FinnFram är en forskarskola inriktad på karriärlärande, karriärvägledning och övergångar mellan skola, fortsatt utbildning och arbete.

Forskarskolan anordnas i samarbete mellan Umeå, Stockholms, Göteborgs och Malmö universitet och omfattar 9 doktorander. Forskarskolan pågår fram till och med 2026.

Forskarskolans mål

Med utgångspunkt i läroplanernas ”kvalitet i studie- och yrkesväg­ledning – hela skolans ansvar” är ett första mål att utveckla lärarutbildares förmåga att analysera i vad mån och hur karriärvägledning är direkt eller indirekt involverad i alla skolans aktiviteter. Karriärvägarna har blivit mer komplexa och riskfyllda, vilket i synnerhet har drabbat individer som saknar gymnasieutbildning, vars föräldrar är lågutbildade, som har en utomnordisk bakgrund och för individer med funktionsvariation. Ungdomar förväntas tidigt fatta viktiga beslut om val av skola och utbildning, i förlängningen yrkesinriktning, och oöverlagda val är förknippade med större risker än tidigare. Det tar betydligt längre tid att etablera sig på arbetsmarknaden idag än för 30 år sedan. Att undervisningen har ett innehåll som inkluderar karriärvägledning har därmed förmodligen aldrig varit så viktigt som idag, särskilt för dem i utsatta positioner. Forskarskolan ska därför ge lärarutbildare en stabil vetenskaplig grund att förbereda lärare och studie- och yrkesvägledare för detta uppdrag.

Forskarskolans andra mål är att ge ett substantiellt bidrag till det internationella forskningsfältet inom karriärlärande, vägledning och övergångar mellan skola, fortsatt utbildning och arbete. Forskningsfältet är allmänt litet och en organisering som involverar internationella samarbeten breddar möjligheterna till kunskapsutbyte och därmed möjligheterna att knuffa forskningsfronten framåt.

Umeå universitet samordnar forskarskolan – läs mer