Alla kurser på Malmö universitet, både universitetsgemensamma och fakultetskurser, är öppna för dig som är antagen som doktorand vid Malmö universitet eller något annat lärosäte. I utbildning på forskarnivå ingår, förutom själva avhandlingen, en kursdel. Vad kursdelen ska innehålla styrs av den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet.

Behörighet till forskarutbildningskurser

Malmö universitets forskarutbildningskurser är öppna för alla doktorander som är behöriga. Om det finns fler sökande än platser på kurser ges företräde till Malmö universitets doktorander.

 • Vilka specifika kurser du ska ha i din utbildning på forskarnivå kommer du överens om med dina handledare och din doktorandexaminator.
 • Det finns också obligatoriska kursmoment som ska ingå i alla doktoranders utbildning. Se till att ta reda på vad som gäller för just din utbildning.

Intyg

Om du är antagen som doktorand vid ett lärosäte utanför Sverige, eller om du saknar svenskt personnummer, kommer du att behöva skicka in intyg som styrker att du är antagen vid forskarutbildning, respektive kopia av din id-handling.

Universitetsgemensamma kurser

2023 höstterminen - Research Ethics and Responsible Conduct in Research, 4 hp

Syfte

The course introduces doctoral students to the key concepts, debates, principles and legal regulations of research ethics. The purpose is to enable doctoral students to correctly identify ethical risks in research and to apply ethical constructs and stipulations to individual research projects. In addition, doctoral students shall be empowered to contribute to the ongoing development of research ethics.

Antagningsbesked skickas ut ca 6 veckor innan kursstart.

Kursen ges på engelska.

Kurskod

MAH0212

Kursplan

Kursplan: Research Ethics and Responsible Conduct in Research

Schema höstterminen 2022

Kursen kommer att ges vid ett tillfällen höstterminen 2023

 • Tisdagen 5 september kl 13.15-17-00
 • Tisdagen 12 september kl 13.15-17-00
 • Tisdag 19 september 13.15-17.00
 • Tisdag 26 september 13.15-17.00

I rum B526, våning 5 i byggnad Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10.

Kontaktpersoner

Louise Bertilsson 
Administratör

Per-Anders Tengland
Programkoordinator, Fakulteten för hälsa och samhälle

2023 höstterminen - Feminist Theories on Science and Knowledge, 4,0 hp

Syfte

Syftet med kursen är att bredda och fördjupa doktorandernas kritiska förståelse för vetenskaplig forskning som använder feministiska vetenskaps- och kunskapsteorier och att de ska kunna förstå forskning som kopplad till olika begreppsmässiga, epistemologiska och ontologiska antaganden.

Högskolepoäng

4,0 hp

Undervisningsspråk

Engelska

Kurskod 

KSUG001

Mer information om kursen finns på den engelskspråkiga sidan

2023 höstterminen – Forskningskommunikation, 5 hp

Syfte

Kursen syftar till att den forskarstuderande kritiskt ska kunna ta ställning till, planera och genomföra olika kommunikationsåtgärder kring sitt eget forskningsprojekt. Kursen syftar även till att den forskarstuderande ska öka sin förståelse för vikten av att kunna förmedla forskningsresultat till vetenskapssamhället såväl som till det omgivande samhället.

Antagningsbesked skickas ut ca 6 veckor innan kursstart.

Kursen ges på engelska under vårterminen och på svenska under höstterminen.

Kurskod

MAH0218

Kursplan 

Kursplan: Forskningskommunikation

Kursens start

Kursen ges under höstterminen 2023.
Kurstillfällen, kl. 9-16
9/10 
12/10
16/10
19/10 
24/10
26/10 
6/11
13/11

Kontaktpersoner

Catarina Christiansson
Forskningshandläggare, Fakulteten för lärande och samhälle

Anna Wärnsby
Programkoordinator, Fakulteten för lärande och samhälle

2023 höstterminen - Sustainable digitalization, 5 hp

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna insikt i digitaliseringens roll i utvecklingen av ett mer hållbart samhälle och förståelse för de relevanta hållbarhetsaspekterna relaterade till digitalisering. Dessutom ska studenterna få kännedom om de potentiella riskerna med digitalisering ur ett hållbarhetsperspektiv och hur de kan hanteras.

Kursen ges på engelska.

Kurskod

MAU0001

Kursplan

Kursplan: Sustainable digitalization

Kursstart

6 november 2023

Kursen består av 5 campusförlagda heldagsseminarier som är utspridda över november och december (eventuellt ett tillfälle i januari).

Kontaktpersoner

Kursansvarig -  Paul Davidsson

Kursadministratör - Susanne Lundborg

2023 höstterminen – Supporting the Learning of others, 5 hp

Syfte

The central theme of the course is research-related teaching. The course concerns the support of other's learning in order to achieve teaching objectives and to adapt teaching to teaching situations as well as to the background of the learners. The course will take up pedagogical theory, research into learning and academic teaching.

