Här hittar du information om hur Malmö universitet använder sig av cookies och personuppgifter (GDPR) samt vår tillgänglighetsredogörelse.

Kakor på Malmö universitets webbsidor

En kaka (cookies) är en liten textfil som skickas från vår webbplats och som lagras på din dator, läsplatta eller smartphone. Den här webbplatsen innehåller två olika typer av kakor.

 1. Varaktiga kakor - dessa är en textfil som skickas härifrån och lagras på din dator
 2. Tillfälliga kakor, så kallade sessions-cookies - dessa lagras temporärt och försvinner när du stänger ner din webbläsare.

Vilka kakor använder Malmö universitet?

 • ImBox/ImBoxStats - Chatt (Endast nödvändiga)
 • Hindra att kakdialogrutan visas (Endast nödvändiga)
 • Siteimprove Analytics (Endast nödvändiga)
 • Facebook Pixel (Godkänn alla)

Malmö universitet använder kakor för statistik, för att kunna räkna antalet användare och analysera trafiken och för att optimera vår synlighet i sociala medier.

Du kan ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator eller så att cookies hindras helt. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.

Tillgänglighet

Malmö universitet ansvarar för webbplatserna mau.se och student.mau.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatserna.

Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi hur mau.se, medarbetare.mau.se och student.mau.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgängliga är webbplatserna?

Webbplatserna mau.se, medarbetare.mau.se och student.mau.se är delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Rapportera brister i webbplatsernas tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsernas tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, du kontakta oss på kommunikation@mau.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsernas tillgänglighet

Webbplatserna mau.se och student.mau.se är delvis förenliga med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Innehåll som inte är text

Alt-text visas inte på vissa bilder på bland annat startsidan. Felet har lösts till viss del, men dyker ändå upp i vissa sammanhang. WCAG 1.1.1, A

Dokument

Webbplatserna har (länkar till) en del dokument (pdf) som inte fullt ut uppfyller kraven. Vi har genomfört en kartläggning och gett dokumentägare information om hur de ska åtgärda problemen. Här åberopar Malmö universitet undantag för oskäligt betungande anpassning eftersom vi har en väldigt stor mängd dokument i pdf-format som finns länkade till från de publika webbplatserna. Dock vill vi poängtera att våra institutioner och avdelningar prioriterar frågan i hanterbara delar.

Rörlig bild och ljud

Det finns en del filmat och ljudinspelat material på webbplatsen. Vissa filmer är inte textade och vi har ingen textversion av det ljudinspelade materialet. Vi har en ny filmplattform som gör tillgänglighetsanpassningen smidigare, men det är en del kvar att göra.WCAG 1.2.1, A och 1.2.2, A

Syntolka videoinspelningar

Malmö universitet ska se över och säkerställa en fungerande lösning för löpande syntolkning av filmat material, inklusive direktsändningar, på webbplatserna. WCAG 1.2.5.

Validera kod

På webbplatserna finns kod som inte validerar. WCAG 4.1.1, A

Vad sidans olika delar har för roll

På webbplatserna använder vi inte landmarks eller aria-label helt korrekt. 0. WCAG 1.3.1, A

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av mau.se och student.mau.se. Senaste bedömningen gjordes den 1 oktober 2022.

 • Webbplatsen mau.se publicerades den 17 oktober 2018.
 • Webbplatsen medarbetare.mau.se publicerades den 1 december 2019
 • Webbplatsen student.mau.se publicerades den 17 juni 2019.

GDPR och behandling av personuppgifter

Här finns information om hur personuppgifter som samlats in av Malmö universitet behandlas vid myndigheten. Universitetet följer dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR).

Malmö universitet är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom lärosätets verksamhet.

Kontakta Dataskyddsfunktionen

dataskyddsombud@mau.se

Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla vårt uppdrag som statlig myndighet och universitet, det vill säga forskning, utbildning och samverkan med samhället. Vi gör det också för att granska och utveckla vår verksamhet och för att följa svensk lag.

All behandling av personuppgifter inom universitetet sker för att i något led främja dessa ändamål. Behandlingen måste även ha rättslig grund. Endast de personuppgifter som behövs för ändamålet ska behandlas.

Mer detaljerad information om hur just dina personuppgifter behandlas får du som medarbetare, student eller utomstående intressent via din lärare, chef eller forskningsledare vid Malmö universitet. Upplever du att du inte har fått information från dem kan du kontakta lärosätets dataskyddsansvarige, se kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Vid Malmö universitet finns det olika anledningar till att vi behandlar dina personuppgifter. De vanligaste anledningarna är att du är student, forskare, anställd, patient, deltagare i en konferens eller annat evenemang, att du söker en tjänst, kontaktar eller samarbetar med universitetet.

Den mesta av denna information samlar vi in direkt från dig. I vissa fall samlar vi även in uppgifter från andra källor, exempelvis Skatteverket eller Centrala studiestödsnämnden.

