Alla kurser på Malmö universitet, både universitetsgemensamma och fakultetskurser, är öppna för dig som är antagen som doktorand vid Malmö universitet eller något annat lärosäte. Alla kurser är avgiftsfria för alla deltagare.

Hur ansöker jag till en kurs?

Information om ansökan till alla kurser finns vid respektive kurs.

Malmö universitets forskarutbildningskurser är öppna för alla doktorander som är behöriga. Om det finns fler sökande än platser på kurser ges företräde till Malmö universitets doktorander.

Intyg

Om du är antagen som doktorand vid ett lärosäte utanför Sverige, eller om du saknar svenskt personnummer, kommer du att behöva skicka in intyg som styrker att du är antagen vid forskarutbildning, respektive kopia av din id-handling.

Universitetsgemensamma kurser

2024 höstterminen - Forskningsetik och redlighet i forskning, 4 hp

Engelsk titel

Research Ethics and Responsible Conduct in Research

Syfte

Kursen introducerar doktorander till de centrala begreppen, principerna, debatterna och
lagbestämmelserna i forskningsetik och professionellt uppförande. Syftet är att göra det möjligt för doktorander att korrekt identifiera etiska risker i forskning och att tillämpa etiska teorier på enskilda forskningsprojekt samt på professionellt uppförande. Dessutom kommer doktoranderna att få verktyg och utveckla färdigheter som ökar deras förmåga att bidra till den pågående debatten och utvecklingen av forskningsetik och professionellt uppförande.

Högskolepoäng

4 hp

Språk

Kursen ges på engelska.

Kurskod

MAU0003

Mer information om kursen finns på den engelskspråkiga sidan

 

2024 höstterminen - Forskningskommunikation, 5 hp

Engelsk titel

Communicating research

Syfte

Kursen syftar till att den forskarstuderande kritiskt ska kunna ta ställning till, planera och genomföra olika kommunikationsåtgärder kring sitt eget forskningsprojekt. Kursen syftar även till att den forskarstuderande ska öka sin förståelse för vikten av att kunna förmedla forskningsresultat till vetenskapssamhället såväl som till det omgivande samhället.

Högskolepoäng

5 hp

Språk

Kursen ges på engelska

Kurskod

MAH0218

Mer information om kursen finns på den engelskspråkiga sidan

 

 

 

 

2024 höstterminen – Societal Impact of Research, 5 hp

Syfte

Syftet med kursen är att ge de forskarstuderande en kritisk insikt om värdet av samhällelig påverkan och olika metoder att planera, utvärdera och förvalta den i relation till det egna forskningsfältet. Syftet med kursen är även att ge de forskarstuderande möjlighet att träna sinförmåga att reflekterande formulera samhällspåverkan och utforma en Impactplan för sin forskning samt kommunicera den till relevanta aktörer.

Högskolepoäng

5 hp

Undervisningsspråk

Engelska.

Kurskod

TS00024

Mer information om kursen finns på den engelskspråkiga sidan

 

2024 höstterminen - Sustainable digitalization, 5 hp

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna insikt i digitaliseringens roll i utvecklingen av ett mer hållbart samhälle och förståelse för de relevanta hållbarhetsaspekterna relaterade till digitalisering. Dessutom ska studenterna få kännedom om de potentiella riskerna med digitalisering ur ett hållbarhetsperspektiv och hur de kan hanteras.

Högskolepoäng

5 hp

Undervisningsspråk

Engelska.

Kurskod

MAU0001

Mer information om kursen finns på den engelskspråkiga sidan

2024 höstterminen - Research in Collaboration: theories, methods, practices and ethics, 5,0 hp

Syfte

Denna kurs syftar till att ge doktorander tvärvetenskaplig kunskap om teorier och metoder samt praktiska och etiska frågor som rör forskning i samverkan med externa samhällsaktörer. Kursen fokuserar på forskning där forskare och icke-akademiska aktörer aktivt arbetar tillsammans för att producera kunskap och olika typer av output.