Kurskod

MAH0207

Kursens start- och slutdatum

Kursen ges under den andra hälften av höstterminen: 2023-11-06--2024-01-14.

Anmälan

Anmälan öppnar den 2 maj, via  anmälningsblanketten  som är gemensam för universitetets forskarutbildningskurser som är öppna för anmälan.

Schema höstterminen 2023

 • 9 november - kl 09.15-12.00  i rum C527
 • 16 november - kl 09.15-12.00  i rum C527
 • 30 november - kl 09.15-12.00  i rum B526
 • 7 december - kl 09.15-12.00  i rum C527
 • 14 december - kl 09.15-12.00  i rum C527
 • 11 januari, 2024 - kl 09.15-12.00  i rum C527

Rum B526 och rum C527 hittar du på plan 5 i byggnad Orkanen  Nordenskiöldsgatan 10.

Kursplan
Kursplan: Supporting the learning of others

Kontaktpersoner

Eva Davidsson
Kursansvarig

Anita Marttila 
Administratör

2024 vårterminen - Att förstå och hantera kontroverser i forskningen, 5 hp

Syfte

Syftet med kursen är att göra doktorander bättre rustade att förutse potentiella akademiskt grundade konflikter i tid för att kunna hantera dem optimalt.

Kursen inleds med en introduktion som tar upp teoretiska begrepp på området vetenskapliga kontroverser. Därefter följer ett block med föreläsningar och seminarier som behandlar en kontrovers på området samhällsvetenskap/humaniora, en kontrovers inom naturvetenskap/teknik och slutligen en kontrovers inom medicin. Det efterföljande blocket behandlar intressekonflikter mellan forskare och andra samhällsaktörer: forskning i förhållande till industri, profession, politik, aktivism och massmedia med olika belysande exempel. Kursen avslutas med ett fokus på kommunikation av det egna forskningsprojektet i ljuset av kursens teman om akademiska kontroverser och intressekonflikter.

Antagningsbesked skickas ut ca 6 veckor innan kursstart.

Kursen ges på engelska eller svenska beroende på deltagare. 

Kurskod

MAU0002

Start och slutdatum

2024-03-13 - 2024-05-22 

Kursplan

Kursplan: Att förstå och hantera kontroverser i forskningen

Kontaktpersoner

Louise Bertilsson 
Administratör

Sara Johnsdotter 
Programkoordinator, Fakulteten för hälsa och samhälle

Kurser vid Hälsa och samhälle

Vid Fakulteten för hälsa och samhälle finns fem forskarutbildningsämnen: biomedicinsk vetenskap, kriminologi, vårdvetenskap, socialt arbete och hälsa och samhälle.

Teori och metodkurser 

2023 höstterminen - Kvalitativ forskningsmetodologi för hälso- och samhällsvetenskaperna 7,5 hp

Engelsk titel

Qualitative Research Methodology for the Health and Social Sciences

Syfte 

Syftet med kursen är att doktoranden skaffar sig kunskap om centrala kärnfrågor inom kvalitativ forskningsmetodologi för hälso- och samhällsvetenskaperna. Kursen ges på distans. 

Språk

Svenska eller engelska beroende på deltagare

Kurskod

HÄSA224

Kursplan

Kursplan Kvalitativ forskningsmetodologi 

Schema 

Schema Kvalitativ forskningsmetologi 

Start och slutdatum

2023-08-29-2023-10-27 (halvfart)

Kontakt

Kursansvarig: Aje Carlbom

Administratör: Louise Bertilsson 

Ämneskurser

2024 vårterminen - Introduktion till forskningsfältet hälsa och samhälle, 7,5 hp

Engelsk titel

Introduction to the research field of Health and Society

Syfte 

Syftet med kursen är att ge en introduktion till forskning som berör individers och gruppers hälsa och sjukdom i förhållande till samhälleliga villkor och strukturer.

Kursen är flervetenskaplig med fokus på kontextuella dimensioner av hälsa, sjukdom och vård. Vidare tar kursen upp centrala teoretiska begrepp samt vetenskapsteoretiska och metodologiska perspektiv på området. Den behandlar hur människan påverkas biologiskt och psykologiskt av kulturella, sociala, politiska och materiella förhållanden i samhället. Slutligen berörs också förutsättningar och utmaningar för individers och gruppers hälsa och sjukdom i ett kulturellt pluralistiskt samhälle.

