Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) är ett flervetenskapligt forskningscentrum med fokus på arbetsliv, ledarskap, organisering, arbetsmiljö och säkerhetsklimat. Verksamheten utgörs bland annat av gemensamma forskningsprojekt, öppna seminarier och samverkan med det omgivande samhället.

Seminarieserie

CTA:s seminarieserie välkomnar såväl forskare som studenter, allmänhet och yrkesverksamma inom forskningsfältet. Varje termin erbjuds cirka tre seminarier. Allt är kostnadsfritt och ingen anmälan krävs. Kontakta Angela Andersen före seminariet för zoom-länk.

8 september kl. 15.00–16.15
Vad betyder sociala hälsorisker och hur kan vi arbeta
förebyggande?
Ulrika Flädjemark, doktorand i urbana studier, Malmö universitet

13 oktober kl. 15.00–16.15
Sexual Harassment within Academia in Eight European Countries 
Charlotta Löfgren-Mårtensson, professor hälsa och samhälle, inriktning sexologi, Malmö universitet
My Lilja, fil. dr., universitetslektor i kriminologi, Malmö universitet
Mika Hagerlid, fil. dr., universitetslektor i kriminologi, Malmö universitet

17 november kl. 15.00–16.15
Att se ohövliga beteenden och mobbning på jobbet: Hur påverkar det vår psykiska hälsa och vårt beteende?
Kristoffer Holm, postdoc, Malmö universitet
Sandra Jönsson, docent i psykologi, Malmö universitet

Ladda ner höstens program

Vår forskning: arbetsliv och utvärdering

CTA bildades 2007 och har sedan starten fokuserat på forskning om arbetsliv och utvärdering. Samhällskopplingen är stark och centrumet har en uttalad ambition att förbättra villkoren i människors arbetsliv.

Alla forskare vid Malmö universitet som bedriver arbetslivsforskning med inriktning på villkor och förutsättningar för ledning och organisering samt sociala relationer i arbetslivet är välkomna att vara en del av CTA.

Forskningsprogram: Organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat

Vid CTA finns forskningsprogrammet Organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat, OSSC. Det finansieras av Forte och startades 2017. Syftet med programmet är att belysa de förändringar och utmaningar som sker inom människovårdande organisationer, till exempel skola, vård och omsorg, i relation till arbetsmiljön. Programmet pågår till och med 2022. 

Mer om forskningsprogrammet OSSC

Forskningsprogrammet bidrar till området med ett nytt begrepp, organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat. Begreppet är inspirerat från två olika håll, dels psykosocialt säkerhetsklimat, dels de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket, organisatorisk och social arbetsmiljö. Tillsammans med JD-R-modellen, utgör detta det teoretiska ramverket för programmet.

Programmet baseras på pågående och planerade forskningsprojekt vilka fungerar som en kunskapsbas för utveckling av nya projekt, samt bidrar till att skapa kontinuitet och ett långsiktigt perspektiv inom forskningsområdet. Det övergripande målet är att utveckla ansatser, empiriskt validerade och tillförlitliga verktyg som kan användas för forskning, praktik och vid interventioner för att kunna utveckla en hållbar arbetsmiljö i människovårdande organisationer.

Detta kommer att uppnås genom att inkludera högsta ledningens, första linjens chefers och medarbetarnas perspektiv på det organisatoriska och sociala säkerhetsklimatet inom olika människovårdande organisationer.

Under programmets första tre år strävar vi efter att:

  1. fortsätta utveckla existerande metoder och instrument som kan användas för att bedöma det organisatoriska och sociala säkerhetsklimatet inom olika människovårdande organisationer,
  2. genomföra studier av arbetssituationen för medarbetare och första linjens chefer,
  3. genomföra studier om mobbning i arbetslivet och kränkande beteende med fokus på offer och vittnen.

Under de efterföljande tre åren av programmet kommer vi genomföra interventionsinriktade studier med syfte att utveckla arbetsmetoder som främjar ett sunt organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat inom människovårdande organisationer. Resultaten kan bidra till att möta framtida utmaningar såsom stress, kränkande särbehandling, hög personalomsättning och rekryteringsproblem inom dessa organisationer.