Högskolepoäng

5,0 hp

Undervisningsspråk

Engelska

Kurskod 

MAU0004

Mer information om kursen finns på den engelskspråkiga sidan

Kurser vid Hälsa och samhälle

Vid Fakulteten för hälsa och samhälle finns fem forskarutbildningsämnen: biomedicinsk vetenskap, kriminologi, vårdvetenskap, socialt arbete och hälsa och samhälle.

Teori och metodkurser 

2024 vårterminen - Jämlik hälsa - deltagarbaserad aktionsforskning för social hållbarhet och bättre hälsa 7,5 hp

Engelsk titel

Health equity - participatory action research for social sustainability and health

Syfte 

Kursen syftar till att doktoranden skapar sig djupare kunskaper om metodologiska aspekter i deltagarbaserad aktionsforskning och på vilket sätt paradigmet vilar på en vetenskapligt grund. Kursen skall främst ge kunskap om olika metoder som innefattar samarbete med aktörer och befolkningsgrupper utanför akademin. Kursen ger kunskap om hur deltagarbaserad aktionsforskning utifrån dessa metoder kan bidra till social hållbarhet och en ökad jämlik hälsa.

Språk

Svenska eller engelska beroende på deltagare 

Kurskod

HÄSA236

Kursplan

Kursplan: Jämlik hälsa - deltagarbaserad aktionsforskning för social hållbarhet och bättre hälsa  

Start och slutdatum

2024-03-15 - 2024-08-17 

Kontakt

Kursansvarig: Rathi Ramji

Kursansvarig: Margareta Rämgård  

Administratör: Jonna Ausfelt

2024 höstterminen - Kvalitativ forskningsmetodologi för hälso- och samhällsvetenskaperna 7,5 hp

Engelsk titel

Qualitative Research Methodology for the Health and Social Sciences

Syfte 

Syftet med kursen är att doktoranden skaffar sig kunskap om centrala kärnfrågor inom kvalitativ forskningsmetodologi för hälso- och samhällsvetenskaperna. Kursen ges på distans. 

Språk

Svenska eller engelska beroende på deltagare

Kurskod

HÄSA224

Kursplan

Kursplan Kvalitativ forskningsmetodologi 

Start och slutdatum

2024-08-27-2024-10-25 (halvfart)

Anmälan 

Anmälan:Kvalitativ forskningsmetodologi för hälso- och samhällsvetenskaperna 

Sista ansökningsdag 

2024-07-16

Kontakt

Kursansvarig: Aje Carlbom

Administratör: Jonna Ausfelt 

Ämneskurser

2024 vårterminen - Kriminologisk teori: brottslighetens orsaker, 7,5 hp

Engelsk titel

Criminological Theory: Crime Causation

Kursens syfte

To introduce and evaluate main key ideas about the causes of crime by assessing original texts from the theory developers.

Språk

Svenska eller engelska beroende på deltagare

Kurskod

HÄSA228

Kursplan

Kursplan: Kriminologisk teori: brottslighetens orsaker

Start- och slutdatum

8 april 2024 – 10 juni 2024

Sista ansökningsdag 

Stängd för anmälan 

Kontakt

Kursansvarig: Marie Torstensson Levander

Forskningsadministratör: Jonna Ausfelt

2024 vårterminen - Introduktion till forskningsfältet hälsa och samhälle, 7,5 hp

Engelsk titel

Introduction to the research field of Health and Society

Syfte 

Syftet med kursen är att ge en introduktion till forskning som berör individers och gruppers hälsa och sjukdom i förhållande till samhälleliga villkor och strukturer.

Kursen är flervetenskaplig med fokus på kontextuella dimensioner av hälsa, sjukdom och vård. Vidare tar kursen upp centrala teoretiska begrepp samt vetenskapsteoretiska och metodologiska perspektiv på området. Den behandlar hur människan påverkas biologiskt och psykologiskt av kulturella, sociala, politiska och materiella förhållanden i samhället. Slutligen berörs också förutsättningar och utmaningar för individers och gruppers hälsa och sjukdom i ett kulturellt pluralistiskt samhälle.