Språk

Svenska eller engelska beroende på deltagare 

Kurskod

HÄSA234

Kursplan

Kursplan: Introduktion till forskningsfältet hälsa och samhälle

Start och slutdatum

2024-02-13 - 2024-05-07 

Sista anmälningsdag

2024-01-02

Anmälan

Anmälan: Introduktion till forskningsfältet hälsa och samhälle 

Kontakt

Kursansvarig: Sara Johnsdotter 

Administratör: Louise Bertilsson 

2023 höstterminen - Cultural awareness in research planning and processes (CARP): An interdisciplinary perspective, 5 hp

Svensk titel

Kulturell medvetenhet under forskningsprocessen: Ett interdisciplinärt perspektiv, 5 hp

Syfte 

The purpose of the course is for the doctoral student to broaden and deepen their understanding of cultural awareness and promote attitudinal flexibility, in order to critically appraise research and the research process in health and social sciences.

The course consists of international transdisciplinary research webinars and is run in collaboration with LaTrobe University Melbourne, Australia, Honkong Polytechnic University and University of Galway, Ireland. This gives a unique possibility for doctoral students to create an international network and perform internationalization at home.

Språk

Engelska 

Kurskod

HÄSA235

Kursplan

Kursplan Kulturell medvetenhet i hälso- och social omsorgsforskning, 5 hp

Schema och info 

Schema:Kulturell medvetenhet under forskningsprocessen

Start och slutdatum

2023-10-09 - 2023-12-04 

Kontakt

Kursansvarig: Christine Kumlien 

Administratör: Louise Bertilsson 

2023 höstterminen – Introduktion till forskning i vårdvetenskap, 5 hp

Engelsk titel

Introduction to Care Science Research 

Kursens syfte

Kursen syftar till att doktoranden ska utveckla kunskap och kritiskt förhållningssätt i relation till det vårdvetenskapliga forskningsfältet och dess vetenskapsteoretiska grunder.

Språk

Svenska eller engelska beroende på deltagare

Schema

Schema: Introduktion till forskning i vårdvetenskap

Kurskod

HÄSA218

Kursplan

Kursplan: Introduktion till forskning i vårdvetenskap

Start- och slutdatum

2023-09-14 - 2023-11-14 

Kontakt

Kursansvarig: Elisabeth Carlson 

Kursadministratör: Louise Bertilsson

2023 – Research Laboratory Methods: Anchoring research laboratory methods in education at undergraduate and graduate level, 10 hp

Svensk titel

Forskningslaboratoriemetodik: Förankring av forskningsmetoder i utbildning på grund- och avancerad nivå

Kursens språk

Engelska

Kurskod

HÄSA233

Syfte

Kursen syftar till att utveckla kunskaper, kompetenser och bedömningsförmågan som doktoranden behöver för att integrera forskningslaboratoriemetoder i undervisningen.

Kursplan

Kursplan: Forskningslaboratoriemetodik

Omfattning

10 hp   

Start- och slutdatum

Kursen går löpande 

Sista anmälningsdag

Löpande

Kontakt

Anmälan

Anmäl dig här

Anmälan till kurser vid Hälsa och samhälle

Information om anmälan till kurser vid Hälsa och samhälle finns vid respektive kurs.

Kurs som ges i samarbete

Challenges in Ageing Societies - Care work, technologies, dementia, and ethics. A transnational multidisciplinary PhD-course

Kursen är utvecklad inom ramen för forskarnätverket CareSam och ges av Roskilde Universitet:

Kurser vid Kultur och samhälle

Vid Fakulteten för kultur och samhälle finns fem forskarutbildningsämnen: Global politik, Interaktionsdesign, Internationell migration och etniska relationer, Medie- och kommunikationsvetenskap, och Urbana studier.

2023 – Introduction to Global Politics, 15,0 hp

Syfte

Introduktion till Global politik syftar till att ge den forskarstuderande en djupgående kunskap om Global politik,vilket är ett flervetenskapligt ämne, omfattande teoretiska perspektiv från såväl samhällsvetenskaperna som humaniora.

Högskolepoäng

15,0 hp

Undervisningsspråk

Engelska

Kurskod

KSGP001

Mer information om kursen finns på den engelskspråkiga sidan 

2023– Advanced course in Urban Studies I, 7,5 hp

Syfte

Kursen ska ge dig en fördjupad orientering kring teori, begrepp och fenomen inom forskningsfältet Urbana studier.

Högskolepoäng

7,5 hp

Undervisningsspråk

Engelska

Kurskod

KSUS003

Mer information om kursen finns på den engelskspråkiga sidan

2023 – Ethnographic Fieldwork, 7,5 hp

Syfte

Kursen ger en djupare förståelse för praktiska, etiska och textmässiga problem gällande etnografiskt fältarbete. Särskild uppmärksamhet ägnas frågor rörande maktrelationer i fältet, balansen mellan observation och deltagande samt forskarens positionering. Tyngdpunkten läggs på planering och reflektion kring studenternas forskningsprojekt.

