Samhälle, kultur och identitet (SKI) är en flervetenskaplig institution i skärningspunkten mellan humaniora och samhällsvetenskap. Här står frågor kring relationen mellan människa och samhälle i fokus.

Utbildning vid SKI

Vid institutionen finns lärarutbildningar, studie- och yrkesvägledarutbildning samt historiska studier. Det finns tre ämneslärarutbildningar: samhällskunskap och lärande, historia och lärande och religionsvetenskap och lärande. Institutionen ansvarar också för grundlärarutbildning i samhällsorienterande ämnen med inriktning mot årskurserna F-6. Därtill finns utbildning i montessoripedagogik. Institutionen har ett övergripande ansvar för historieutbildningar vid Malmö universitet med kurser och program på kandidat, master och forskarnivå

Samhällsorienterande ämnen, F-6

Institutionen ansvarar för kurserna i de samhällsorienterande ämnena inom grundlärarutbildningen. I kurserna integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier i geografi, historia, religion och samhällskunskap. Såväl klassrumsnära perspektiv som kritiska perspektiv på omvärlden genomsyrar utbildningen.

Ämnesansvarig: Frank Roxenby

Ämneslärarutbildning årskurs 7-9 samt gymnasiet

Historia och lärande

Ämneslärarutbildningen i historia integrerar tre aspekter av historieämnet - ämneskunskaper, metodik och didaktik. Här förbereds du för ett yrkesliv som lärare i historia. Utbildningen genomsyras av förståelsen av att det människor gjort i det förflutna fortsätter att vara en verkande kraft in i framtiden. Vi lever idag med de problem och möjligheter som människor i det förflutna har skapat åt oss. På samma sätt skapar vi idag förutsättningarna för de människor som kommer att leva här i framtiden. Vi är både historieskapade och historieskapande.

Ämnesansvariga:
Cecilia Axelsson Yngvéus
Ingmarie Danielsson Malmros

Religionsvetenskap och lärande

I Sverige och i världen idag aktualiseras ständigt frågor kring religion och etik samt religionens roll i samhället. Människor ställs inför en rad krav i ett modernt, globalt, inkluderande och mångfaldigt samhälle. 

Ämnesansvariga:
Martin Lund
Erica Lundqvist

Samhällskunskap och lärande

I ämnet samhällskunskap och lärande studeras och problematiseras samhällsfrågor utifrån människor, samhälle och politik. 

Ämnesansvarig:
Jan Anders Andersson
Janna Lundberg

Historia

I ämnet historia studeras samhällsförändring över tid utifrån socialhistoriska och kulturanalytiska utgångspunkter. Ett underifrånperspektiv utgör ämnets utgångspunkt, det vill säga att konkreta människor och deras livsvillkor står i centrum. Perspektiv som klass, genus, generation, etnicitet är centrala. Ämnet har en inriktning mot hur livsbetingelser, livsvillkor och kultur förändrats och förändras i växelverkan med samhällsstrukturer och ekologiska förutsättningar. Sålunda studeras växelspelet mellan människan som kulturskapande aktör och den sociala, politiska och ekologiska omgivningen i ett förändringsperspektiv. Kritisk kulturanalys utgör ett teoretiskt perspektiv som genomsyrar ämnet. Såväl produktion, konsumtion, förmedling och reception av historia och kulturarv studeras utifrån ett samhällsperspektiv. 

Ämnesansvarig: Stefan Nyzell

Studie- och yrkesvägledare

Utbildningen till studie- och yrkesvägledare är kombination av beteendevetenskap, samhällsvetenskap, vägledningsmetodik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I utbildningen behandlas teoribildning inom sociologi, psykologi, pedagogik och teori om arbetslivet och arbetsmarknaden.

Ämnesansvarig: Maria Mäkinen

Sök bland alla våra utbildningar i kurskatalogen

Forskning vid SKI

Forskningsmiljön kännetecknas av mångvetenskaplighet. Här finns forskare från många olika discipliner inom humaniora och samhällsvetenskap. Såväl ämnesdidaktisk som ämnesforskning bedrivs i symbios. Historiska studier, med sin forskarutbildning, utgör en särskilt stark forskningsmiljö.

Forskarutbildningsämne: Historia och historiedidaktik

Inom historia och historiedidaktik studerar vi hur samhälle, människors livsvillkor och erfarenheter förändras över tid. Forskningen kännetecknas av en strävan att skriva historia "underifrån" för att på så sätt synliggöra tidigare marginaliserade gruppers perspektiv.

Historiedidaktisk forskning är nära anknuten till dessa frågor. Denna handlar om hur historia produceras, förmedlas och tas emot i såväl utbildningssammanhang som i samhället i stort.

Läs mer om historia och historiedidaktik på fakultetens webbplats

Samarbeta med SKI

Vår forskning och utbildning sker i nära samarbete med det omgivande samhället. Kontakta oss gärna med förslag på samverkan med våra forskare eller studenter.

Nationella proven i historia

Skolverket har fått regeringens uppdrag att i samarbete med universitet och högskolor utarbeta och genomföra de nationella ämnesproven. Uppgiften att utarbeta nationella ämnesprovet i historia för årskurs 9 ligger hos Malmö universitet.

Vårt arbete med nationella proven i historia