Samhälle, kultur och identitet (SKI) är en flervetenskaplig institution i skärningspunkten mellan humaniora och samhällsvetenskap. Här står frågor kring relationen mellan människa och samhälle i fokus.

Utbildning vid SKI

Vid institutionen finns lärarutbildningar, studie- och yrkesvägledarutbildning samt historiska studier. Det finns tre ämneslärarutbildningar: samhällskunskap och lärande, historia och lärande och religionsvetenskap och lärande. Institutionen ansvarar också för grundlärarutbildning i samhällsorienterande ämnen med inriktning mot årskurserna F-6. Därtill finns utbildning i montessoripedagogik. Institutionen har ett övergripande ansvar för historieutbildningar vid Malmö universitet med kurser och program på kandidat, master och forskarnivå

Samhällsorienterande ämnen, F-6

Institutionen ansvarar för kurserna i de samhällsorienterande ämnena inom grundlärarutbildningen. I kurserna integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier i geografi, historia, religion och samhällskunskap. Såväl klassrumsnära perspektiv som kritiska perspektiv på omvärlden genomsyrar utbildningen.

Ämnesansvarig:
Frank Roxenby

Ämneslärarutbildning årskurs 7-9 samt gymnasiet

Historia och lärande

Ämneslärarutbildningen i historia integrerar tre aspekter av historieämnet - ämneskunskaper, metodik och didaktik. Här förbereds du för ett yrkesliv som lärare i historia. Utbildningen genomsyras av förståelsen av att det människor gjort i det förflutna fortsätter att vara en verkande kraft in i framtiden. Vi lever idag med de problem och möjligheter som människor i det förflutna har skapat åt oss. På samma sätt skapar vi idag förutsättningarna för de människor som kommer att leva här i framtiden. Vi är både historieskapade och historieskapande.

Ämnesansvariga:
Cecilia Axelsson Yngvéus
Ingmarie Danielsson Malmros

Religionsvetenskap och lärande

I Sverige och i världen idag aktualiseras ständigt frågor kring religion och etik samt religionens roll i samhället. Människor ställs inför en rad krav i ett modernt, globalt, inkluderande och mångfaldigt samhälle. 

Ämnesansvariga:
Martin Lund
Erica Lundqvist

Samhällskunskap och lärande

I ämnet samhällskunskap och lärande studeras och problematiseras samhällsfrågor utifrån människor, samhälle och politik. 

Ämnesansvariga:
Jan Anders Andersson
Janna Lundberg

Historia

I ämnet historia studeras samhällsförändring över tid utifrån socialhistoriska och kulturanalytiska utgångspunkter. Ett underifrånperspektiv utgör ämnets utgångspunkt, det vill säga att konkreta människor och deras livsvillkor står i centrum. Perspektiv som klass, genus, generation, etnicitet är centrala. Ämnet har en inriktning mot hur livsbetingelser, livsvillkor och kultur förändrats och förändras i växelverkan med samhällsstrukturer och ekologiska förutsättningar. Sålunda studeras växelspelet mellan människan som kulturskapande aktör och den sociala, politiska och ekologiska omgivningen i ett förändringsperspektiv. Kritisk kulturanalys utgör ett teoretiskt perspektiv som genomsyrar ämnet. Såväl produktion, konsumtion, förmedling och reception av historia och kulturarv studeras utifrån ett samhällsperspektiv. 

Ämnesansvarig: 
Stefan Nyzell

Studie- och yrkesvägledare

Utbildningen till studie- och yrkesvägledare är kombination av beteendevetenskap, samhällsvetenskap, vägledningsmetodik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I utbildningen behandlas teoribildning inom sociologi, psykologi, pedagogik och teori om arbetslivet och arbetsmarknaden.

Ämnesansvarig:
Maria Mäkinen

Sök bland alla våra utbildningar i kurskatalogen

Forskning vid SKI

Forskningsmiljön kännetecknas av mångvetenskaplighet. Här finns forskare från många olika discipliner inom humaniora och samhällsvetenskap. Såväl ämnesdidaktisk som ämnesforskning bedrivs i symbios. Historiska studier, med sin forskarutbildning, utgör en särskilt stark forskningsmiljö.

Forskare, publikationer och forskningsprojekt

Totalt antal träffar: 42

Samarbeta med SKI

Vår forskning och utbildning sker i nära samarbete med det omgivande samhället. Kontakta oss gärna med förslag på samverkan med våra forskare eller studenter.

Nationella proven i historia

Skolverket har fått regeringens uppdrag att i samarbete med universitet och högskolor utarbeta och genomföra de nationella ämnesproven. Uppgiften att utarbeta nationella ämnesprovet i historia för årskurs 9 ligger hos Malmö universitet.

Vårt arbete med nationella proven i historia