Presentation

Jag är disputerad i biblioteks- och informationsvetenskap. Mina forskningsintressen inkluderar informationspraktiker, vetenskaplig kommunikation, digital kommunikation och utvecklingen av forskarstöd inom forskningsbiblioteksverksamheter i relation till forskarpraktiker och forskningsperspektiv. Jag är särskilt intresserad av forskares användning av nya digitala kommunikationsgenrer eller format så som bloggar eller andra sociala nätverksverktyg, men även hur forskninsgdatahantering blir en del av vetenskaplig kommunikation idag.