Här hittar du information om utlämnande av offentliga uppgifter och allmänna handlingar hos Malmö universitet såsom registraturen, arkivet och Ladok.

Du har rätt att ta del av alla allmänna handlingar hos Malmö universitet som är offentliga. Däremot kan det finnas sekretesskyddade handlingar som du inte har rätt att ta del av. När en handling kan omfattas av sekretess, gör Malmö universitet alltid en prövning innan den lämnas ut.

Detta är en allmän handling

Alla inkomna eller upprättade handlingar som förvaras vid Malmö universitet är allmänna handlingar. Det innebär att de omfattas av offentlighetsprincipen. Detta betyder i praktiken att allmänheten har rätt att ta del av handlingarna.

Med handlingar menas i princip allt som innehåller information av något slag, till exempel ett papper, en digital datafil på en hårddisk, en ljudinspelning eller liknande.

Interna handlingar som inte har färdigställts, så kallat arbetsmaterial, är inte allmänna handlingar och lämnas därför generellt inte ut.

Begära ut allmänna handlingar

Om du vill ta del av allmänna handlingar kontaktar du registraturen.

Gäller din begäran arkiverade handlingar som exempelvis examensbevis, betyg, kursplaner, uppsatser med mera kontaktar du arkivet. 

Utlämning av uppgifter från Ladok sker efter prövning enligt Offentlighets- och sekretesslagen och då normalt endast i pappersform. Användningen av Ladok styrs av en särskild förordning (SFS 1993:1153).

Mer om allmänna handlingar

Allmänna handlingar ska lämnas ut skyndsamt

Det betyder att de ska lämnas ut så snart det är möjligt, vilket oftast innebär inom 1–2 dagar. Det kan dock ta längre tid om du begär ut stora mängder handlingar, handlingar som kräver omfattande sekretessprövning eller handlingar som kräver stor arbetsinsats att ta fram.

Det är i regel gratis att begära ut handlingar

Om du vill ha fler än 10 papperskopior, kan vi behöva ta ut en avgift enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191). Upprättade handlingar som finns tillgängliga kan du däremot alltid få ta del av på plats utan kostnad.

Du får vara anonym

Du behöver inte berätta vem du är eller varför du begär ut handlingar. Om handlingarna omfattas av sekretess kan vi dock behöva fråga vem du är och vad du ska använda handlingarna till.

När vi inte kan lämna ut handlingar

Om du nekas att ta del av en allmän handling har du rätt att få ett skriftligt avslagsbeslut från Malmö universitet. Om du anser att det beslutet är felaktigt kan du överklaga det hos kammarrätten.