppgifter

Genom din ansökan kommer Malmö universitet att samla in personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Detta görs som en del av vårt myndighetsuppdrag som universitet och syftar till att möjliggöra att kursdeltagaren kan antas, och målgruppsgranskas. De personuppgifter som samlas in är namn, personnummer, kontaktuppgifter i form av e-postadress, telefonnummer samt arbetsplats. Uppgifterna bevaras i Ladok eller sparas vid Malmö universitet under två år efter avslutad kurs. Du kan ta del av det som registrerats om dig genom att kontakta projektansvarig (anna-lena.mansson@mau.se). Har du synpunkter på behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till universitetets dataskyddsombud (dataskyddsombud@mau.se). Klagomål som inte kan lösas tillsammans med Malmö universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Kurser för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp (matematik och svenska) höstterminen 2022 – vårterminen 2023

RUC på Malmö universitet erbjuder höstterminen 2022-vårterminen 2023 två nya kurser för dig som är förskollärare och undervisar i förskoleklass. En kurs är riktad mot läs- och skrivinlärning och en mot matematikinlärning. Kurserna ges på uppdrag av Skolverket.

 

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp

Skolverkets information om kurserna

Syfte med kurserna

Kurserna ska stärka förskollärarnas kompetens att undervisa i en eventuellt kommande 10-årig grundskola samt att utjämna skillnaden mellan din förskollärarutbildning och grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 avseende grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning.

Kursplan Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp

Kursplan Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp

Därför ska du delta

 • Stärk dina elevers lärande
 • Höj din kompetens och öka dina karriärmöjligheter
 • Bli tryggare i din yrkesroll

Målgrupp

Personer med förskollärarexamen som är anställda för undervisning i förskoleklassen. Huvudmans godkännande krävs och intygas via en särskild blankett som bifogas ansökan. Inom kort kommer blankett för huvudmannens godkännande finnas tillgänglig.

Studietakt och undervisningsform

Kurserna är båda 15 högskolepoäng och ges på kvartsfart med sju utbildningsdagar förlagda över höstterminen 2022 och vårterminen 2023. Utbildningarna ges på distans förlagda som fjärrundervisning, vilket innebär lärarledda utbildningsdagar som genomförs digitalt i realtid. De övriga distansinslagen bygger på arbete via en webbaserad lärplattform.

Datum för fjärrundervisning via Zoom

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp (RC416U)

Ht 2022: 30/9, 27/10, 9/12

Vt 2023: 17/1, 2/3, 11/4, 16/5

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp (RC415U)

Ht 2022: 1/9, 6/10, 17/11, 12/1

Vt 2023: 23/2, 13/4 och 25/5

Statsbidrag

Du kan få 80 procent av lönebortfallet för den tid du studerar i stället för arbetar. Det är huvudmannen som ansöker om statsbidrag. Studierna är inte studiemedelsberättigade. Skolverket kommer att publicera mer information om statsbidrag på sin hemsida.

Övrig information kopplat till en eventuell 10-årig grundskola

En statlig utredning arbetar med att ta fram förslag på hur grundskolan kan göras tioårig med förskoleklassen som den nya årskurs 1. Utredningen ska bland annat redovisa förslag på vilka behörighetskrav som ska gälla för lärare som ska bedriva undervisning i den föreslagna nya första årskursen och vilken fortbildning och kompetensutveckling som bör genomföras för förskollärare och lärare.

 Läs mer här om utredningen En tioårig grundskola

Validering för tillgodoräknande

Inom kurser kan du vanligen ansöka om validering för tillgodoräknande. Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till. Alla kurser startar på nivå 1hp.

Validering för tillgodoräknande 

 

Har du övriga frågor om kurserna?

Kontakta projektledare Lars Jennfors

 

 

 

Introduktion till programmering i visuell miljö, 5 hp

Är du lärare och vill du utveckla dina kunskaper i programmering?

Malmö universitet erbjuder hösten 2022 återigen kursen ”Introduktion till programmering i visuell miljö, 5 hp” på uppdrag av Skolverket. Kursen ges på heldistans med tre utbildningsdagar via Zoom som fjärrundervisning.

