Här finner du kortfattade beskrivningar av kvalitetsarbetet och tillhörande regelverk samt styr- och stöddokument inom de olika utbildningsnivåerna, inklusive det utbildningsnära kvalitetsarbetet samt forskningen inom Malmö universitet. 

Högskolelagen och högskoleförordningen är styrande regelverk för verksamheten vid Malmö universitet. I högskolelagen slås det fast att verksamheten ska avpassas så att hög kvalitet nås i utbildning och forskning samt att kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenter.

I universitetets arbetsordning beskrivs ansvarsfördelningen för universitetets kvalitetsarbete:

 • Universitetsstyrelsen har yttersta ansvaret för verksamheten och utbildningskvaliteten
 • Fakultetsstyrelserna har ansvar att följa upp kvaliteten i utbildning, forskning och samverkan
 • Dekanen har det övergripande ansvaret för inriktning och kvalitet på utbildning, forskning och samverkan
 • Prefekten eller motsvarande ska verka för hög kvalitet inom institutionens verksamhet 

Universitetets övergripande styrdokument är Strategi 2025 och där beskrivs det övergripande kvalitetsmålet för lärosätet.

Universitetets övergripande vision, mål och strategi för perioden 2023-2025

Universitetsgemensamt kvalitetsarbete

I det universitetsgemensamma kvalitetsarbetet ingår flera delar som syftar till att utveckla verksamhetens kvalitet. De benämns kvalitetskomponenter. Komponenterna är olika beroende på om det rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå eller om det rör forskning. En gemensam komponent är kvalitetsdialoger.

Uppföljning av verksamhetens kvalitet sker genom årliga fakultetsvisa kvalitetsdialoger mellan universitetsledningen och respektive fakultetsledningar, Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL), Universitetsbiblioteket och Gemensamt verksamhetsstöd. Kvalitetsdialoger utgör en av länkarna mellan kvalitetssäkringsarbetet och den strategiska styrningen. En universitetsgemensam rapport sammanställs årligen och rapporteras till universitetsstyrelsen.

Sammanfattande rapporter om kvalitetsarbetet

Varje år sammanställs en universitetsgemensam rapport som utgår från årets kvalitetsdialoger och från andra aktuella underlag från kvalitetsarbetet som exempelvis nyckeltal, olika enkäter och genomförda utvärderingar. Rapporten knyter också an till de verksamhetsdialoger som genomförts hösten innan.

Kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Universitetets kvalitetsarbete syftar till att kontinuerligt utveckla utbildningarna och att säkerställa att de håller hög kvalitet. Utkomst och resultat från kvalitetsarbetet, såsom externa granskningar, alumnenkäter och kursutvärderingar, hittar du på medarbetarwebben. Där hittar du också relevanta och nyttiga dokument och länkar för kvalitetsarbetet, liksom för relaterade områden som studentinflytande och rättssäker examination.

Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för universitetets medarbetare på alla organisatoriska nivåer och studenterna. Varje fakultet utformar det utbildningsnära kvalitetsarbete som behövs för att passa den egna verksamheten. Universitetet har ett universitetsgemensamt ramverk för kvalitetsarbetet som ger stöd för det utbildningsnära kvalitetsarbetet. I ramverket anges de externa kvalitetskrav som ställs på utbildningarna och de interna kvalitetskrav som universitetet självt ställt upp.

Ramverk för kvalitetsarbetet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Box)

De interna kvalitetskraven är grupperade i tre övergripande och grundläggande områden:

 • Utbildning: så som att utbildningen är attraktiv, att den har konstruktiv länkning och att den är forskningsanknuten.
 • Lärandemiljö: så som att pedagogiken är studentaktiv och utmaningsbaserad och att studenterna har tillgång till de läranderesurser som behövs.
 • Lärar- och medarbetarkompetens: så som att lärarna har rätt kompetens och att de ges möjlighet till kompetensutveckling.

Utöver det utbildningsnära kvalitetsarbetet består komponenterna i kvalitetsarbetet av följande

För dessa komponenter har, till skillnad från det utbildningsnära kvalitetsarbetet, universitetsgemensamma riktlinjer utarbetats för att stödja systematiken i arbetet. Flera av dessa är aktiviteter som genomförs utbildningsnära, eller där resultatet av aktiviteten återförs och används utbildningsnära.

Kvalitetsarbete inom forskarutbildningen

Kvalitetsarbetet inom utbildning på forskarnivå vid Malmö universitet syftar till att kontinuerligt utveckla utbildningen och säkerställa att den håller en hög kvalitet. 

Varje fakultet utformar det utbildningsnära kvalitetsarbetet på ett sätt som passar den egna verksamheten. Doktorander, handledare, andra lärare, lärosätets ledning och övriga medarbetare är tillsammans engagerade i kvalitetsarbetet och i utvecklingen av universitetets forskarutbildning. 

Kvalitetsarbetets centrala komponent är fortlöpande kollegial granskning av doktorandernas arbeten och progression; ofta vid introduktions-, mitt- och slutseminarier, genom peer review eller motsvarande. Kollegial uppföljning av handledningens kvalitet sker genom handledarkollegierna.

