About the course

Course content

Studenten bygger upp ett enkelt basordförråd och grundläggande grammatik för muntlig och skriftlig vardagskommunikation på svenska. Kursen innehåller läsning av mycket enkla texter. I samtliga delar står det svenska vardagslivet/studentlivet i fokus. Utöver det som tas upp i språkundervisningen presenteras och diskuteras svensk kultur och svenskt samhällsliv på engelska.

Entry requirements and selection

Entry requirements

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet och engelska 6.

Selection

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Related freestanding courses

Course literature

Course evaluation

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Contact