Malmö universitetsbibliotek är öppet för alla. Du som har fyllt 18 år är välkommen att skaffa lånekort, men också att använda våra datorer och skrivare. Bibliotekets elektroniska resurser som artiklar och e-böcker kan läsas av alla som har en datorinloggning. Med gästkonto kommer du åt materialet på bibliotekets datorer, med student- eller personalkonto kan du ladda ner och läsa materialet också från din egen dator.

Låneregler och användarvillkor vid Malmö universitetsbibliotek

Du som fyllt 18 år har rätt att låna på Malmö universitetsbibliotek. Biblioteket vänder sig i första hand till studenter och personal vid Malmö universitet. För att få låna på Malmö universitetsbibliotek behövs ett lånekort.

Som innehavare av lånekort på Malmö universitetsbibliotek ingår du ett avtal med biblioteket och förbinder dig därmed att följa gällande låneregler och användarvillkor.

Låneregler och användarvillkor kan komma att ändras. Du som låntagare ska hålla dig informerad om förändringar och följa regler som tillkommer efter det att ditt lånekort har utfärdats.

Om du stör ordningen på biblioteket eller uppträder oacceptabelt på annat sätt, kan du komma att avvisas från bibliotekslokalen och ditt lånekort kan komma att spärras.

Lånekort

 • För att få låna material på Malmö universitetsbibliotek måste man vara över 18 år eller antagen vid en utbildning på Malmö universitet.
 • Lånekortet är personligt och ska betraktas som en värdehandling. Förlust av kort ska omedelbart anmälas. Fram till dess att lånekortet förlustanmäls ansvarar låntagaren för alla lån som görs på kortet.
 • Lånekort erhålls mot uppvisande av giltig fotolegitimation.
 • Biblioteket förbinder sig inte att skicka ut meddelanden via e-post, och kan inte garantera att e-postmeddelanden går fram. Låntagaren är alltid ansvarig för att förnya eller återlämna lån i tid.
 • Låntagaren är inte skyldig att ange e-postadress. Påminnelser, krav och hämtmeddelanden från biblioteket skickas dock endast elektroniskt.
 • Låntagaren ansvarar själv för att meddela ändrade kontaktuppgifter till biblioteket. Detta kan göras via bibliotekets webbplats.

Biblioteket registrerar namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer i ett låntagarregister. Personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Lån och lånetider

 • Biblioteket tillämpar fast lånetid:
  Normal lånetid för tryckt material och filmer är 21 dagar (28 dagar för distansstudenter och fjärrlånande bibliotek). Lånetiden för filmer är också 21 dagar. Referenslitteratur, tidskrifter och dagstidningar lånas inte ut.
 • Låntagaren är skyldig att följa lånetider samt återlämna eller låna om material i tid. Detta gäller även vid till exempel resor och sjukdom.
 • Omlån kan göras på bibliotekets webbplats.
 • Låntagaren är ansvarig för sina lån fram till att dessa är avregistrerade i bibliotekets utlåningssystem.
 • Lånat material ska återlämnas i oskadat skick.

Angående uppgift om enskild persons lån gäller sekretess enligt 40 kap 3§ Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

Förseningsavgifter och ersättningskostnader

 • Är material försenat tar biblioteket ut en övertidsavgift på 10 kr per dag och lån.
 • Låntagaren är avstängd från nya lån, reservationer och omlån om avgiften är 100 kronor eller däröver. Spärren hävs när betalningen registreras på biblioteket.
 • Faktura för arbetskostnader samt schablonbelopp för ersättningskostnad skickas ut för varje enskilt material som inte återlämnas. Om fakturan inte betalas skickas ärendet vidare till inkasso. I det fall fakturan har betalats eller ärendet har överlämnats till inkasso, återbetalas inte beloppet om materialet återlämnas.

Fjärrlån

Biblioteket kan låna in material från andra bibliotek till studenter eller anställda vid Malmö universitet. Lånetiden bestäms alltid av det utlånande biblioteket, dock med en maximal lånetid på 6 månader. Återlämnas inte boken efter krav krävs låntagaren på den avgift som biblioteket blir skyldig att betala utlånande bibliotek. Ibland får fjärrlån inte medtagas utan måste läsas i biblioteket.

Regler för datoranvändning

Vid användning av bibliotekets datorer gäller universitetets datorregler.

Datorregler för studenter, logga in med din datorinloggning

Bibliotekets e-resurser

Du har rätt att använda bibliotekets databaser, e-tidskrifter och e-böcker för dina studier eller forskning.

Det är däremot inte tillåtet att nyttja e-resurserna för kommersiellt bruk eller för ett företags räkning. Systematisk nerladdning är inte tillåtet.