Syftet med utbildningen är att ge möjlighet att utveckla kunskaper i programmering i visuell miljö för att kunna arbeta med programmering i undervisningen. Kursen ger grundläggande kunskaper i programmering samt styrning av föremål och konstruktioner. Detta för att kunna arbeta med programmering i undervisningen. Kursen bygger på en ramkursplan som tagits fram av Skolverket i samarbete med lärosäten.

Upplägg

Kursens ges som en distanskurs och har tre lärarledda utbildningsdagar med fjärrundervisning. Detta innebär att utbildningsdagarna genomförs digitalt men i realtid. Distansinslagen bygger i övrigt på arbete via webbaserad lärplattform. Kursen omfattar 5 högskolepoäng och ges på kvartsfart.

De lärare som tillhör målgruppen är prioriterade. Anmälan måste godkännas av huvudman/rektor.

Målgrupp

Kursen är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer men riktar sig främst till lärare i teknik och matematik. Inga förkunskaper inom programmering krävs. Grundskolans årskurs 4–9 och specialskolans årskurs 5–10, lärare i grundsärskolans årskurs 4–9 och lärare i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Deltagaren ska vara verksam lärare, men det är inget krav på formell behörighet.

Utbildningsdagar förlagda som fjärrundervisning (preliminära)

Träff 1    26 september
Träff 2    27 september
Träff 3    13 januari

Kursen syfte

Syftet med utbildningen är att ge möjlighet att utveckla kunskaper i programmering i visuell miljö för att kunna arbeta med programmering i undervisningen.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, workshops, litteraturseminarier och diskussioner om etiska perspektiv och programmeringens betydelse för samhället. I kursen behandlas grundläggande begrepp inom programmering, inklusive sekvens, alternativ, villkor, upprepning, variabler och funktioner. Vidare lär vi oss hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras för att lösa problem

Kursen har tydlig didaktisk karaktär. Didaktiska strategier och verktyg kopplat till undervisning om, i och med programmering, med koppling till relevant forskning. Kursen syftar även till att ge ökad kunskap och inspiration till vad man kan göra i klassrummet.

Kursplan

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • skapa enklare program i visuell miljö
 • läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra enklare program
 • utforma algoritmer för att lösa problem
 • använda programmering för att styra fysiska eller virtuella konstruktioner eller föremål
 • identifiera moment och innehåll i relevanta kurs- och ämnesplaner där programmering är ett användbart verktyg
 • kunna ge exempel på hur programmering kan introduceras för elever

Kostnad

Ingen kursavgift. Skolverket bekostar utbildningen.

Kursansvarig

Myrtel Johansson, universitetsadjunkt, Malmö universitet med bakgrund som lärare 7-9 i matematik, fysik och teknik. Läromedelsförfattare, samt medförfattare till Skolverkets fördjupande texter kring det centrala innehållet i teknik. Medverkar i framtagning av Skolverkets NO moduler och har medverkat i framtagning av Skolverkets kartläggningsmaterial Teknik för nyanlända.

Kontakt

Lars Jennfors, projektledare

Myrtel Johansson, kursansvarig

Kursplan

Skolverkets information om kurser i programmering

"Hantering av personuppgifter: Genom din ansökan kommer Malmö universitet att samla in personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Detta görs som en del av vårt myndighetsuppdrag som universitet och syftar till att möjliggöra att kursdeltagaren kan antas, och målgruppsgranskas. De personuppgifter som samlas in är namn, personnummer, kontaktuppgifter i form av e-postadress, telefonnummer samt arbetsplats. Uppgifterna bevaras i Ladok eller sparas vid Malmö universitet under två år efter avslutad kurs. Du kan ta del av det som registrerats om dig genom att kontakta projektansvarig (lars.jennfors@mau.se) . Har du synpunkter på behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till universitetets dataskyddsombud (dataskyddsombud@mau.se). Klagomål som inte kan lösas tillsammans med Malmö universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten."

 

 

 

 

 

 

 

 

Att leda det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet med trygghet och studiero utifrån gällande lagstiftning

Workshopserie för skolledare

Målgrupp

Rektorer, bitr. rektorer i skola och förskola

Utbildningens syfte, innehåll och upplägg

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna utbildning inom området kränkande behandling och diskriminering utifrån gällande lagstiftning samt handledning och processtöd i att med hjälp av vetenskapliga metoder undersöka den egna verksamheten, analysera underlaget och använda detta för att utveckla arbetet med såväl främjande, förebyggande som åtgärdande insatser. Målet är att deltagarna har påbörjat arbetet med att (vidare)utveckla en plan för kränkande behandling och diskriminering och sin dokumentation av aktiva åtgärder.

