The Collaborative Future-Making research platform explores how we can envision inclusive and sustainable ways of living and thriving together. We do this through prototypes and discussions where people from all sectors of society are involved. Our multidisciplinary group of researchers have respective backgrounds in humanities, design and social sciences.

Forskningsplattformen Collaborative Future-Making tar sin utgångspunkt i mänsklighetens bristande förmåga att föreställa sig hur världen skulle kunna vara annorlunda.

Ett centralt begrepp är "critical imagination" (kritisk föreställningsförmåga). Detta handlar om att ifrågasätta grundläggande antaganden, normer och strukturer. Syftet med detta är att vidga människors perspektiv på vad som skulle kunna utgöra socialt, kulturellt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara framtider.

Plattformen utforskar hur vi kan föreställa oss dessa alternativa framtider samt formerna för hur vi gemensamt kan utforma, testa och debattera dem. Den tvärvetenskapliga forskargruppen är verksam inom humaniora, design och samhällsvetenskap.

Our research

Our work draws upon multidisciplinary, critical perspectives from the humanities and social sciences. We combine these perspectives with design research methods that are collaborative and constructive, such as making and prototyping.

One of our guiding concepts is critical imagination, which is about challenging basic assumptions, norms and structures for what constitutes socially, culturally, ecologically and economically sustainable futures.

Our research is carried out in collaboration with professionals and policy makers, as well as individuals and non-governmental organisations. Together, we prototype and discuss alternative and collaborative futures.

To summarise, the platform aims to:

  • envision and prototype inclusive and sustainable futures
  • develop ways for how these futures can be debated
  • work closely with actors from all sectors of society

Research methodologies and focus areas

Research methodologies and approaches include art, action research, co-design, discourse theory and analysis, feminism, hermeneutics, historicisation, performativity, phenomenology, postcolonial studies, posthumanism, science and technology studies, and social network analysis.

Focus areas include critical imagination, anthropocene storytelling, heterodox economies, collaborative resilience, and societal engagement.

Podcast

Researchers in the Collaborative Future-Making platform are frequently guests in the media and design podcast Medea Vox. Below are three episodes we consider relevant to the research carried out in the platform.