Malmö universitetsbiblioteks riktlinjer för inköp och fjärrlån

Som stöd för Malmö universitets förvärvsverksamhet finns bibliotekets riktlinjer för förvärv. Dessa riktlinjer klargör målen för förvärvsverksamheten för bibliotekspersonal och användare och möjliggör ett konsekvent mediaurval och ett ändamålsenligt och effektivt utnyttjande av medieanslagen.

Målgrupper

Bibliotekets primära målgrupper är studenter, forskare och övrig personal på Malmö universitet och vår målsättning är att i största möjliga mån tillgodose dessa målgruppers enskilda behov av medier. Allmänhet och studenter vid andra lärosäten är också välkomna att utnyttja våra resurser. 

Allmänna riktlinjer

Malmö universitetsbibliotek ska stödja principen om det fria ordet och yttrandefriheten.

Malmö universitet är ett utbildnings- och forskningsbibliotek som syftar till att ha ett brett utbud av litteratur som svarar mot de eventuella behov som forskare och studenter kan ha i sin forskning eller sina studier. 

Malmö universitetsbibliotek ska förvärva tryckt litteratur och digitala resurser till stöd för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom universitetets ämnesområden.

Kvalitet, bredd och relevans i samlingarna ska eftersträvas för att tillgodose forskning och utbildning. Allt material som införlivas med samlingarna ska, oavsett förvärvssätt, ha varit utsatt för kvalitets- och relevansbedömning.

Vi strävar efter ett förvärv i samarbete med universitetets institutioner och forskare. Förvärvsarbetet ska vara flexibelt och anpassas till de förändringar som sker inom Malmö universitets forsknings- och utbildningsområden.

Biblioteket prioriterar inköp av digitala resurser när så är motiverat. Detta inbegriper såväl databaser som e-tidskrifter och e-böcker.

 

Riktlinjer för olika typer av medier

Böcker

Digitala utgåvor av monografier föredras för att underlätta tillgängligheten för användarna. Biblioteket följer universitetets avtal gällande inköp av tryckta böcker. 

Databaser

Biblioteket eftersträvar en god tillgång till databaser inom universitetets ämnesområden.

Tidskrifter

Merparten av de tidskrifter som biblioteket prenumererar på är digitala utgåvor som ingår i stora paket som förlagen erbjuder. Prenumeration av enstaka titlar sker främst på initiativ av universitetets personal genom inköpsförslag. Digitala utgåvor av tidskrifter föredras för att underlätta tillgängligheten för användarna. Biblioteket följer det nationella ramavtalet för prenumeration av enskilda tidskrifter.

Referenslitteratur

Ett visst basbestånd av mera övergripande karaktär samt aktuella handböcker och uppslagsverk bör finnas som referenslitteratur vid universitetet. Vid anskaffande av referenslitteratur föredras den digitala publiceringsformen, som ger större tillgänglighet och bättre möjlighet till snabb uppdatering. 

Kurslitteratur

Malmö universitetsbibliotek förvärvar obligatorisk kurslitteratur.

Målsättningen är att kurslitteraturen ska finnas tillgänglig vid kursstart. Detta görs i samarbete med universitetets institutioner och lärare. Lärarna beslutar om kurslitteraturen och kommunicerar den till biblioteket som förvärvar den.

Grundprincip för inköp av obligatorisk kurslitteratur i tryckt form är ett referensexemplar och två utlåningsexemplar. Det ska alltid finnas ett referensexemplar av den obligatoriska kurslitteraturen. E-bok ersätter det tryckta referensexemplaret i de fall e-bok kan förvärvas.

Om en kurs har ett stort antal studenter eller om en titel förekommer på flera kurser görs en avvägning om fler exemplar ska köpas in. Vid ett stort antal reservationer på enskild kurslitteratur kan fler exemplar köpas in efter hand.

Vi tillhandahåller skönlitteratur som används som obligatorisk läsning vid kurser, dock ej referensexemplar av titlarna.

Läromedel

Läromedel förvärvas kontinuerligt eftersom det är en självklar och viktig del i lärarutbildningens kurser. Målet är att läromedel som är relevant för lärarutbildningen ska finnas på Orkanenbiblioteket. 

Skönlitteratur och film

Skönlitteratur och film inköpes till forskning och undervisning men även i viss mån för bildning och nöje. Liksom facklitteraturen genomgår materialet en bedömning för att nå bibliotekets krav på kvalitet och relevans. 

Egenproducerade publikationer 

Avhandlingar utgivna vid Malmö universitet ska införlivas i bibliotekets fysiska samling och publiceras i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), Malmö universitets digitala vetenskapliga arkiv. 

