Här hittar du information om hur Malmö universitetsbiblioteket är organiserat, våra huvudsakliga arbetsområden, presentationer vi hållit och artiklar vi publicerat.

Om biblioteket

Malmö universitetsbibliotek ansvarar för och utvecklar tillgången till vetenskapliga informationsresurser samt ger stöd till vetenskaplig publicering och bibliometrisk analys. Via handledning och undervisning medverkar vi till studenternas lärande för att de ska kunna utveckla ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt i relation till information, informationskällor och informationssökning. Biblioteket erbjuder en lärandemiljö för universitetets studenter, miljön utvecklas genom ett pedagogiskt förhållningssätt och är en mötesplats för samverkan mellan olika aktörer inom universitetet och omvärlden.

Bibliotekets organisation

Biblioteket är ett eget område i universitetets organisation och har cirka 45 medarbetare som är  indelade i två avdelningar: Medier och vetenskaplig publicering och Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö.

Om medier och vetenskaplig publicering

Våra tjänster utgår från användarnas behov, de ska vara pedagogiska, tillgängliga och lättanvända.

Vetenskapliga informationsresurser

Avdelningen ansvarar för att köpa in vetenskapliga informationsresurser. Vi köper in fysiska böcker och tidskrifter, elektroniska böcker, databaser och tidskrifter samt fjärrlånar det vi saknar.

Vetenskapliga informationsresurser i siffror 2023:

  • Antal tryckta böcker: 155 999
  • Antal e-böcker: 157 253
  • Antal e-tidskrifter: 11 561

De vetenskapliga informationsresurserna tillgängliggörs i systemen:

  • Libsearch
  • Databaser A–Ö
  • Libris

Vetenskaplig publicering

Ett annat område för avdelningen är vetenskaplig publicering, som inkluderar öppen vetenskap, stöd för forskar- och studentpublicering samt bibliometri.

Antal publikationer i DiVA 2023:

  • Studentuppsatser: 24 200
  • Forskarpublikationer: 19 246

Forsknings- och studentpublikationerna tillgängliggörs i dessa system:

  • DiVA
  • Swepub
Totalt antal träffar: 26

Om pedagogisk verksamhet och lärandemiljö

Avdelningen ansvarar för samordning av bibliotekets pedagogiska verksamhet, besöksservice och låneverksamhet. Den fysiska miljön i biblioteket är också en del av avdelningens ansvar, liksom samordningen av hur bibliotekets tjänster och service kommuniceras.

Pedagogiskt stöd

Den pedagogiska verksamheten inom avdelningen omfattar gruppundervisning i informationssökning och individuell sökhjälp för studenter, forskare och personal. Här ingår arbetet med digitalt pedagogiskt stöd och pedagogiskt utvecklings- och kvalitetsarbete. Till avdelningens ansvarsområde hör också bibliotekets talbokshandledning.

Våra bibliotek och studiemiljöer

Malmö universitetsbibliotek har tre fysiska bibliotek: Bibliotek Hälsa och samhälle, Odontologiska biblioteket och Orkanenbiblioteket. Avdelningen ansvarar för bemanning av våra tre bibliotek och låneverksamheten. Orkanenbiblioteket är det största biblioteket och hade ca 304 400 besökare under första halvåret 2022.

Den fysiska biblioteksmiljön är ett annat område som avdelningen ansvarar för och ständigt utvecklar. I våra bibliotek finns olika miljöer för grupparbeten och enskilt arbete. Totalt har våra bibliotek 917 studieplatser och ytterligare ett antal sittplatser. 

Utställningar och evenemang

Inom avdelningen ligger bibliotekets utställnings- och evenemangsverksamhet, med exempelvis Forskarnas Galleri och Bokstafetten. Avdelningen har samarbete med bland annat Studenthälsan, Pedagogiskt stöd, Medieverkstaden och Skrivverkstaden. Varje termin ordnar biblioteket Uppesittarkväll med utökat stöd till studenter i biblioteket, där också Studentcentrums olika stödverksamheter medverkar, liksom Skrivverkstaden. 

 

Totalt antal träffar: 24

Presentationer och publikationer 

Bibliotekets personal deltar i konferenser och skriver artiklar om pågående och avslutade projekt. De senaste kan du se här: