Forskarskolan RelMaS syftar till att höja kompetensen av lärarutbildare inom matematikens och naturvetenskapernas didaktik. Forskarskolan är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Malmö universitet och Uppsala universitet.

Relevancing Mathematics and Science Education

Vi står idag inför stora samhällsutmaningar som kräver kunskaper och handlingskompetens för att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle. Åtgärder krävs på många nivåer i samhället och här är utbildning av avgörande betydelse. Kunskaper inom matematik och naturvetenskap kan bidra med viktiga och centrala insikter för att kunna möta vissa av dessa utmaningar på ett initierat sätt. Flera av dessa utmaningar och frågor engagerar unga av idag, men samtidigt har skolämnena matematik och NO svårt att engagera elever, dessutom är lärarbristen i ämnena stor.

En nyckel för lärare och därmed lärarutbildning i matematik/NO blir därför att kunna relevansgöra ämnena, dels i relation till nutida och framtida samhällsutmaningar, dels i relation till elevgrupper som idag upplever att ämnena inte är ”för dem”. Detta kräver en forskningsbas för lärarutbildningen bestående av didaktiska modeller som på ett nyanserat sätt tar hänsyn till matematikens och naturvetenskapens möjligheter och begränsningar.

Forskarskolan RelMaS syftar till att höja kompetensen av lärarutbildare inom matematikens och naturvetenskapernas didaktik. Forskarskolan omfattar 11 doktorander och organiseras i samverkan mellan Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet (SU), Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle, Malmö universitet (MAU) och Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet (UU).

Stockholms universitets information om ReIMAS

Kurser

Forskarskolan RelMaS erbjuder fem kurser (40 högskolepoäng sammanlagt) som utgår från följande grundteman:

  • Relevancing mathematics and science education for citizenship and social justice (7,5 hp).
  • In/exclusion in mathematics and science education (7,5 hp).
  • Critical and participatory methodologies in didactics research (10 hp).
  • Research ethics in didactics research (7,5 hp).
  • The role of research and researchers in teacher education and professional development (7,5 hp).