Pågående krig och konflikter i världen kan skapa oro bland både studenter och medarbetare. Det väcker också frågor kring universitetets ställningstaganden i enskilda konflikter och händelser.

Universitetets hållning i pågående konflikter

Malmö universitet, som en myndighet under regeringen, agerar i enlighet med regeringens beslut i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Forskningens frihet är en grundläggande princip för oss, och våra vetenskapliga samarbeten grundas på akademiska värden, med målet att bidra till en fredligare värld. 

I samband med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina avbröt Sveriges regering alla svenska myndigheters samarbeten med Ryssland. När det gäller konflikten mellan Hamas och Israel har regeringen ännu inte gjort ett liknande ställningstagande.

Malmö universitet är grundat på medmänskliga, demokratiska och akademiska värden. Vi värnar om mänskliga rättigheter, akademisk frihet och ansvarsfull internationalisering. Forskningsbaserad kunskap är särskilt viktig under pågående konflikter då det finns ökad spridning av propaganda. Vi fördömer alla former av våld, inklusive övergrepp mot civilbefolkningen.

Regeringens arbete med anledning av situationen i Israel och Palestina (regeringen.se)

Sveriges stöd till Ukraina (regeringen.se)

Så förhåller vi oss till manifestationer på Malmö universitet

Universitetet tillhandahåller inte sina lokaler för politiska organisationers möten, spridning av information, uttryck av åsikter eller liknande ändamål. Undantag finns i högskoleförordningen, där studentföreningar som är demokratiskt uppbyggda har rätt att använda undervisningslokalerna vid sammankomster för sina medlemmar (1 kap 13 §).

Utanför våra byggnader är det allmän plats, och där gäller samma regler som i samhället i övrigt vilket till exempel innebär att tillstånd behövs för manifestationer eller demonstrationer.

Starta förening (malmostudenter.se)

Anordna arrangemang (polisen.se)

Ansvarsfull internationalisering

Globalt engagemang är ett kärnvärde för Malmö universitet. Ansvarsfullt globalt engagemang innebär att universitetet verkar för akademisk frihet, demokrati och mänskliga rättigheter genom internationella samarbeten inom utbildning, forskning, samverkan och innovation.

Malmö universitet strävar efter att utveckla samarbeten med universitet som främjar demokratiska värden samt att stödja andra universitet i arbetet för demokrati och akademisk frihet.

Samarbete med utländska partners inom utbildning och forskning har blivit alltmer komplext och där en rad aspekter vägs mot varandra. I en polariserad värld behöver vi vara medvetna om risker och möjligheter som samarbeten kan medföra.

Agenda för globalt engagemang (pdf)

Malmö universitet ingår i en global universitetsgemenskap och står bakom de grundläggande värderingar om akademisk frihet och autonomi som närmare tusen universitet enats om i Magna Charta Universitatum. Här slås det bland annat fast att universiteten ska stå fria från omvärldens påtryckningar och försvara utbildningens och forskningens frihet, integritet och kvalitet.

Magna Charta Universitatum

Stöd för studenter och medarbetare

Vi strävar efter en öppen och inkluderande miljö där olika perspektiv respekteras. Trygghet för studenter och medarbetare är av högsta prioritet, och vi tolererar inte hot, hat eller kränkningar.

Det är förståeligt och fullständigt normalt att känna oro, sorg, ilska och andra känslor just nu. Nedan finns olika kontaktvägar för hjälp och stöd.

För studenter

Studenthälsan finns till för dig som är student på Malmö universitet och hjälper dig med frågor och bekymmer som rör din hälsa, ditt mående och dina studier. Om du upplever en otrygg studiemiljö kan du även kontakta din studie- och karriärvägledare som har tystnadsplikt. 

Studenthälsan (Studentwebben)

Studievägledning (Studentwebben)

Diskriminering och trakasserier (Studentwebben)

Universitetskyrkan

Som student kan du även, oberoende av tro, vända dig till Universitetskyrkan för samtalsstöd.

Kontakta Universitetskyrkan i Malmö

Om du befinner dig utomlands

Information för dig som befinner dig utomlands i samband med dina studier.

Kontakt för utbytesstudier

För medarbetare

Kontakta din närmaste chef eller HR

Du kontaktar i första hand din närmaste chef, men kan också kontakta HR-avdelningen direkt, för stöd och råd om hur du upplever att nuvarande världsläge påverkar ditt arbete och/eller ditt mående.

Du kan även få stöd via Falck, universitetets upphandlade företagshälsovård. Kontakten till Falck förmedlas av din chef eller HR.

Informationom företagshälsovården och kontakt till HR finns på medarbetarwebben. 

Kontakta Universitetskyrkan

Som medarbetare kan du även, oberoende av tro, vända dig till Universitetskyrkan för samtalsstöd.

Kontakta Universitetskyrkan i Malmö

Stöd som riktas till utsatta forskare

Malmö universitet är sedan flera år tillsammans med 500 andra lärosäten medlem i det internationella nätverket Scholars at Risk. Syftet är att skydda hotade och på andra sätt utsatta forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer, och att främja den akademiska friheten i världen. Forskare som upplever en hotbild, diskrimineras eller censureras kan kontakta SAR och söka hjälp. 

I solidaritet med Ukraina (sholarsatrisk.org)

Krisen i Israel, Gaza och Västbanken och dess inverkan på den akademiska världen (scholarsatrisks.org)