Utbildningsupplägget bygger på ett gemensamt undersökande arbetssätt som utmanar tänkande och praktik. Deltagarna ombeds mellan varje utbildningsträff att genomföra en praktiknära uppgift, läsa någon vetenskaplig text eller ta del av en inspelad föreläsning som de sedan tillsammans reflekterar över eller analyserar vid nästkommande träff.

Utbildningens omfattning

Utbildningen genomförs på distans via Zoom som tre halvdagstillfällen med föreläsningar/workshops och ett handledningstillfälle/processtöd à 1-1,5 timme i mindre grupp under HT 2022.

Utbildningstillfällen (preliminära datum):


Onsdag 14/9 kl. 13.00-16.30
Tisdag 11/10 kl. 13.00-16.30
Handledningstillfälle v. 44-45
Måndag 5/12 kl. 13.00-16.30

Kursintyg

Deltagare erhåller kursintyg efter fullgjord utbildning.

Kostnad: 

Kursen ges på uppdrag av Skolverket och är kostnadsfri.

Anmälan är nu stängd.

 

Kursledare: Christina Johnsson

Projektledare: Anna-Lena Månsson

 

Bedömning av nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråksutveckling för lärare i svenska som andraspråk, 7,5 hp

Om kursen

Bedömning av nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråksutveckling för lärare i svenska som andraspråk, 7,5 hp.

Kursen rikta sig till verksamma lärare i svenska som andraspråk. Syfte är att ge en ämnesdidaktisk fördjupning och redskap för en systematisk och kontinuerlig bedömning av elevers andraspråksutveckling i skolan. Kursen ska utveckla lärarens förmåga att planera och genomföra formativ undervisning som bidrar till att förbättra nyanlända och flerspråkiga elevers förutsättningar för lärande och goda kunskapsresultat. Kursen genomförs på uppdrag av Skolverket.

Målgrupp

Kursen riktar sig till:

 • lärare i svenska som andraspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
 • lärare i svenska som andraspråk i kommunal vuxenutbildning

Förkunskaper

 • Lärarutbildning varav minst 30 hp svenska som andraspråk eller lärarutbildning och minst 30 hp svenska som andraspråk

Undervisningens upplägg

Arbetet i kursen består av föreläsningar, läsning av kurslitteratur, inlämningsuppgifter, seminarier, diskussioner och praktiska övningar som ska genomföras i den egna verksamheten.

Arbetsform (distansundervisning via verktyget zoom)

I kursen ingår fyra halvdagstillfällen som sker via digitala verktyget zoom.

Preliminära datum: den 1 september, 3 oktober, 8 november samt den 2 december 2022.

Tid: Samtliga tillfällen är mellan kl.13.00 -16.00

Inlämning av examinationsuppgift sker digitalt senast den 15 januari 2023.

Den 20 april 2023 kl. 13.00 – 16.00 erbjuds även ett uppföljningstillfälle digitalt via zoom med temat Uppföljning av rutiner kring andraspråksbedömning i verksamheten. 

Mål

Kursmålen är:

 • Redogöra för och diskutera olika bedömningsteorier och modeller samt olika syften med bedömning,
 • Analysera och bedöma nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråkutveckling,
 • Diskutera hur formativ bedömning kan användas för elevens språkutveckling och för att utveckla undervisningen,
 • Redogöra för och diskutera hur bedömningsstöd, exempelvis Bygga svenska, kan användas som verktyg för återkoppling till eleven och elevens vårdnadshavare.

Kursplan

Anmälan är nu stängd 

För att din anmälan ska bli komplett behöver du mejla in underlag till  administratör anita.svensson@mau.se. som stärker att du har minst 30 hp svenska som andraspråk inom din lärarutbildning eller lärarutbildning och minst 30 hp svenska som andraspråk utöver din lärarutbildning.

Många har anmält intresse för kursen och prioriteringsordningen till de platser som finns sker utifrån korrekt målgrupp/förkunskaper samt tidpunkt för anmälan.

Antagningsbesked skickas ut via mejl cirka en vecka efter anmälan stängt.

