Kurs, grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 100%
11 november 2024 - 15 december 2024
Kod för kursen: MV213A

Om kursen

Kursen syftar till att den studerande ska få grundläggande kunskaper om ekologi, evolution och miljökemi samt hur kunskaper om dessa ämnen kan användas för att beskriva och förstå miljöproblem och dessa problems utmaningar i relation till hållbar utveckling. Vidare ska den studerande få kunskap och färdighet i att anlägga ett naturvetenskapligt förhållningssätt till kunskap, fakta och vetenskap i förhållande till det miljövetenskapliga fältet.

Denna kurs ges inom kurspaket:

Kursinnehåll

Kursens innehåll byggs upp kring ekologi, evolutionsteori samt miljökemi som förklaringsgrund för förståelsen av skeendena i naturen och i samhället uppkomna miljöproblem. Centrala begrepp i kursen är: materians uppbyggnad, ämnens egenskaper, växelverkan, ämneskretslopp, energins oförstörbarhet, miljögift, spridning, nedbrytning, bioackumulering och biomagnifikation. Viktiga teorier och modeller i kursen är: samband och skillnader mellan energi och materia, näringsväv, näringskedja, evolution, art, ekosystem och hur livets villkor samt ekologi kan studeras på olika nivåer. Kursen, inklusive lärandemålen, baseras på ett naturvetenskapligt förhållningssätt till kunskap, fakta och vetenskaplighet, vilket innebär att lärandemålen skall uppfyllas på ett sådant sätt att detta infrias.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 och Engelska 6.

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

USstudent@mau.se