Vid institutionen erbjuder vi utbildning och forskning inom omvårdnad och vårdvetenskap i syfte att förebygga sjukdom, bistå vid sjukdom och behandling, förlänga liv och främja hälsa och välbefinnande. Den forskning vi bedriver har fokus på personcentrerad vård och resultat för patienter och närstående.

Mål för vårt gemensamma arbete på institutionen

  • Att utbilda kompetenta sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor väl rustade att leda framtida utmaningar inom hälso- och sjukvården för att garantera god och säker vård
  • Vår akademiska miljö för medarbetare och studenter kännetecknas av att utbildning och forskning är väl integrerade i verksamhetens alla delar och i samverkan med omvärlden
  • Detta gör vi i en arbets- och lärandemiljö präglad av en stark Vi-känsla grundad i kollegialitet, hög tillit och ett gott medarbetarskap

Utbildning vid Vårdvetenskap

Institutionen för vårdvetenskap ger sjuksköterskeutbildning på grundnivå och specialistsjuksköterskeutbildning på avancerad nivå samt forskarutbildning. 

Totalt antal träffar: 16

Definition av omvårdnad 

Omvårdnad, huvudområdet inom sjuksköterskans utbildning, innefattar förebyggande, stödjande, vårdande och rehabiliterande åtgärder inom hälso- och sjukvård i olika miljöer och sammanhang, baserat på forskning och beprövad klinisk erfarenhet. 

Omvårdnad, huvudområdet inom sjuksköterskans utbildning, innefattar förebyggande, stödjande, vårdande och rehabiliterande åtgärder inom hälso- och sjukvård i olika miljöer och sammanhang, baserat på forskning och beprövad klinisk erfarenhet. En del av forskarutbildningsämnet Vårdvetenskap utgörs av omvårdnad.

Omvårdnad sträcker sig från livets början genom hela livet till ålderdomen, döendet och döden. Det innefattar också kunskaper relaterade till hur livet med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom och fysisk och psykisk ohälsa kan underlättas och lindras.

Omvårdnad utgår från en humanistisk människosyn med ett existentiellt filosofiskt synsätt där människan ses som aktiv och skapande samt som en del i ett sammanhang. Ett grundläggande antagande inom disciplinen är att omvårdnad sker på personnivå.

Människan är unik och ska bemötas individuellt efter sina förutsättningar. Patientbegreppet inom omvårdnad inkluderar att vårdarna tar hänsyn till patientens familj, närstående, omgivning och miljö. Även vårdarbetets organisation inkluderas.

Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Kliniskt träningscentrum

På KTC finns lokaler, utrustning och material för att studenter ska kunna träna praktiska färdigheter och simulera realistiska vårdsituationer i en trygg miljö.

På KTC lär vi i samarbete för att ge framtida patienter en säker och evidensbaserad vård.

Annica Rosvall, KTC koordinator

Vi stödjer våra övningsmoment med instruktionsfilmer. Här kan du se filmer från KTC i olika praktiska moment. Andra lärosäten och verksamheter får gärna använda filmerna i undervisningen.

Instruktionsfilmer från KTC i olika praktiska moment

På KTC arbetar vi med delaktighet och ett kritiskt förhållningssätt för att ge framtida patienter en säker och evidensbaserad vård. Studenterna tränar under ledning av lärare men också själva, både individuellt, i par och i grupp. Målet är att studenterna ska förberedas för sin kommande yrkesroll genom att praktisera sin kliniska kompetens i simulerad miljö på campus innan de praktiserar sina kunskaper och färdigheter i klinisk verksamhet. På KTC arbetar vi även aktivt med att ta hänsyn till såväl social, ekonomisk som ekologisk hållbarhet.

Våra studenter kommer från sjuksköterskeutbildningen – både grundutbildningen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Vi tar även emot studenter från Polisprogrammet och olika uppdragsutbildningar. Det gemensamma målet är att göra det möjligt för studenter att omsätta teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter.

På KTC finns attrapper för att träna specifika medicintekniska moment, till exempel omläggning av PICC-line kateter, kateterisering av urinblåsa och insättning av perifer venkateter.

Kontakt

Annica Rosvall, KTC koordinator

Elin Carlsson, bitr. KTC koordinator 

Forskning vid Institutionen för vårdvetenskap

Forskningen vid Institutionen för vårdvetenskap har som mål att bidra till en jämlik hälsa och vård. Vår forskningsmiljö kännetecknas av projekt som berör mångfald och hållbara förändringar av betydelse för individ, profession och organisation inom ramen för hälso- och sjukvård. Forskningen sker i nära samverkan med det omgivande samhället.

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 55
Totalt antal träffar: 27

Forskarutbildning

En stor del av forskningen vid Fakulteten för hälsa och samhälle är tvärvetenskaplig, vilket öppnar upp för nya spännande forskningsområden utanför de traditionella ämnesuppdelningarna mellan medicin och samhällsvetenskap.

Samverkan 

Är du intresserad av att samverka med vår verksamhet? Välkommen att kontakta institutionen med förslag på samverkan med forskare eller studenter.

Plattformar, nätverk och projekt

EU-projekt: Digital undervisning inom omvårdnad

Digital utbildning inom omvårdnad (DEN) är ett Erasmus+-projekt i samverkan mellan fem partnerorganisationer som representerar fem EU-länder: Kroatien, Makedonien, Slovenien, Serbien och Sverige. Syftet är att modernisera den befintliga läroplanen för sjuksköterskestudenter genom att utveckla digitala moduler avseende föreläsningar/examinationer till nya former av utbildning.

Läs mer om projektet:
Digital utbildning inom omvårdnad (DEN)

Kontakta oss