Kontakt

Kursansvarig

Petra Marti Tanaka – Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk
petra.marti-tanaka@mau.se 

Eva-Britt Elfman – projektledare

eva-britt.elfman@mau.se

Anita Svensson - studieadministratör

anita.svensson@mau.se

Hantering av personuppgifter

Genom din ansökan kommer Malmö universitet att samla in personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Detta görs som en del av vårt myndighetsuppdrag som universitet och syftar till att möjliggöra att kursdeltagaren kan antas, och målgruppsgranskas. De personuppgifter som samlas in är namn, personnummer, kontaktuppgifter i form av e-postadress, telefonnummer samt arbetsplats. Uppgifterna bevaras i Ladok eller sparas vid Malmö universitet under två år efter avslutad kurs. Du kan ta del av det som registrerats om dig genom att kontakta projektansvarig (eva-britt.elfman@mau.se). Har du synpunkter på behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till universitetets dataskyddsombud (dataskyddsombud@mau.se). Klagomål som inte kan lösas tillsammans med Malmö universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

 

 

Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod läsåret 2022/23, 7,5 hp

RUC på Malmö universitet erbjuder kursen Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod som ingår i det kommande nationella professionsprogrammet för lärare och förskollärare.

Syfte och innehåll: Syftet är att genom en statlig mentorsutbildning ge erfarna lärare och förskollärare kompetens att utföra sitt mentorskap för nyexaminerade lärare och förskollärare. Mentorsutbildningen ska även ge stöd till mentorer så att de kan uppfylla de krav som ställs i enlighet med styrdokumenten kring lärares introduktionsår.

Kursen syftar till att deltagaren ska fördjupa sina kunskaper i olika handlednings- och samtalsmodeller och hur de kan användas i kollegahandledning för att kunna utföra mentorskap för nyexaminerade lärare och förskollärare.

Kursen behandlar och problematiserar olika handledningsmodellers funktion och villkor för professionsutveckling som en mentor kan stöta på i handledning med en nyexaminerad lärarkollega. I relation till olika handledningssituationer behandlas yrkesetik, skolkulturer och andra sociala och kulturella påverkansfaktorer. Kursen belyser även hur yrkeskompetens kan identifieras för att stödja nyutbildade lärares professionsutveckling.

Målgrupp: Mentorsutbildningen för en kvalitativ introduktionsperiod förbereder dig för uppdraget som mentor åt nyutexaminerade kollegor. Utbildningen riktar sig till dig som legitimerade och erfarna förskollärare och lärare som ska verka som mentorer för nyutexaminerade kollegor under deras introduktionsperiod i; förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning eller fritidshem.

Studietakt och undervisningsform: Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och går på åttondelsfart. Kursen ges under fyra utbildningstillfällen (eftermiddagar) förlagda över höstterminen 2022 och vårterminen 2023. Utbildningen ges på distans förlagd som fjärrundervisning, vilket innebär lärarledda utbildningsdagar som genomförs digitalt i realtid. De övriga distansinslagen bygger på arbete via en webbaserad lärplattform. 

Torsdag den 22/ 9    14.00-17.30            
Torsdagen den 1/12 14.00-17.30             
Torsdagen den 2/3   14.00-17.30                
Onsdagen den 31/5 14.00-17.30               

Kostnad: Kursen ges på uppdrag av Skolverket och är kostnadsfri.

Ansökan: Inför läsåret 2022/23 är anmälan öppen mellan 18 mars – 25 april och görs via Skolverket.

Skolverkets information och anmälan

Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod läsåret 2022/23, 7,5 hp

 Lars Jennfors, projektledare och kontaktperson

 

 

Hantering av personuppgifter

Genom din ansökan kommer Malmö universitet att samla in personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Detta görs som en del av vårt myndighetsuppdrag som universitet och syftar till att möjliggöra att kursdeltagaren kan antas, och målgruppsgranskas. De personuppgifter som samlas in är namn, personnummer, kontaktuppgifter i form av e-postadress, telefonnummer samt arbetsplats. Uppgifterna bevaras i Ladok eller sparas vid Malmö universitet under två år efter avslutad kurs. Du kan ta del av det som registrerats om dig genom att kontakta projektansvarig (lars.jennfors@mau.se). Har du synpunkter på behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till universitetets dataskyddsombud (dataskyddsombud@mau.se). Klagomål som inte kan lösas tillsammans med Malmö universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

 

Övriga utbildningar

Här hittar du fler exempel på utbildningar vi erbjuder och ytterligare information om hur vi kan bidra till er kompetens- och verksamhetsutveckling:

Kompetens- och verksamhetsutveckling Malmö universitet

Introduktion till karriärlärande

Kursen ges digitalt med lärarledd undervisning i realtid. Kursen genomförs på uppdrag av Skolverket.

