Det finns många fördelar med att jobba på Malmö universitet. Friskvårdsbidrag, kompetensutveckling och möjligheten att jobba utomlands är bara några av de förmåner som universitetet erbjuder sina medarbetare.

Ekonomiska förmåner

På Malmö universitet är medarbetarnas löner individuellt bestämda utifrån bland annat ansvar och arbetstagarens resultat i förhållande till verksamhetsmålen. Som anställd på lärosätet har du tillgång till en förmånscykel som hyrs genom ett avdrag på din löneutbetalning.

​Medarbetarnas löner är individuellt bestämda

​Medarbetarnas löner ska vara individuellt bestämda utifrån sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna samt arbetstagarens resultat i förhållande till verksamhetsmålen. En väl fungerande lönebildning förutsätter en regelbunden dialog mellan chef och medarbetare. ​

​Som medarbetare har du tillgång till en förmånscykel​

Förmånscykeln är en cykel som hyrs genom ett avdrag på din löneutbetalning före skatt under 36 månader. Du måste ha en tillsvidareanställning utan provanställning för att kunna beställa en cykel. I slutet av avtalsperioden har du möjlighet att lämna tillbaka cykeln eller köpa loss den till aktuellt marknadsvärde. 

Statliga förmåner

Som tillsvidareanställd i statlig verksamhet har du rätt att vara tjänstledig för att prova på annat statligt jobb. Du kan också få ersättning för sjukvårdskostnader och för receptbelagda läkemedel. Här kan du också läsa mer om den statliga tjänstepensionen.

Rätt att vara tjänstledig för att prova på annat jobb

​Som tillsvidareanställd i statlig verksamhet har du rätt att vara tjänstledig för att prova på annat jobb. Tjänstledighet för att prova på annat statligt jobb beviljas i upp till 2 år, under förutsättningen att du varit tillsvidareanställd i minst 12 månader innan (provanställning räknas in). 

​Ersättning för läkemedel och läkarbesök

Som anställd kan du få ersättning för delar av sjukvårdskostnader (förutsatt att de omfattas av högkostnadsskyddet). Dessutom kan du få ersättning för hela kostnaden för receptbelagda läkemedel.

Pension

Din pension kommer från olika håll; Pensionsmyndigheten som har hand om den allmänna pensionen, från Malmö universitet, och eventuella tidigare arbetsgivare, i form av tjänstepension som förvaltas av SPV (Statens tjänstepensionsverk). Du kanske även har ett privat pensionssparande. De olika pensionerna påverkar inte varandra utan läggs ihop och blir tillsammans din totala pension.

Pensionsåldern uppnås med utgången av månaden före du fyller 65 år. Du har som anställd rätt att stanna kvar i anställning, efter överenskommelse med din arbetsgivare, till 69 års ålder. 

Mer om statlig tjänstepension på spv.se

Semester och ledighet

Det finns flera tillfällen där du får vara ledig på betald arbetstid, till exempel vid besök hos läkare, vid begravning, flytt och om du tar examen.

Semester och semesterförmåner

Rätten till semester och semesterförmåner är lagstadgad, men regleras till stora delar genom kollektivavtal. Med semesterförmåner menas semesterledighet, semesterlön och semesterersättning.

Din ålder avgör hur många semesterdagar du har:

  • 28 dagar till och med det år du fyller 29 år.
  • 31 dagar från och med det år du fyller 30 år.
  • 35 dagar från och med det år du fyller 40 år.

Ledighet på betald arbetstid

Det finns flera tillfällen då du får vara ledig på betald arbetstid, till exempel vid besök hos läkare, företagshälsovård, öppen vård eller mödravårdscentral. Du får även ge blod på betald arbetstid. Vid nära anhörigs bortgång eller begravning får du också vara ledig med bibehållen lön, liksom när du flyttar och om du tar examen.

Nationaldagskompensation

När nationaldagen infaller på helgen har teknisk/administrativ personal rätt att ersätta den förlorade lediga dagen med valfri dag i maj eller juni.

Karriärmöjligheter

Universitetets anställda erbjuds fortbildning och kompetensutveckling, och vi strävar efter att allas kompetenser ska tas till vara på bästa sätt. Medarbetare erbjuds också möjligheter till internationella utbyten för att knyta kontakter och samarbeta med kollegor utomlands.

