Naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS) är en flervetenskaplig institution vid lärarutbildningen där intresset riktas mot olika former av kultur- och samhällsperspektiv på undervisning, forskning och samverkan.

Utbildning och samverkan på NMS

NMS utbildar blivande lärare från förskoleklass till gymnasieskolan inom naturvetenskap och naturorienterande ämnen, teknik, matematik, naturkunskap och geografi. Ämnesstudier bygger på didaktik, ämneskunskap samt utbildningsvetenskap i samspel med verksamhetsförlagd utbildning vid partnerskolor.

Samverkan vid NMS kännetecknas av flervetenskapliga kompetenser och bedrivs såväl nationellt som internationellt.  Genom utvecklings- och forskningsprojekt, nätverk och fortbildning utvecklas kunskaper och utbyten med institutioner, lärosäten, skolor och samhällsaktörer. Institutionens forskarutbildning sker i  samverkan med ett antal nationella forskarskolor.

Utbildning - Fyra huvudsakliga ämnesområden

Utbildningen strävar efter att öka kunskaperna om undervisning och lärande i naturvetenskapliga ämnen och matematik, från förskola till lärarutbildning. Institutionen bedriver utbildning, både utbildningsprogram och fristående kurser, inom följande huvudsakliga ämnesområden:

  • geografi
  • matematik
  • naturvetenskap
  • teknik

Sök upp våra kurser i utbildningskatalogen

Vi ger också en rad kurser inom Lärarlyftet för verksamma lärare som vill komplettera behörighet inför ansökan om lärarlegitimation.

Läs mer om Lärarlyftet på Regionalt utvecklingscentrums webbsida

Samverka med NMS

Inom NMS utvecklas kunskap om hur matematiska, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga studier samt samverkan mellan dessa områden, kan bidra till ökade möjligheter för människor att delta i och utveckla samhället. Det huvudsakliga arbetet för de olika ämnena vid NMS sker inom ramen för lärarutbildning som även innefattar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt statliga och kommunala uppdrag. I projekt och partnerskap samverkar vi med skolor och lärosäten för att utveckla matematikundervisningen. 

Läs mer om hur du kan samverka/samarbete med oss

Regionalt utvecklingscentrum

På uppdrag av skolor, kommuner och organisationer utvecklar vi lärande, pedagogik och ledarskap inom RUC. Vi skräddarsyr gärna efter behov.

Läs mer om Regionalt utvecklingscentrum

Samverkansprojekt - Mattegymmet

Mattegymmet är ett initiativ riktat till gymnasieelever med stort intresse för matematik och dess tillämpningar. Under våren 2022 kommer vi att hålla workshops varannan vecka vid Malmö Universitet där vi gör djupdykningar inom ett antal olika matematiska områden.

Vi fokuserar på problem som är kopplade till djupare matematik som man kan läsa vid universitetskurser, men formulerade så att de är tillgängliga för gymnasieelever i alla årskurser. Inför varje träff publicerar vi ett fåtal uppvärmningsuppgifter som man kan försöka klura ut på egen hand, och under själva passet kommer vi att hålla en kortare föreläsning om materialet för att sedan jobba med ett antal problem relaterade till dagens tema.

Workshop med matematiska teman

Det är inte upplagt som en kurs, utan varje workshop har ett unikt matematiskt tema. Man behöver alltså inte komma på alla pass.Projektet är ett initiativ som ger möjlighet för matematikintresserade gymnasieelever att träffa likasinnade på andra skolor. Det är också tänkt att träna deltagarnas problemlösningsförmåga och att väcka intresse för framtida studier i ämnen relaterade till matematik och naturvetenskap.

Delta i mattegymmet

Första passet med tema Primtal: 8/3 17.00-19.00 i Orkanen sal F409.

Kontaktpersoner

Vi som arrangerar Mattegymmet heter Jonathan Nilsson och Magnus Jakobsson. Jonathan är lektor i matematik vid Malmö Universitet, han har bedrivit matematisk forskning och undervisning vid flera universitet. Magnus är adjunkt vid Malmö Universitet, han har stor erfarenhet av att undervisa inom matematik, både på universitets- och gymnasienivå.

Forskning

Forskningen är inriktad på utbildning i matematik, naturvetenskap, geografi och teknik i förskola, skola och lärarutbildning och lägger kulturella och samhälleliga perspektiv på undervisning, lärande och bedömning.

Studies in Science, Environmental and Mathematics Education (SISEME)

Institutionen har en aktiv seminarieverksamhet Studies in science, Environmental and mathematics Education (SISEME) som samlar institutionens forskare, doktorander och adjunkter. SISEME:s forskning är inriktad på utbildning i naturvetenskap, hållbar utveckling och matematik i förskola, skola och lärarutbildning. Forskningen som bedrivs i miljön lägger kulturella, samhälleliga och praktiknära perspektiv på kunskap, utbildning och lärande inom ämnena.

Forskargruppen SISEME utmärks av mång- och tvärvetenskaplighet. Här samarbetar forskare med bakgrund i exempelvis ämnesdidaktik, pedagogik kopplad till naturvetenskap, matematik, genusvetenskap och etnologi. Forskarutbildning sker genom forskarutbildningsämnet Naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMDI). NMDI är forskarutbildningsämnet för SISEME och NMS samt ett av fyra ämnen inom utbildningsvetenskap på fakulteten Lärande och samhälle. 

SISEME seminarieserie, på medarbetarwebben

Forskare, publikationer och forskningsprojekt

Totalt antal träffar: 37

Sök stipendium för matematikundervisning

Arbetar du inom förskola, grundskola, gymnasium och/eller vuxenutbildning? Vill du bedriva forskningsbaserade projekt som bidrar till matematikundervisningens utveckling? Då kan du söka stipendium ur Gudrun Malmers stiftelse.

Mer om Gudrun Malmers stipendium