Kursens målgrupp är lärare och studie- och yrkesvägledare som arbetar i grund- och/eller gymnasieskolan. Vi ser gärna att flera personer från samma arbetsplats deltar i kursen. Rektor/enhetschef är välkommen att anmäla sig tillsammans med lärare och vägledare.

Digital kurs med undervisning i realtid
11 okt 13-16 och 12 okt 9-12. Uppföljningstillfälle i halvgrupp 14 nov 13-16 och 15 nov 9-12. Uppföljningstillfället sker digitalt med möte i realtid. Detta sker i halvgrupp där man deltar en av dagarna.

Innehåll
Kursen syftar till att ge vägledare och lärare som arbetar med vägledning en introduktion till karriärlärande. Genom ett karriärlärande, där man lyfter blicken och ser bortom det närmast kommande valet, kan vägledare och lärare stödja och rusta eleverna i att utveckla sin karriärkompetens som ett steg i att förbereda för framtida karriärövergångar och studie- och karriärval.  Under kursen behandlas strategier för att hantera återkommande val, vad som påverkar val och hur man kan förhålla sig till detta, att beröras. Kursen tar sin utgångspunkt i praktik men knyter an till forskning och teori. Under dagarna varvas teoribildning och forskning, med praktiska övningar och diskussioner. I tiden mellan träffarna har du en uppgift att pröva i din egen verksamhet.

 

Några tidigare deltagare har sagt att de tar med sig detta från kursen:
Bra blandning mellan teori och ”praktiska” övningar att ta med sig och utveckla.

Bra övningar. Koppling till forskning.

Bra övningar som man kan applicera till både lärare och för sig själv.

 

Länk till Skolverket och anmälan 

Projektledare: Kristin Andersson

 

Att vägleda nyanlända vuxna – två kurser

Kurserna ges digitalt med lärarledd undervisning i realtid. Kurserna genomförs på uppdrag av Skolverket.

Kursens målgrupp är lärare och studie- och yrkesvägledare som arbetar med nyanlända inom vuxenutbildning t ex komvux eller motsvarande utbildningsanordnare. Vi ser gärna att flera personer från samma arbetsplats deltar i kursen. Rektor/enhetschef är välkommen att delta tillsammans med lärare och.

Digital kurs med undervisning i realtid
Kurs I: 27 sep 13-16 och 28 sep 9-12. Uppföljningstillfälle i halvgrupp 31 okt 13-16 1 nov 9-12. Uppföljningstillfället sker digitalt med möte i realtid. Detta sker i halvgrupp där man deltar en av dagarna.

Kurs II: 25 nov 13-16 och 26 nov 9-12. Uppföljningstillfälle i halvgrupp 28 nov 13-16 och 29 nov 9-12. Uppföljningstillfället sker digitalt med möte i realtid. Detta sker i halvgrupp där man deltar en av dagarna.

Innehåll
Alla vuxna har en karriär framför sig och även bakom sig. Utmaningen för vuxna som är nya i Sverige är ofta att kunskapen om den svenska arbetsmarknaden och dess rekryteringsprocesser är liten och därför är det svårt att hitta vägar in. 

Dagarna kommer att på olika sätt belysa att arbeta med nyanlända vuxnas karriärövergångar samt karriärplanering i klassrummet och individuellt.
Genom ett strukturerat sätt att arbeta med karriärplanering kan vägen in på arbetsmarknaden underlättas. 
Under dagarna varvas föreläsningar, som tar utgångspunkt i teoribildning och forskning, med verksamhetsnära övningar och diskussioner. I tiden mellan träffarna har du en uppgift att pröva i din egen verksamhet.