I samband med kvalitetsarbetet ska fakulteterna även beakta aspekter som att

 • antagningsprocessen är transparent
 • doktorander erbjuds systematisk introduktion
 • utsedd examinator säkerställer att ingående kurser är relevanta
 • utbildningen genomsyras av etiska förhållningssätt
 • doktoranderna har goda möjligheter till internationella utbyten.  

Det universitetsgemensamma kvalitetsarbetet har sju komponenter:

 1. prövning inför inrättande av ämnen på forskarnivå
 2. regelbunden utvärdering av ämnen på forskarnivå
 3. kvalitetsdialoger
 4. utveckling av handledningen och handledarrollen
 5. utveckling av universitetsgemensamma forskarutbildningskurser
 6. doktorand- och alumnenkäter
 7. identifiering av kvalitetsbrister via doktorandsupport

Tre av forskarutbildningarna vid Malmö universitet har utvärderas av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och fått bedömningen Hög kvalitet. Det gäller forskarutbildningarna inom pedagogik, historia och historiedidaktik samt datavetenskap, som utvärderades 2018. Från och med våren 2022 kommer övriga ämnen att utvärderas i egen regi.

Dokument – forskarutbildningar

Egeninitierade utvärderingar av ämnen på forskarnivå

Ramverk för kvalitetsarbete

Kvalitetsdialoger och externa utvärderingar är bärande delar i arbetet med kvalitetsarbete. 

Forskningen vid Malmö universitet kvalitetsgranskas löpande i samband med seminarier och konferenser eller genom referentgranskning (peer review) av vetenskapliga artiklar och ansökningar om interna eller externa medel.

I ramverket för kvalitetsarbete inom forskning beskrivs ansvarsfördelningen för kvalitetsarbetet, liksom de universitetsgemensamma teman och förutsättningar som ska prioriteras för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling i forskningen. Detta universitetsgemensamma ramverk kompletteras av fakulteternas/institutionernas och forskningscentrumens beskrivningar av det forskningsnära kvalitetsarbetet.

Avsikten är att i framtiden öka synkroniseringen av de externa utvärderingarna. 

Ramverk för kvalitetsarbete inom forskning (Box) 

Externa utvärderingar 

Senaste omgången av en universitetsgemensam utvärdering av institutionernas forskningsmiljöer genomfördes 2019/2020. Universitetets forskningscentrum utvärderas enligt ett rullande femårsschema. De senaste externa utvärderingarna av universitetets forskningscentrum genomfördes 2020 och 2021. 

External Research Assessment (ERA19)

ERA19, External Research Assessment, är en kvalitetsutvärdering av forskningen vid Malmö universitet som genomfördes år 2019. Fokus för utvärderingen har varit kvalitetsdrivande processer för forskning.

Syfte

Syftet med ERA19 är att utvärderingen ska bidra till kvalitetsutveckling av Malmö universitets forskning. För att åstadkomma detta anlitades externa bedömare med erfarenhet av förutsättningar och processer som skapar goda forskningsmiljöer.

Utvärderingsnivåer

 • Institutioner (Odontologiska fakulteten utvärderas som en forskningsmiljö)
 • Fakultet
 • Universitetsgemensam

Utvärderingen bygger på

 • Övergripande beskrivning av Malmö universitet
 • Reflekterande självvärderingar
 • Bibliometri
 • Personal- och ekonomidata
 • Platsbesök

Forskningscentrum

Verksamheten vid universitetets fem forskningscentrum följs dessutom upp årligen vid dialoger med universitetsledningen samt utvärderas vart femte år av externa granskare utifrån en rad kriterier, däribland:

 • överensstämmande med lärosätets övergripande strategi (exempelvis flervetenskaplig ansats, samhällsrelevans, samverkan och anknytning till utbildningen)
 • verksamhetens utveckling
 • internationellt samarbete
 • omfattning av extern finansiering
 • publicering och citering.

Utbildningsnära kvalitetsarbete

Det kontinuerliga utbildningsnära kvalitetsarbetet är en av grundkomponenterna för utveckling och säkerställande av kvalitet i utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå vid lärosätet. De fem fakulteterna och lärosätets bibliotek beslutar hur det kontunerliga kvalitetsarbetet ska genomföras inom den egna verksamheten med utgångspunkt från:  

 • att universitetsgemensamma styrdokument följs,
 • att det finns ett dokumenterat arbetssätt för kvalitetsutveckling inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå som inkluderar systematiska genomlysningar av utbildning, samt
 • att uppföljning och återkoppling genomförs årligen i form av kvalitetsdialoger på institutions-, fakultets- och universitetsledningsnivå.

Arbetet med forskningsetik

Rådet för forskningsetik arbetar såväl strategiskt som operativt för att främja god sed i forskning.

Det gäller allt från att bevaka förändringar i författningar, sprida information och initiera utbildningsinsatser om forskningsetik till att bereda ärenden om misstänkt oredlighet i forskning och samordna stöd i frågor som rör etikprövning av forskningsansökningar.

Som medarbetare på Malmö universitet hittar du utförlig information om etikprövning och god forskningssed på Medarbetarwebben.