Forskare, publikationer och forskningsprojekt vid CTA

Cirka tjugo forskare, doktorander och postdoks är aktiva inom CTA.

Aktuella forskningsprojekt handlar bland annat om arbetsplatsmobbning, arbetsmiljöns betydelse för tandvårdskvalitet och rehabkoordinatorers roll i styrningen av sjukskrivningsprocessen.

Advisory Board

Den rådgivande gruppen består av ledamöter som är experter inom arbetsliv och utvärdering. De har till uppgift att bistå CTA med kompetens, goda råd och vägledning.

Ordförande

Maria Hultin, kvalitets- och utvecklingschef, Malmö stad

Ledamöter

  • Patrik Hall, professor, Malmö universitet
  • Tony Huzzard, professor, Lunds universitet
  • Linda Lill, docent, Malmö universitet
  • Malin Lundberg, EY
  • Vinko Mikulic, HR-Strateg, Region Skåne
  • Cecilia Strandberg, ekonomi- och HR-ansvarig, Landskrona Energi.

Mandatperiod: 2019-01-01--2021-12-31

Övriga nätverk

Andra nätverk som CTA medverkar i

workplace-1245776_1280.jpg

 

COPSOQ international network

COPSOQ III introducerar ett antal nya och reviderade dimensioner som gör det lättare att följa trender i arbetslivet. Det tillåter flexibla anpassningar av nationella versioner medan det finns en delad uppsättning kärnämnen.

Copsoq:s webbplats

Partnerskap Skåne

CTA ingår i arbetet med MILSA, en stödplattform för migration och hälsa med samverkan mellan praktisk verksamhet och forskning för gemensam kunskapsutveckling.

Partnerskap skånes webbplats

EGOS (European Group for Organizational Studies)

EGOS är en vetenskaplig förening som syftar till att främja den teoretiska och / eller empiriska utvecklingen av kunskap om organisationer, organisering och de sammanhang där organisationer verkar.

Egos webbplats

EAOHP (European Academy of Occupational Health Psychology) 

En europeisk organisation för disciplinen arbetshälsopsykologi.

Eaohp:s webbplats

Samverkan

CTA genomför utvärderingar och uppdragsforskning i samverkan med externa aktörer. Ibland sker samverkan inom ramen för befintliga projekt, men det kan även handla om samverkan kring uppstart av forskningsprojekt, följeforskning, utvärderingsuppdrag och uppdragsforskning.

Är du eller din organisation intresserad av att samverka med CTA? Kontakta föreståndaren Sandra Jönsson eller den forskare som du eller ni är intresserade av att samverka med.

Exempel på samverkansprojekt

Malmö stad – socialsekreterares arbetsmiljö

Inom ramen för ett tidigare forskningsprojekt genomförde CTA enkätundersökningar i samverkan med Malmö stad under 2016 och 2017 om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för kommunens alla socialsekreterare och tillhörande sektionschefer.

Samverkan initierades efter en inspektion från Arbetsmiljöverket hos socialtjänsten i Malmö stad där man upptäckte olika saker som behövde åtgärdas. Efter undersökningen 2016 skapades sedan olika handlingsplaner och förändringar initierades med utgångspunkt i resultaten från undersökningen i kombination med resultatet från inspektionen.

Ett år senare, 2017, genomfördes en uppföljande undersökning för att ta reda på hur de förändringar som genomförts fallit ut inom organisationen.

Finsam MittSkåne - följeforskning

Finsam MittSkåne faciliterar olika insatser i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Deras fokus är insatser som handlar om samverkan mellan olika myndigheter och samhällsaktörer. CTA har på uppdrag av Finsam MittSkåne följt en del av insatserna med följeforskning. Våren 2018 kom den gemensamma boken Det sociala sammanhanget: om Finsam MittSkånes arbete mot utanförskap.

Här hittar du boken Det sociala sammanhanget

Lärarförbundets skolledarsektion - skolledares arbetsmiljö

I samverkan med Lärarförbundets skolledarsektion har CTA ett pågående forskningsprojekt som syftar till att undersöka skolledares organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

Inom ramen för projektet har en enkät skickats ut och uppföljande intervjuer genomförts. Projektet är pågående och förväntas avslutas med en slutrapport och muntlig presentation för samverkanspartnern.