Högskolepoäng

7,5 hp

Undervisningsspråk

Engelska

Kurskod 

KS00005

Conceptualising knowledge, power, and justice in Global Politics, 7,5 hp

Syfte

Kursen fokuserar på begreppsliggöranden av kunskap, makt och rättvisa inom ämnet Global politik. I kursen beaktas olika förståelser och begreppsliggöranden av kunskap, makt och rättvisa som transnationella processer på ett kritiskt sätt. Kursen för sammanempiriska och normativa ansatser istudiet avtransnationell politik. Den inkluderar teorier och perspektivfrån både samhällsvetenskapoch humaniora.

Högskolepoäng

7,5 hp

Undervisningsspråk

Engelska

Kurskod 

KSGP002

Mer information om kursen finns på den engelskspråkiga sidan

Current directions in Interaction Design Thesis research, 5,0 hp

Högskolepoäng 

5,0 hp

Undervisningsspråk 

Engelska

Kurskod

KSID002

Mer information om kursen finns på den engelskspråkiga sidan

Advanced course in Urban Studies II, 7,5 hp

Syfte

Syftet med kursen är att ge en fördjupad insikt i aktuella forskningsdebatter inom forskningsfältet Urbana studier

Högskolepoäng

7,5 hp

Undervisningsspråk

Engelska

Kurskod

KSUS002

Mer information om kursen finns på den engelskaspråkiga sidan

International migration: theories, causes and consequences, 7,5 hp

Syfte

Kursen ger en djupare förståelse av teorier och begrepp relaterade till orsaker och konsekvenser av internationell migration inom forskningsområdet internationell migration och etniska relationer (IMER) utifrån ett multidisciplinärt perspektiv. Teoretiskt betonas fem inbördes teman: migration och historia, transnationalism och mobilitet, migration och utveckling, migration och styrning samt migration och välfärd.

Högskolepoäng

7,5 hp

Undervisningsspråk

Engelska

Kurskod

KSIM004

Mer information om kursen finns på den engelskspråkiga sidan

Citizenship and Inclusion/Exclusion, 7,5 hp

Syfte

Kursens övergripande mål är att förbättra förståelsen för medborgarskap som ett delvis slutet och delvis öppet medlemskap, och dess varierande former och funktioner i heterogena samhällen i förhållande till formell och jämlik tillgång till medborgarskap, samt i förhållande till skillnader i rättslig status mellan medborgare och andra. Syftet är både beskrivning, jämförelse och förklaring av existerande medborgarskapsförhållanden och -institutioner såväl som normativa frågor om legitimitet och rättvisa.

Högskolepoäng

7,5 hp

Undervisningsspråk

Engelska

Kurskod

KSIM003

Mer information om kursen finns på den engelskspråkiga sidan

Practices that Question / Practices in Question: Practice Based Research in Culture and Society, 7,5 hp

Syfte

Vad som räknas som forskningspraktik och hur man formulerar praktikbaserad forskning är av största vikt inom discipliner där aspekter av skapande finns vid sidan av teoretisk forskning på avancerad vetenskaplig nivå. Kursen aktiverar en kritisk utforskning av forskningsmetoder som ingår i en forskares vetenskapliga verksamhet ("Praxis som ifrågasätter") och bidrar till kritik och utveckling av sådana metoder ("Praxis i fråga"). Kursen är utformad för doktorander från en rad olika discipliner, men är särskilt avsedd att stödja forskning inom humaniora/samhällsvetenskap, media och kommunikation, design, konst och performance. Målet är att stödja studenter att fördjupa, kritisera och utvidgade metoder som används i deras forskningsprocesser.

Högskolepoäng

7,5 hp

Undervisningsspråk

Engelska

Kurskod

KS00007

Mer information om kursen finns på den engelskspråkiga sidan 

Kurs som ges i samarbete

2023 – Contemporary Debates in Media and Communications Theory, 7,5 hp (Karlstads universitet)

K3 erbjuder doktorander i medie- och kommunikationsvetenskap kursen Contemporary Debates in Media and Communications Theory, 7,5 hp som ges i samarbete med Södertörns högskola, Örebro universitet och Karlstads universitet. Kursen söks via Karlstads universitet och ges vartannat år, nästa gång är 2023.

Anmälan till kurser vid Kultur och samhälle

Information om anmälan till kurser vid Fakulteten för kultur och samhälle finns vid respektive kurs.

Kurser vid Lärande och samhälle

Vid Fakulteten för lärande och samhälle finns forskarutbildningsämnena: Historia och historiedidaktik, Idrottsvetenskap med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora, Naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Pedagogik, och Språk- och litteraturdidaktik.