Vilken information vi behandlar beror på anledningen till att vi behandlar dina personuppgifter, men det kan vara fråga om bland annat följande:

 • Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-post. Personnummer behandlas när det behövs för att säkert kunna fastställa din identitet eller för att samordna dina uppgifter mellan system för att säkerställa enhetlighet i informationen om dig.
 • Bank- och annan ekonomisk information för att betala ut pengar eller fakturera.
 • Personuppgifter som inhämtats inom ramen för deltagande i en forskningsstudie.
 • Information om studieresultat och annan information om dina studier vid Malmö universitet.
 • Information som vi behöver om dig som är patient, antingen vid tandvård eller besök hos studenthälsan.
 • Information om hur du använder våra webbplatser, i syfte att förbättra användarvänligheten på dem, exempelvis via kakor.
 • Information vid deltagande i konferenser eller kurser.
 • Personuppgifter som behövs vid anställning eller om du söker en tjänst.

Malmö universitet ska se till att behandling av personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna ska vara sådana att de säkerställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till risken med behandlingen. Säkerhetsaspekterna ska innefatta konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet samt ett adekvat tekniskt skydd. Det kan exempelvis vara att endast en behörig person har tillgång till uppgifterna, att uppgifterna krypteras, att de lagras i särskilt skyddade utrymmen och att kopia på behandlingen tas. Malmö har ett utbyggt ledningssystem för informationssäkerhet som löpande granskar alla administrativa system där man genomför risk- och sårbarhetsanalyser, klassificerar informationen, kartlägger systemberoenden och följer upp det praktiska arbetet.

Mycket av den information som finns vid Malmö universitet utgör allmänna handlingar. Om dina personuppgifter finns i en allmän handling, kan alla som begär ut den allmänna handlingen ta del av dina personuppgifter, om inte sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar detta.

Utöver detta kan dina uppgifter lämnas ut till universitetets samarbetspartners inom forskningsprojekt, till leverantörer eller till andra parter som behöver ta del av dem till följd av avtal mellan Malmö universitet och dig, på grund av en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller på grund av en rättslig förpliktelse som lärosätet har.

En uppgift av allmänt intresse är en uppgift som Malmö universitet måste uppfylla enligt lag eller beslut med stöd i lag, men som inte direkt ingår i universitetets myndighetsuppgifter.

Vid överföring till annan part vidtar Malmö universitet alla rimliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter. Du kommer att få information om vi planerar att lämna ut information om dig till andra organisationer.

Malmö universitet kommer inte att överlämna personuppgifter till andra parter utan rättsligt stöd.

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs i lag.

 • Om du till exempel är anställd behandlar vi dina personuppgifter så länge det behövs för att administrera anställningsförhållandet.
 • Om du är student behandlar vi dina personuppgifter så länge du är knuten till Malmö universitet. I praktiken betyder detta sex månader efter senaste kursregistreringen avslutats om du inte meddelar oss tidigare.
 • Om du är deltagare i en studie behandlar vi dina personuppgifter så länge som det behövs för att säkerställa forskningens kvalitet.

Vad gäller allmänna handlingar hanteras personuppgifter i dessa i enlighet med vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105), arkivlagen (1990:782) samt Riksarkivets föreskrifter. I många fall innebär detta att dina personuppgifter kan komma att sparas i mellan fem år och för all framtid i Malmö universitets arkiv.

Malmö universitet kan komma att föra över personuppgifter till tredje land utanför EU/EES, framför allt när det gäller internationella forskningsprojekt. Universitetet kommer då att vidta alla rimliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs för att uppnå en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter. Du kommer dessutom att bli informerad om detta. Personuppgifter kan också komma att föras över till tredje land i samband med upphandlade IT-tjänster men universitetet kommer endast att göra så om säkerheten för uppgifterna kan garanteras.

Om du har frågor om dataskydd kan du alltid kontakta din kontaktperson vid Malmö universitet, den ansvariga för ett projekt eller en kurs, eller någon av de personer som arbetar med dataskydd, se nedan.

Tjänsten ”IDService Malmö universitet” är till för anställda, studerande och besökare. Tjänsten tillhandahåller uthämtning och administration för ditt användarkonto vid Malmö universitet.

Överföring av personuppgifter

Personuppgifterna från identitetsutfärdaren (din inloggningstjänst) används för att verifiera din identitet så att du får tillgång till ditt användarkonto på Malmö universitet.
I samband med inloggning i denna tjänst begärs följande personuppgifter från den identitetsutfärdare du använder:

 • Personnummer eller samordningsnummer

  Syftet är att veta vem som loggar in.
  Teknisk representation: norEduPersonNIN, personalIdentityNumber och schacDateOfBirth
 • Förnamn och efternamn

  Syftet är att få namn på den som loggar in.
  Teknisk representation: givenName och sn
 • Kontots tillitsprofil

  Syftet är att få veta vilken tillitsprofil den inloggades konto har
  Teknisk representation: eduPersonAssurance
 • E-post

  Används för att kontakta dig och för att veta vem den inloggades konto är när personnummer och samordningsnummer saknas.
  Teknisk representation: mail och mailLocalAddress
 • Unik identifierare

  Syftet är att koppla det inloggade kontot med användarekontot på Malmö universitet.
  Teknisk representation: eduPersonPrincipalName
 • Affiliering

  Syftet är att veta vilken behörighetsnivå den inloggades konto har
  Teknisk representation: eduPersonAffiliation

I kombination med ovanstående personuppgifter kan dessa användas för att unikt identifiera en person.