Allt tryckt material publicerat i universitetets publikationsserier, inklusive uppsatser och examensarbeten, ska också publiceras digitalt i DiVA, om det inte finns särskilda skäl för att inte göra så.

Förvärvssätt

Leverantörer och avtal

Biblioteket sluter avtal med särskilda leverantörer och ingår i konsortier för förvärv av tryckta böcker, digitala medier, tidskrifter och databaser.

Användarstyrt förvärv

Biblioteket utgår i första hand från användarstyrt förvärv och välkomnar därför inköpsförslag från forskare, lärare och studenter. Även allmänheten kan lämna inköpsförslag. Förslag kan lämnas via vårt formulär för inköpsförslag eller med mail till forvarv@mau.se

Biblioteket följer utvecklingen av modeller för användarstyrt förvärv av e-böcker som erbjuds av förlag och leverantörer. 

Selektion

Biblioteket bedriver ett kontinuerligt selektionsarbete parallellt med det användarstyrda förvärvet. 

Öppen tillgång 

Biblioteket bevakar aktivt övergången till öppen digital publicering och ersätter om möjligt tryckta tidskrifter och böcker med digitala, framför allt sådana som har öppen tillgång.

Vid urval av resurser med öppen tillgång ställer vi samma krav på kvalitet och tillgänglighet som på kommersiella resurser.

Donationer

Universitetsbiblioteket har endast möjlighet att i begränsad omfattning ta emot donationer. Vi förbehåller oss alltid rätten att göra eget urval ur materialet samt att fritt förfoga över mottaget material. 

Fjärrlån

Fjärrlån från andra bibliotek

Fjärrlån kan beställas av studenter, forskare och övrig personal vid Malmö universitet och ses som ett komplement till förvärv.

Litteratur för forskning och högre studier som inte finns på universitetets bibliotek kan lånas in från andra bibliotek i eller utanför Sverige. Dock utgör fjärrlån ett komplement till förvärvet. Fjärrlåneförfrågningar på material som går att köpa och passar i våra samlingar övervägs som ett inköpsförslag. I de fall vi bedömer att ett inköpsförslag kommer att ta orimligt lång tid att leverera gör vi ett kompletterande fjärrlån.

Vid omfattande beställningar förutsätter biblioteket att dialog förs med beställande forskare i förväg. 

Fjärrlån till andra bibliotek

Bibliotekens fjärrlånesamarbete preciseras i Bibliotekslagen 10§  samt i Högskoleförordningen 3 kap. 10§ . Vi följer detta och ställer avgiftsfritt litteratur ur de egna samlingarna till förfogande för andra universitets- och högskolebibliotek samt folk- och skolbibliotek. Dock får vi avgöra vilket material som undantas som till exempel referenslitteratur, tidskrifter i original, filmer och skönlitteratur. 

Tillgänglighet

Studenter vid Malmö universitet med läshinder får, efter genomgång med bibliotekarie, tillgång till anpassad litteratur via Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Läshinder kan vara dyslexi eller annan funktionsnedsättning. Studenter behöver inte ha intyg för att få tillgång till anpassad litteratur.

Obligatorisk kurslitteratur som saknas i MTM:s katalog kan på begäran nyproduceras. I de fall där MTM inte nyproducerar, till exempel litteratur som finns i kommersiellt anpassad form, införskaffar biblioteket denna i den mån den finns tillgänglig att köpa. Det kan till exempel gälla skönlitteratur och litteratur på gymnasienivå. 

 

 

 

Utvärdering och underhåll av samlingarna

Biblioteket utvärderar och underhåller regelbundet samlingarna med hjälp av användningsstatistik och bibliometri, för att på bästa sätt utnyttja resurser och lokaler. 

Information om bibliotekets hantering av personuppgifter

I samband med nya dataskyddsförordningen (GDPR), som gäller från och med 25 maj 2018, vill vi informera om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

För att du ska kunna skaffa ett lånekort och nyttja bibliotekets resurser sparar vi uppgifter om namn, personnummer, telefon, e-post och adress. 

För att kunna ta ut statistik lagras även ditt totala antal utlån, antal fjärrlån, låntagarkategori och hembibliotek. Den rättsliga grunden för behandlingen är ett avtal. 

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Uppgifterna kommer att behandlas under den tid kontot är aktivt varefter de raderas. Om du inte själv väljer att avsluta avtalet tidigare raderas inaktiva konton efter två år. Har du skulder till biblioteket finns de i registret tills ärendet är avslutat.

Du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta Malmö universitetsbibliotek eller lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@mau.se. Klagomål som inte kan lösas med Malmö universitet kan lämnas till Dataskyddsmyndigheten.