Teori och metodkurser

2024 –Kvalitativa metoder, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper i kvalitativa metoder inom ämnesområdena Idrottsvetenskap och Utbildningsvetenskap. Med metod avses såväl metoder för insamling av empiriska data som analys av dessa empiriska data. Efter fullgjord kurs ska studenten kunna tillämpa olika metoder med utgångspunkt i ett analytiskt och kritiskt arbetssätt. Detta arbetssätt ska tillämpas både på egna arbeten och på andra forskares texter, det vill säga studenten kan både tillämpa och kritiskt granska olika metodval. Kursen syftar även till att utveckla studentens kreativitet och självständighet gällande metodologiska val.

Kurskod

LSU0004

Kursplan

Kvalitativa metoder, 7,5 hp

Kursstart

VT24. Kursdatum ej fastställt

Kontaktperson

2023 – Kvantitativa metoder, 7,5 hp

Syfte

Kursen har som målsättning att doktoranderna behärskar och problematiserar grunderna i statistisk databehandling och inferentiell statistik med tillämpningar via dataprogram.

Kurskod

LSU0003

Kursstart

HT23. 11/10 – 22/12.

Kursplan

Kursplan: Kvantitativa metoder

Kontaktperson

Peter Gladioc Håkansson

Ämneskurser

2023 - Etik och forskningssamverkan, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att den forskarstuderande ska tillägna sig fördjupade insikter i forskningsetik, forskaretik och vetenskaplig redlighet med fokus på praktiknära forskning. I kursen får doktoranden möjlighet till fördjupad kunskap om olika filosofiska perspektiv på etik och etiska dilemman samt tillämpning av principer, regelverk och förhållningssätt i praktiknära forskning. Den ger möjligheter att utbyta erfarenheter och få fördjupad kunskap gällande etik och etikprövning med utgångspunkt i forskarstuderandes eget avhandlingsarbete.

Förkunskaper: Antagen till utbildning på forskarnivå inom Rocit forskarskola.

Kurskod

ROCIT01

Kursstart

HT23. Kursdatum ej fastställt.

Kursplan

Etik och forskningssamverkan, 7,5 hp

Kontaktperson

Anne Harju

2023 - Kunskap eller kunnande – Praktikteoretiska funderingar om tänkandet och görandet, 5 hp

Syfte

Kursen syftar till att doktoranden ska utveckla fördjupad kunskap om vad som kännetecknar yrkeskunnande och de sociala praktiker där kunskaper och lärande sker utifrån olika teoribildningar och aktuell forskning. Kursen rymmer en genomgång av centrala praktikteorier och olika perspektiv på förhållandet mellan teori och praktik där doktoranden genom tillämpning av teorier diskuterar implikationer för forskningsfrågor, forskningsdesign och analys av data samt metodval. Under kursen tillämpar doktoranden också dessa perspektiv genom diskussioner av egna och andras projekt inom området yrkeskunnande.  

Kurskod

Kursstart

HT23.
Alla tillfällen: kl.9-15
2/10 - Orkanen
24/10 - Zoom
16/11 - Zoom
6/12 - Orkanen
7/12 - Orkanen

Kursplan

Kunskap eller kunnande – Praktikteoretiska funderingar om tänkandet och görandet, 5 hp

Kontaktperson

Peter Koudahl

2023 – Idrottsvetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att studenterna, med utgångspunkt i aktuell forskning och vetenskapsteoretiska överväganden, utvecklar en bred förståelse för det  idrottsvetenskapliga forskningsområdet med fördjupning inom en avgränsad del. Dessutom syftar kursen till att utveckla studenternas förmåga att bedöma och kritiskt granska idrottsvetenskaplig forskning.

Kurskod

LSI0004

Kursplan

Kursplan: Idrottsvetenskaplig introduktionskurs

Kursstart

HT23

Kontaktperson för kursen

Susanna Hedenborg

2023 - Introduktionskurs: Perspektiv på lärande i pedagogisk forskning 7,5 hp

Syfte

Kursen ska ge fördjupad kunskap i några framträdande perspektiv på lärande inom pedagogisk
forskning. Kursen behandlar såväl klassiska traditioner som nyare teorier och lärandeperspektiv. Syftet
är också att ge deltagarna möjlighet att relatera sina avhandlingsprojekt till olika perspektiv på lärande.

Kurskod

LSP0005

Kursplan 

Kursplan: Perspektiv på lärande i pedagogisk forskning

Kursstart

HT23. Kursen ges under följande veckor, specifika dagar är ej fastställt:
45
46
47
48
49
50

Kontaktperson

Linda Palla

2023 – Språk- och litteraturdidaktik som forskningsfält 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig såväl en bred översikt över som fördjupad förståelse för viktiga delar av forskningsfältet språk- och litteraturdidaktik med fokus på svenska, engelska och svenska som andraspråk. Studenterna utvecklar en förståelse för fältet, i både ett historiskt och ett samtida perspektiv och i ett nationellt och internationellt perspektiv. Syftet är också att utveckla kunskap om vilka nyckelbegrepp, teoretiska ramverk och metodologier som dominerat i olika perioder och forskningstraditioner.