Övrig behandling av personuppgifter i tjänsten

Är du anställd så kommer mer information hämtas från Malmö universitets lönesystem, är du studerande så kommer mer information hämtas från Ladok. Information om ditt konto sparas i Malmö universitets identitethanteringsdatabas.

Överföring av personuppgifter till tredje part

Vid beställning av multikort så skickas namn, personnummer och leveransadress till tredje part.

Rättslig grund

Användaren sluter ett avtal i samband med att den hämtar ut kontot. Användarkontot är en förutsättning för att kunna arbeta eller studera på Malmö universitet.

För att kunna genomföra vårt myndighetsutövande på ett rättssäkert sätt måste vi kunna verifiera att det är rätt person som registrerar sitt användarkonto.

Rätt till registerutdrag, rättelse och radering av personuppgifter

För registerutdrag, rättelse och radering av dina personuppgifter, kontakta IT-service.
Rättelse av personuppgifter som överförts i samband med registrering gör studenter i det studieadministrativa systemet Ladok och personal som önskar rätta personuppgifter gör det i lönesystemet.

Rensning av personuppgifter

Uppgifterna bevaras i enlighet med Förordning (1993:1153) om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är Malmö universitet, epost: dataskyddsombud@mau.se.

GÉANT Data Protection Code of Conduct

Denna tjänst följer det internationella ramverket GÉANT Data Protection Code of Conduct för överföring av personuppgifter från identitetsutfärdare till tjänsten. Ramverket är avsett för tjänster i Sverige, EU och EES som används inom forskning och högre utbildning.

GÉANT Data Protection Code of Conduct

Behandling av personuppgifter när du ansöker till forskarutbildning eller en forskarutbildningskurs

I samband med ansökan om antagning till forskarutbildning kommer Malmö universitet att behandla personuppgifter för att korrekt kunna hantera antagning till dessa och rapportering av studieresultat till Ladok. Detta innebär att universitetet samlar in namn, personnummer, e-postadress, och vilken forskarutbildning du är antagen till för att kunna ge dig en plats på utbildningen och korrekt registrera dina studieresultat.

Då all behandling av personuppgifter regleras av Dataskyddsförordningen har du rätt till information om behandlingen och även om de rättigheter du har.

Personuppgiftsansvarig                  

Malmö universitet,
205 06 Malmö
Telefon 040-6657000

Dataskyddsombud                          

dataskyddsombud@mau.se

Rättslig grund för behandlingen     

Behandlingen är nödvändig för ett allmänt intresse eller som ett led i universitetets myndighetsutövning.

Ansvarig för behandlingen             

Kursansvarig för respektive kurs

Ändamål med behandlingen          

Att kunna genomföra antagning till och rapportering av studieresultat för universitetets forskarutbildning och forskarutbildningskurser

Mottagare                                       

Malmö universitet och Ladok

Överföring till tredje land              

Ingen överföring till tredje land

Lagringstid                                     

Uppgifterna bevaras i enlighet med Förordning (1993:1153) om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor

Dina rättigheter                              

 • Du har rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som behandlas. Kontakta kursansvarig eller forskarutbildningsansvarig om du vill ha ett sådant utdrag.
 • Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och skulle du vilja få en uppgift rättad kan du kontakta kursansvarig eller forskarutbildningsansvarig.
 • Du har rätt att begära att få dina uppgifter raderade genom att återkalla ditt samtycke. Vill du begära att få dina uppgifter raderade kan du kontakta kursansvarig eller forskarutbildningsansvarig.
 • Du har rätt att få ut dina uppgifter i ett digitalt format så att du kan överföra dem till någon annan, så kallad dataportabilitet. Om du önskar få ut dina uppgifter på detta sätt kan du kontakta kursansvarig eller forskarutbildningsansvarig.
 • Du har också rätt att få behandlingen av dina uppgifter begränsad vilket innebär att de endast får lagras tills dess att man har undersökt om de får användas eller inte. Tänk på att du vid en behandling som bygger på samtycke alltid har rätt att återkalla ditt samtycke och få dina uppgifter raderade. Om du vill begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta kursansvarig eller forskarutbildningsansvarig.
 • Du har rätt att klaga till tillsynsmyndigheten som i Sverige heter Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen). Du hittar dem på www.imy.se

Mer om behandling av personuppgifter