Några tidigare deltagare har sagt att de tar med sig detta från kursen:
Inspiration hur jag själv kan arbeta med vägledning av våra elever, nya tankar!
Värdefulla diskussioner med olika yrkesgrupper inom området vägledning av nyanlända.
Karriärlärande och att vända på perspektivet och börja med att ”titta utåt”

 

Projektledare: Kristin Andersson

 

 

 

Introduktion till karriärlärande 2022-ges digitalt

Kursens målgrupp är lärare och studie- och yrkesvägledare som arbetar i grund- och/eller gymnasieskolan. Vi ser gärna att flera personer från samma arbetsplats deltar i kursen. Rektor/enhetschef är välkommen att anmäla sig tillsammans med lärare och vägledare.

Digital kurs med undervisning i realtid 
10 maj ca 13-16 och 11 maj ca 9-12. Sker i helgrupp om upp till 30 pers.
Uppföljningstillfälle 31 maj em och 1 juni fm. Detta sker i halvgrupp där man deltar en av dagarna.

Innehåll
Kursen syftar till att ge vägledare och lärare som arbetar med vägledning en introduktion till karriärlärande. Genom ett karriärlärande, där man lyfter blicken och ser bortom det närmast kommande valet, kan vägledare och lärare stödja och rusta eleverna i att utveckla sin karriärkompetens som ett steg i att förbereda för framtida karriärövergångar och studie- och karriärval.  Under kursen behandlas strategier för att hantera återkommande val, vad som påverkar val och hur man kan förhålla sig till detta, att beröras. Kursen tar sin utgångspunkt i praktik men knyter an till forskning och teori. Under dagarna varvas teoribildning och forskning, med praktiska övningar och diskussioner. I tiden mellan träffarna har du en uppgift att pröva i din egen verksamhet.

Några tidigare deltagare har sagt att de tar med sig detta från kursen:
Bra blandning mellan teori och ”praktiska” övningar att ta med sig och utveckla.

Bra övningar. Koppling till forskning.

Bra övningar som man kan applicera till både lärare och för sig själv.

Projektledare vid Malmö universitet: Kristin Andersson, kristin.andersson@mau.se

 

Att vägleda nyanlända vuxna 2022

Kursens målgrupp är lärare och studie- och yrkesvägledare som arbetar med nyanlända inom vuxenutbildning t ex komvux, folkhögskola eller motsvarande utbildningsanordnare. Vi ser gärna att flera personer från samma arbetsplats deltar i kursen. Rektor/enhetschef är välkommen att delta tillsammans med lärare och.

Digital kurs med undervisning i realtid 
17 maj ca 13-16 och 18 maj ca 9-12. Sker i helgrupp om upp till 30 pers.
Uppföljningstillfälle 7 juni em och 8 juni fm. Uppföljningstillfället sker digitalt med möte i realtid. Detta sker i halvgrupp där man deltar en av dagarna.

Innehåll
Alla vuxna har en karriär framför sig och även bakom sig. Utmaningen för vuxna som är nya i Sverige är ofta att kunskapen om den svenska arbetsmarknaden och dess rekryteringsprocesser är liten och därför är det svårt att hitta vägar in. 

Dagarna kommer att på olika sätt belysa att arbeta med nyanlända vuxnas karriärövergångar samt karriärplanering i klassrummet och individuellt.
Genom ett strukturerat sätt att arbeta med karriärplanering kan vägen in på arbetsmarknaden underlättas. 
Under dagarna varvas föreläsningar, som tar utgångspunkt i teoribildning och forskning, med verksamhetsnära övningar och diskussioner. I tiden mellan träffarna har du en uppgift att pröva i din egen verksamhet.

Några tidigare deltagare har sagt att de tar med sig detta från kursen:
Inspiration hur jag själv kan arbeta med vägledning av våra elever, nya tankar!
Värdefulla diskussioner med olika yrkesgrupper inom området vägledning av nyanlända.
Karriärlärande och att vända på perspektivet och börja med att ”titta utåt”

Projektledare vid Malmö universitet: Kristin Andersson, kristin.andersson@mau.se

An Introduction to the Swedish School System – for Ukrainian Refugees with Experience of Teaching and Instruction

University

Malmö University

Name of the course

An Introduction to the Swedish School System

Target group

New arrivals from Ukraine covered by the EU Mass Refugee Directive with experience of teaching and instruction at schools and early childhood education.

Course period

July 18 – August 11, 2022

Cost and Travel expenses

Cost?                                   Free of charge for participants.

Travel expenses?                Refugees from Ukraine travel for free with Skånetrafiken

                                            (regional public transport).  

Scope of the course

See schedule below, 16 three-hour seminars; 13 seminars will take place on campus at Malmö University, and 3 seminars will be digital.