Kurskod

LSS001

Kursstart

HT23. Kursstart ej fastställt.

Dokument

Kursledare

 

2023 - Spår i samtida genusforskning, 3 hp

Syfte

Syftet med kursen är att problematisera på vilka sätt genusteorier kan utmanas och utvecklas med hjälp av post-kolonial och intersektionell feministisk teori. Vidare, syftar kursen till användandet av de teoretiska och analytiska verktyg som introduceras i kursen, i empiriska maktanalyser.

Kursen ges på engelska.

Kurskod

LSU0007

Kursstart

5-7 december 2023.

Kursplan

Kontaktperson

Despina Tzimoula 

2024 – Grundläggande pedagogiska teorier, 7,5 hp

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap i några grundläggande perspektiv inom pedagogisk  teori samt att analysera dessa i relation till egna frågeställningar.

Kurskod

LSP0009

Kursplan

Kursplan: Grundläggande pedagogiska teorier

Kursperiod

 

Kontaktperson för kursen

 

2024 – Trender och traditioner inom naturvetenskapernas och matematikens didaktik, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att introducera hur och varför naturvetenskapernas och matematikens didaktik har växt fram som forskningsfält och vad som skiljer och förenar forskningsfälten samt beskriva och problematisera nyckelbegrepp, teoretiska ramverk och metodologier som dominerat under olika perioder. Syftet är dessutom att beskriva och problematisera kunskapsfälten genom sociologisk och historisk orientering inom fälten i form av organisationer, tidskrifter och konferenser. Denna diskussion sker utifrån en större utbildningspolitisk kontext. Didaktik kommer att belysas utifrån ett brett perspektiv, science education (research), mathematics education (research).

Kurskod

3050

Kursplan

Kursplan: Trender och traditioner inom naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Syllabus

Trends and traditions in science and mathematics education research

Kursdatum

VT24. Kursdatum ej fastställt.

Kontaktperson

 

2024 – Sport Sciences and scientific perspectives, 7,5 hp

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna ska utveckla djupgående kunskap kring vetenskapliga perspektiv och traditioner inom det idrottsvetenskapliga fältet. Utöver det ska de analysera perspektiven och traditionerna i förhållande till de teoretiska utgångspunkter som finns i studenternas egna avhandlingsprojekt.

Kurskod

LSI0006

Kursstart

VT24.

Kursplan

Syllabus: Sport Sciences and scientific perspectives

Kursplan: Idrottsvetenskap och vetenskapsteoretiska perspektiv

Kontaktperson

 

2024 – Vetenskapsteori för området utbildningsvetenskap, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig kunskap om hur det utbildningsvetenskapliga området har vuxit fram och om positioner inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Kursen syftar vidare till att studenten tillägnar sig vetenskapsteoretisk kunskap med relevans för det utbildningsvetenskapliga fältet.

Kurskod

LSU0005

Kursplan

Kursplan: Vetenskapsteori för området utbildningsvetenskap

Kursstart

Kursen ges under HT24. Kursdatum ej fastställt.

Kontaktperson 

2024 – Ämneslitteracitet i olika utbildningskontexter, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig såväl en bred översikt över som fördjupad förståelse för centrala delar av forskningsfältet ämneslitteracitet. Studenten utvecklar en förståelse för både ämneslitteracitet som begrepp och för hur det aktualiseras i olika skolämnen och utbildningssammanhang. Syftet är också att utveckla kunskap om teoretiska perspektiv och forskningsmetoder som används i forskning om ämneslitteracitet inom olika akademiska discipliner.

Kurskod

LSU0016

Kursstart

VT24, kursdatum ej fastställt.

Kursplan

Kursplan: Ämneslitteracitet i olika utbildningskontexter

Kontaktperson

Robert Walldén

Anmälan till kurser vid Lärande och samhälle

Kurser vid Odontologiska fakulteten

Vid Odontologiska fakulteten finns forskarutbildningsämnet Odontologi.

2023 – Kvantitativ forskningsmetod med inriktning mot klinisk forskning och biomedicin, 5 hp

Engelsk titel

Quantitative Research Methods with Emphasis on Clinical and Biomedical Research

Syfte

Att ge den studerande grundläggande kunskap i kvantitativ forskningsmetodik med inriktning mot klinisk forskning och biomedicin samt tillämpad statistik. Kursen är öppen för alla doktorander men utgår från de metoder som används inom vård och omsorg.