Universitetet erbjuder sina anställda kompetensutveckling

Våra medarbetares möjlighet att utvecklas professionellt och som individer är av stor betydelse. Universitetets anställda erbjuds kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling inom bland annat högskolepedagogik och ledarskap, och vi strävar efter att allas kompetenser ska tas till vara på bästa sätt. Medarbetare i alla yrkeskategorier erbjuds möjligheter till internationella utbyten för att knyta kontakter och samarbeta med kollegor utomlands.

Möjlighet att jobba utomlands

Lärarmobilitet för undervisning – Erasmus+

Programmet ger dig som är lärare eller doktorand möjlighet att söka finansiering för att undervisa vid ett partneruniversitet inom Europa. Ersättningen gäller inte lönekostnader, utan är ett bidrag för de merkostnader som uppkommer i samband med utbytet. Medlen överförs inte till dig personligen utan till din institution för att bland annat täcka kostnader för resa och boende.

Kompetensutveckling – Erasmus+

Programmet ger personal vid Malmö universitet möjlighet till kompetensutveckling genom vistelse på ett lärosäte, organisation eller företag inom Europa. Ansökan är öppen för alla grupper av anställda vid Malmö universitet. Ersättningen gäller inte lönekostnader, utan är ett bidrag för de merkostnader som uppkommer i samband med utbytet. Medlen överförs inte till dig personligen utan till din institution för att bland annat täcka kostnader för resa och boende.

Staff Training Weeks

Många universitet i Europa, varav flera är partneruniversitet med Malmö universitet, anordnar internationella Staff Training Weeks eller International Weeks där du under en vecka eller några dagar kan nätverka, diskutera aktuella ämnen eller gästföreläsa.

STINT Teaching Sabbatical

STINT Teaching Sabbatical är ett program som erbjuder forskare och lärare att tillbringa en hösttermin på ett av STINT:s elva partnerlärosäten i USA, Japan, Singapore och Hong Kong. Programmet syftar till att utveckla såväl individer som institutioner. Genom att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen, snarare än i forskarrollen, vill STINT bidra till att högre utbildning förnyas och nya nätverk skapas.

Arbetsmiljö

Vid universitetet är det systematiska arbetsmiljöarbetet en naturlig del i den dagliga verksamheten. Arbetet omfattar alla fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden. Såväl chefer, medarbetare och studenter har ett gemensamt ansvar för att verka för en arbetsmiljö där alla känner delaktighet, trygghet och tillit till varandra. 

Arbets- och flextider

För dig som lärare finns ett lokalt arbetstidsavtal som fastställer att arbetat ska organiseras så att det medför ansvar och samtidigt ger möjlighet till variation och stimulans (utöver undervisningsuppgifter ska det även finnas utrymme för bland annat forskning och kompetensutveckling).  ​

Medan flextidsavtal gäller för dig som arbetar med tekniska eller administrativa arbetsuppgifter – där du som arbetstagare har möjlighet att inom givna tidsramar själv bestämma arbetstidens förläggning med hänsyn tagen till verksamhetens behov. För att skapa balans mellan jobb och privatliv ska inga av administrationens möten förläggas före klockan 09.00 och efter 16.00.   

Ny och moderna lokaler

Universitetets verksamhet bedrivs vid ett campus – med två noder i centrala Malmö: Universitetsholmen (i närhet av centralstationen och havet) och sjukhusområdet (i närhet av Möllevångstorget och Pildammsparken). Avståndet mellan noderna är cirka fyra minuter med tåg via Citytunneln. ​

De flesta undervisningslokaler återfinns i moderna eller nyrenoverade fastigheter. 

Bostäder för doktorander, forskare och gästforskare

Om du är doktorand, forskare eller gästforskare har du möjlighet att hyra bostad genom Malmö universitet. Som doktorand måste du vara i det första halvåret av dina studier för att kunna ansöka om en lägenhet. Forskare som är anställda vid universitetet kan ansöka om bostad om de har varit anställda i högst sex månader. Även gästforskare vid universitetet har möjlighet att hyra bostad, under förutsättning att de inte är anställda vid lärosätet.

Mer om forskarbostäder