Schedule

Course objectives and content

 

On behalf of the National Agency for Education in Sweden, Malmö University offers a summer course for Ukrainian refugees with experience of teaching and instruction at schools and early childhood education in Ukraine.

The aim of the course is to provide the participants with basic knowledge about the organization of Swedish schools and early childhood education, and about the relationship between teachers and students/children in Sweden in a historical and contemporary perspective. Furthermore, the course aims to help the participants gain knowledge and understanding of the values of the Swedish school system in relation to basic democratic and human rights.

Based on the participants’ previous experience, the course deals with didactic questions in relation to theories about learning processes, cognitive development and cultural diversity. Various forms of assessment and evaluation of learners are also studied.

After completing the course, participants should be able to work as, for example, teaching assistants in different school forms in Sweden.

Participants will receive a course certificate after completing the course.

Course certificate

Participants will receive a course certificate after completing the course.

Application/Course registration

The course is now fully subscribed and you will not be offered a training place. 

 

Maximum number of participants, 40.

Kind regards

Agneta Holmberg, project manager

agneta.holmberg@mau.se

Course administrator:

monica.lotfinia@mau.se

 

Det globala klassrummet – introduktion i svenska som andraspråk

Är du lärare och är intresserad av kompetensutveckling i svenska som andraspråk tillsammans med dina kollegor?

Introduktionskurs i svenska som andraspråk

Kursen ger dig en introduktion till svenska som andraspråk och stärker din förmåga att ta dig an en lärandemiljö där normer och värderingar möts och utvecklas. Du får också verktyg så att du kan utveckla din undervisning för flerspråkiga och nyanlända elever.

Anordna kursen Det globala klassrummet – introduktion i svenska som andraspråk 7,5 hp lokalt hos er eller i samverkan med flera skolor. Skolverket bekostar utbildningen. Utbildare från Malmö universitet genomför utbildningen och innehållet i kursen är fastslaget genom en kursplan men lärosätet anpassar studierna till de lokala behoven.

Kursen består huvudsakligen av distansstudier med några utbildningsträffar lokalt på din skola.

Kursen vänder sig till dig som är anställd som lärare inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola.

Lärare som redan är behöriga i svenska som andraspråk kan gå kursen.

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper men kursdeltagare måste vara anställda som lärare.

Kursen Globala klassrummet ger deltagaren en möjlighet att utveckla sin undervisning och stärker flerspråkiga och nyanlända elevers lärande. Utbildningen är öppen för alla lärare, oavsett undervisningsämne.  Innehållet i kursen bygger på ett praxisnära -upplägg. Kursdeltagarnas samlade erfarenheter och kunskapskapital betraktas som en viktig resurs. Undervisningen vid campusdagarna  sker  i  form  av  föreläsningar,  diskussioner  och  övningar.  Mellan  varje  kursträff  genomförs en uppgift som är kopplad till kursens innehåll  och till  verksamheten på skolan. I kursen behandlas ämnesinnehållet i ett funktionellt sammanhang och integreras med ämnesdidaktik.  

Kontakt:  Eva-Britt Elfman

Information om respektive kurs:

Studera med 80 procent av lönen - statsbidrag, läs mer på Skolverkets hemsida

Läsfrämjande åtgärder och litteraturdidaktik ur ett andraspråksperspektiv 7,5 hp

Har ni behov av att arbeta med Läsfrämjande åtgärder i er verksamhet?

Litteraturundervisningen, läsande och lärande inom svenska som andraspråk är ett aktuellt område för många lärare och i Lgr -22 är målen om läsning av skönlitteratur vara alltmer lika svenskämnets. Denna förändring aktualiserar frågor om hur vi kan göra eleverna engagerade i läsning och hur undervisningen kan fånga och bearbeta läsning i klassrumsarbetet? Hur kan skönlitteratur användas så att en språk- och kunskapsutveckling främjas?

Innehållet i läsfrämjande åtgärder vänder sig framför allt till lärare inom ämnet svenska som andraspråk verksamma på högstadiet, gymnasiet inklusive språkintroduktion samt kommunal vuxenutbildning. Även undervisande lärare i ämnet svenska.

