På Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle, NMS, bedrivs undervisning, forskning och utvecklingsarbete i och för lärarprofessionsämnena biologi och lärande, fysik och lärande, samt teknik och lärande. Intresset inriktas mot olika former av kultur- och samhällsperspektiv på undervisning och lärande.

Utbildning och samverkan på NMS

Institutionens mål är att utbilda lärare som har förmågan att ge elever, från tidiga år ända upp till gymnasiet, ett ökat kunnande inom områdena naturvetenskap, matematik, teknik och geografi. Även det livslånga lärandet är av stor betydelse inom våra utbildningar. Forskningen på institutionen rör sig till stor del inom naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Institutionen samverkar med andra lärosäten, skolor, förskolor och vuxenutbildningar nationellt och internationellt. Därtill är vi en del av Regionalt utvecklingscentrum, RUC.

Fyra huvudsakliga ämnesområden

Utbildningen strävar efter att öka kunskaperna om undervisning och lärande i naturvetenskapliga ämnen och matematik, från förskola till lärarutbildning. Institutionen bedriver utbildning, både utbildningsprogram och fristående kurser, inom följande huvudsakliga ämnesområden:

  • geografi
  • matematik
  • naturvetenskap
  • teknik

Sök upp våra kurser i utbildningskatalogen

Vi ger också en rad kurser inom Lärarlyftet för verksamma lärare som vill komplettera behörighet inför ansökan om lärarlegitimation.

Läs mer om Lärarlyftet på Regionalt utvecklingscentrums webbsida

Samverka med NMS

Inom NMS utvecklas kunskap om hur matematiska, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga studier samt samverkan mellan dessa områden, kan bidra till ökade möjligheter för människor att delta i och utveckla samhället. Det huvudsakliga arbetet för de olika ämnena vid NMS sker inom ramen för lärarutbildning som även innefattar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt statliga och kommunala uppdrag. I projekt och partnerskap samverkar vi med skolor och lärosäten för att utveckla matematikundervisningen. 

Läs mer om hur du kan samverka/samarbete med oss

Regionalt utvecklingscentrum

På uppdrag av skolor, kommuner och organisationer utvecklar vi lärande, pedagogik och ledarskap inom RUC. Vi skräddarsyr gärna efter behov.

Läs mer om Regionalt utvecklingscentrum

Forskning

Forskningen är inriktad på utbildning i matematik, naturvetenskap, geografi och teknik i förskola, skola och lärarutbildning och lägger kulturella och samhälleliga perspektiv på undervisning, lärande och bedömning.

Studies in Science, Environmental and Mathematics Education (SISEME)

Institutionen har en aktiv seminarieverksamhet Studies in science, Environmental and mathematics Education (SISEME) som samlar institutionens forskare, doktorander och adjunkter. SISEME:s forskning är inriktad på utbildning i naturvetenskap, hållbar utveckling och matematik i förskola, skola och lärarutbildning. Forskningen som bedrivs i miljön lägger kulturella, samhälleliga och praktiknära perspektiv på kunskap, utbildning och lärande inom ämnena.

Forskargruppen SISEME utmärks av mång- och tvärvetenskaplighet. Här samarbetar forskare med bakgrund i exempelvis ämnesdidaktik, pedagogik kopplad till naturvetenskap, matematik, genusvetenskap och etnologi. Forskarutbildning sker genom forskarutbildningsämnet Naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMDI). NMDI är forskarutbildningsämnet för SISEME och NMS samt ett av fyra ämnen inom utbildningsvetenskap på fakulteten Lärande och samhälle. 

SISEME seminarieserie våren 2021, på medarbetarwebben

Forskare, publikationer och forskningsprojekt

Totalt antal träffar: 35

 

Sök stipendium för matematikundervisning

Arbetar du inom förskola, grundskola, gymnasium och/eller vuxenutbildning? Vill du bedriva forskningsbaserade projekt som bidrar till matematikundervisningens utveckling? Då kan du söka stipendium ur Gudrun Malmers stiftelse.

Mer om Gudrun Malmers stipendium