Språk

Kursen ges på svenska

Ladok-kod

ODON001

Kursplan och schema

Kursplan: Kvantitativ forskningsmetod med inriktning mot klinisk forskning och biomedicin

Schema: Kvantitativ forskningsmetod med inriktning mot klinisk forskning och biomedicin

Datum för sista anmälningsdagen

8 oktober 2023

Antal studieplatser

Cirka 20

Kontaktperson

Aron Naimi-Akbar

2023 – Folkhälsa i relation till oral hälsa, 4 hp

Syfte

Att upprätthålla den orala hälsan är viktigt för den allmänna hälsan och livskvaliteten och är därför en del av folkhälsoarbetet. Kursen riktar sig till forskarstuderande som är intresserade av att utveckla kunskap om oral hälsa ur ett folkhälsoperspektiv, hälsofrämjande och förebyggande arbete samt hur olika aktörer kan samverka för att främja en god oral hälsa i befolkningen.

Antal studieplatser

Cirka 10

Engelsk titel

Public health i relation to oral health

Ladokkod

ODOH006

Språk

Kursen ges på svenska

Kursplan och schema

Kursplan: Folkhälsa i relation till oral hälsa

Schema: Folkhälsa i relation till oral hälsa

Kursstart

21 september 2023

Sista anmälningsdatum

16 augusti 2023

Kontaktperson för kursen

Cecilia Franzén

Anmälan till kurser vid Odontologiska fakulteten

Kurser vid Teknik och samhälle

Vid Fakulteten för teknik och samhälle finns forskarutbildningsämnena Datavetenskap och Tillämpad fysik. Alla kurser ges på engelska.

Internet of Things and People - seminariekurs, 5 hp

Syfte

Efter avslutad kurs ska den forskarstuderande

 • ha förståelse för aktuella forskningsfrågor inom området Internet of Things
 • ha kunskap om delområdena interaktionsteknologi, användarcentrerad utveckling och inbyggd intelligens
 • kunna muntligt presentera och diskutera frågeställningar inom området på ett initierat sätt.

Kursen ges på engelska

Kurskod

TS00002

Kursplan

Kursplan: Internet of Things and People, 5 hp

Kursstart

Löpande

Kontaktperson för kursen

Bahtijar Vogel 

Internet of Things and People - seminariekurs, 10 hp

Syfte 

Kursen bidrar till målet att visa djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet. Kursen syftar även till att utveckla förmågan att muntligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat.

Kursen ges på engelska.

Kurskod

TS00004

Kursplan 

Kursplan: Internet of Things and People, 10 hp

Kursstart

Löpande

Kontaktperson för kursen

Bahtijar Vogel

Current Topics in Applied Physics, 7,5 hp

Svensk titel

Aktuella teman inom Tillämpad fysik

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna bred kunskap inom tillämpad fysik, speciellt inom områdena materialvetenskap, atom- och astrofysik samt synkrotronljusfysik, med tillämpningar.

I samråd med kursansvarig väljs 7 forskningsseminarier inom ordinarie serier på institutionen, närliggande lärosäten och forskningsanläggningar (t.ex. MAX IV laboratory och ESS). Inför respektive seminarium förs en diskussion mellan lärare och studenter kring en översiktsartikel som är relevant som bakgrund för aktuellt seminarium. Efter seminariet författar varje student en kortare sammanfattning av seminariet.

Kursen ges på engelska.

Kursplan

Kursplan: Aktuella teman inom Tillämpad fysik

Kurskod

TS00019

Kursstart

Löpande

Kontakt

Henrik Hartman

2023 - Agent-based Modeling and Simulation as a Research Method, 5 hp

Svensk titel

Agentbaserad modellering och simulering som forskningsmetod

Syfte

Kursen syftar till att den forskarstuderande ska utveckla avancerade kunskaper om användning, fördelar och begränsningar av agentbaserad modellering och simulering som forskningsmetod. Den forskarstuderande ska kunna bedöma användbarheten och möjligheterna av detta forskningsparadigm samt förvärva färdigheter och kunskap för att använda agentbaserad modellering och simulering i den forskarstuderandes egen forskning. Detta innebär en djupgående förståelse för relevanta metoder, tillvägagångssätt och verktyg för att utveckla agentbaserade modeller och simuleringar samt att utveckla en kritisk bedömning av modeller och simuleringsresultat som har publicerats av andra.

Kursen ges på engelska.

Syllabus

Kursplan: Agent-based Modeling and Simulation as a Research Method

Kurskod

TS00025

Kursstart

10 november 2023

Kontakt

Fabian Lorig

2023 - Solid State Physics, 7,5 hp

Svensk titel

Fasta tillståndets fysik

Syfte

Syftet med kursen är att lära sig hur de storskaliga egenskaperna hos fasta material beror på deras egenskaper på atomskalenivå. Elektriska, dielektriska, magnetiska, elastiska och termiska egenskaper hos fasta ämnen kommer att beskrivas i termer av grundläggande fysiska lagar. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas nya fenomen och material.