I kursen Läsfrämjande åtgärder och litteraturdidaktik ur ett andraspråksperspektiv behandlas både konkreta undervisningsexempel i arbete med skönlitteratur i heterogena klassrum och resonerar kring teoretiska perspektiv på läsande och lärande. Särskild uppmärksamhet ägnas åt lärarens viktiga roll i valet av texter, arbetsformer och i relationen till eleverna. Målet är att skapa en trygg arena som ger utrymme för en mångfald av engagerade röster och kritisk reflektion.

Kontakta Centrum för samverkan för mer information om hur vi skulle kunna skräddarsy uppdragsutbildningen utifrån era behov. Förslagsvis kan utbildningen förläggs till två terminer och genomföras som en kombination av distansutbildning och utbildningstillfällen lokalt hos er eller på universitetet. 

Kursbeskrivning för mer information om innehållet i utbildningen.

Kontakta projektledare för mer information

Projektledare Eva-Britt Elfman

 

 

 

 

Uppdrag och roll i den fritidspedagogiska verksamheten (7,5 hp)

Vill ni utveckla kvalitén inom fritidshemmet?  Genom att anordna kursen Uppdrag och roll i den fritidspedagogiska verksamheten (7,5 hp) finns det möjlighet att öka kompetensen för all personal som är verksam inom fritidshemmet. Utbildningen kan förläggas lokalt på din skola och i samverkan med flera skolor eller huvudmän. Det är också möjligt att genomföra utbildningen i universitetslokaler eller om ni önskar digitalt genomförande, är det också möjligt.

Kursen behandlar den fritidspedagogiska verksamhetens uppdrag och roll genom arbete med styrdokumenten samt några centrala teoretiska lärandeperspektiv. Deltagarna får också möjlighet till kunskaper inom det systematiskt kvalitetsarbete och dess process kopplat till den fritidspedagogiska verksamhetens uppdrag. Särskilt beaktas fritidshemmets stödstrukturer så som miljöns betydelse för varje elevs lärande och utveckling samt pedagogens syn och tolkning av lärande i den fritidshemspedagogiska verksamheten 

Kontakta RUC för mer information om hur man skulle kunna skräddarsy uppdragsutbildningen utifrån era behov. Förslagsvis kan utbildningen förläggs till två terminer med början höstterminen 2022. 

Kursbeskrivning

Kontakta Eva-Britt Elfman, projektansvarig

 

Systematiskt utvecklingsarbete för förstelärare, 15 hp

Anordna kursen Systematiskt utvecklingsarbete för förstelärare (15 hp) lokalt hos er på din skola eller i samverkan med flera skolor hos huvudmannen. Innehållet behandlar både teori och praktik inom systematiskt utvecklingsarbete med utgångspunkt i aktionsforskning och kollegialt lärande. Kontakta RUC för mer information om hur man skulle kunna skräddarsy uppdragsutbildningen utifrån era behov. Förslagsvis kan utbildningen förläggs till fyra terminer och genomföras som en kombination av distansutbildning och utbildningstillfällen lokalt hos er eller på universitetet. 

Utbildningstillfällena består av föreläsningar samt grupphandledning. Deltagarna arbetar med modeller och teorier för systematiskt utvecklingsarbete och kollegialt lärande. Det vetenskapliga förhållningssättet genomsyrar hela kursen och ni planerar och genomför praktiknära utvecklingsarbete i er egen verksamhet.

 

I kursplanen kan du läsa mer om kursens mål och innehåll.

 

 Kontakta projektledare Eva-Britt Elfman för mer information

 

 

Kommunförlagda förskolekurser

Är du intresserad av att öka kompetensen inom viktiga områden och lära tillsammans med kollegor?

I samarbete med Skolverket kan Malmö universitet erbjuda kommunförlagda utbildningar för personal i förskolan.  Utbildningarna organiseras i form av kommunförlagda kurser omfattande 7,5hp.

Det finns kurser inom olika områden. Kurserna riktar sig till:

 • förskolechefer
 • förskollärare
 • barnskötare
 • annan pedagogisk personal

Kurserna består av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier, samt verksamhetsanknutna uppgifter mellan träffarna. Kurserna fanns tidigare inom Förskolelyftet.

Huvudmän som vill anordna en kurs för sina anställda kontaktar universitetet. I samråd kommer man överens om startdatum, studietakt och antal deltagare för kursen.

Kontaktpersoner på Malmö universitet:

 Lars Jennfors  Kristin Andersson

 •