Kursen ges på engelska.

Kursplan

Kursplan: Fasta tillståndets fysik

Kurskod

TS00022

Kursstart

7 November 2023

Schema

Schema: Fast tillståndets fysik 2023

Kontakt

Denis Music

2024 - Research Methods in Computer Science, 5hp

Svensk titel

Forskningsmetoder i datavetenskap

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar sin kunskap om och förståelse för metoder och tillvägagångssätt i datavetenskaplig forskning. Kursen ger fördjupad förståelse för praktisk tillämpning av forskningsmetodik, samt i kritisk och konstruktiv granskning av existerande forskningsmetoder.

Kursen ges på engelska.

Kursplan

Kursplan: Forskningsmetoder i datavetenskap

Kurskod

TS00013

Kursstart

Kursen går vartannat år. Nästa gång kursen ges är under våren 2024. 

Kontakt

Carl Magnus Olsson

2024 - Gender in natural science, technology, and mathematics, 5 hp

Svensk titel

Genus i naturvetenskap, teknik och matematik

Syfte

Syftet med denna kurs är att studera och analysera hur naturvetenskap och teknik, ofta kallat STEM (science, technology, engineering, and mathematics), och genus socialt konstruerats och förstå erkända samband. Syftet är vidare att studera exempel på genuskodning av STEM ur ett historiskt perspektiv för att med denna bakgrund analysera dagens praktiker inom forskning och utveckling inom olika områden. Genom att använda historiska-, sociologiska-, kulturella-, hållbarhets- och filosofiska perspektiv av konstruktionen av STEM uppmanas deltagarna att utmana bilden av sin egen roll som forskare och det rådande paradigmet inom STEM.

Kursen ges på engelska.

Kursplan

Kursplan: Genus i naturvetenskap, teknik och matematik

Kurskod

TS00021

Kursstart

Kursen går vartannat år. Nästa kursstart är i September 2024.

Kursansvarig

Denis Music

2024 - Modeling and Simulation I, 5 hp

Svensk titel

Modellering och simulering I – skriptning, databehandling och visualisering med Python
samt högprestandaprogrammering

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper i skriptning, databehandling och visualisering med Python samt kunskaper i högprestandaprogrammering, t.ex. i Fortran eller C, vilka är nödvändiga för att arbeta med forskning och utveckling i tvärvetenskapliga miljöer, där simulering och modellering är av allt större betydelse.

Kursen ges på engelska.

Kursplan

Kursplan: Modellering och simulering I

Kurskod

TS00017

Kursstart

Kursen går regelbundet vart annat år. Nästa kursstart våren 2024. 

Kontakt

Per Jönsson

2025 - Thin Film Physics, 5 hp

Svensk titel

Tunnfilmsfysik

Syfte

Syftet med kursen är att lära sig fysikaliska mekanismer för syntes och mikrostrukturutveckling av tunnfilmer från ångfasen. Atomära processer och termodynamik för jon-yta-interaktioner kommer att ägnas särskild uppmärksamhet eftersom de ger upphov till ovanliga makroskopiska egenskaper som är relevanta för många högteknologiska tillämpningar.

Kursen ges på engelska.

Kursplan

Kursplan: Tunnfilmsfysik

Kurskod

TS00023

Kursstart

Kursen går vartannat år. Nästa gång kursen ges är under 2025

Kontakt

Denis Music

2025 - Experimental Methods I, 5 hp

Svensk titel

Experimentella metoder I – Tekniker för karakterisering av atomer, molekyler och fasta
material

Syfte

Kursen syftar till att utveckla studenternas kunskap om experiment som vetenskaplig metod och ge studenterna en introduktion till experimentella metoder inom tillämpad fysik. Studenterna erhåller en bred insikt om de tekniker som används inom tillämpad fysik för att förstå och kunna beskriva atomer, molekyler och fasta material.

Kursen ges på engelska.

Kursplan

Kursplan: Experimentella metoder I

Kurskod

TS00018

Kursstart

The course runs every second year. Next course start is during 2025

Kontakt

Lindsay Richard Merte

Anmälan till kurser vid Teknik och samhälle

Kurser vid andra lärosäten

Nedan hittar du kurser vid andra svenska och europeiska universitet genom Lärosäten Syd och UNIC (European University Alliance).

Kurser inom UNIC

Doktorandprogrammet UNIC välkomnar doktorander vid Malmö universitet att anmäla sig till kurser vid UNIC:s partneruniversitet. 

UNIC:s webbplats