Språk

Svenska eller engelska beroende på deltagare 

Kurskod

HÄSA234

Kursplan

Kursplan: Introduktion till forskningsfältet hälsa och samhälle

Start och slutdatum

2024-02-13 - 2024-05-07 

Sista anmälningsdag

Stängd för anmälan 

Kontakt

Kursansvarig: Sara Johnsdotter 

Administratör: Jonna Ausfelt 

2024 höstterminen – Introduktion till forskning i vårdvetenskap, 5 hp

Engelsk titel

Introduction to Care Science Research 

Kursens syfte

Kursen syftar till att doktoranden ska utveckla kunskap och kritiskt förhållningssätt i relation till det vårdvetenskapliga forskningsfältet och dess vetenskapsteoretiska grunder.

Språk

Svenska eller engelska beroende på deltagare

Schema

Schema: Introduktion till forskning i vårdvetenskap

Kurskod

HÄSA218

Kursplan

Kursplan: Introduktion till forskning i vårdvetenskap

Start- och slutdatum

2024-09-30 - 2024-12-09 

Sista anmälningsdag

2024-08-19 

Anmälan

Anmälan: Introduktion till forskning i vårdvetenskap

Kontakt

Kursansvarig: Katarina Sjögren Forss

Kursadministratör: Jonna Ausfelt

2024 – Research Laboratory Methods: Anchoring research laboratory methods in education at undergraduate and graduate level, 10 hp

Svensk titel

Forskningslaboratoriemetodik: Förankring av forskningsmetoder i utbildning på grund- och avancerad nivå

Kursens språk

Engelska

Kurskod

HÄSA233

Syfte

Kursen syftar till att utveckla kunskaper, kompetenser och bedömningsförmågan som doktoranden behöver för att integrera forskningslaboratoriemetoder i undervisningen.

Kursplan

Kursplan: Forskningslaboratoriemetodik

Omfattning

10 hp   

Start- och slutdatum

Kursen går löpande 

Sista anmälningsdag

Löpande

Kontakt

Kurs som ges i samarbete

Challenges in Ageing Societies - Care work, technologies, dementia, and ethics. A transnational multidisciplinary PhD-course

Kursen är utvecklad inom ramen för forskarnätverket CareSam och ges av Roskilde Universitet:

Kurser vid Kultur och samhälle

Vid Fakulteten för kultur och samhälle finns fem forskarutbildningsämnen: Global politik, Interaktionsdesign, Internationell migration och etniska relationer, Medie- och kommunikationsvetenskap, och Urbana studier.

2024 - Advanced Course in International Migration and Ethnic Relations II (IMER II): Ethnicity and identity, 7,5 hp

Syfte

Kursens syfte är att ge en djupare förståelse för teorier och begrepp rörande etnicitet och identitet inom IMER-fältet. Särskild uppmärksamhet ägnas åt samspelet mellan dessa begrepp och deras användning i empirisk forskning om mångfald och diskrimination.

Högskolepoäng

7,5 hp

Undervisningsspråk

Engelska

Kurskod 

KSIM002

Mer information om kursen finns på den engelskspråkiga sidan

2024 - Building stock analysis, 5,0 hp

Syfte

Syftet med denna kurs är att doktoranden ska utveckla fördjupade kunskaper inom analyser av byggnadsbeståndsdata.

Högskolepoäng

5,0 hp

Undervisningsspråk

Engelska

Kurskod

KSUS004

Mer information och anmälningslänk till kursen Building Stock Analysis finns på den engelskspråkiga sidan

2024 - Advanced course in Organisation Studies, 7,5 hp

Syfte

Syftet med kursen är att ge en fördjupad orientering om teori, begrepp och företeelser inom forskningsområdet organisationsstudier.

Högskolepoäng

7,5 hp

Undervisningsspråk

Engelska

Kurskod

KSOS001

Mer information och anmälningsformulär till Advanced Course in Organisation Studies finns på den engelskspråkiga sidan. 

2024 - Quantitative analysis of neighbourhood development, 5,0 hp

Syfte

Syftet är att genomföra fördjupad kvantitativ analys av områdesutveckling.

Högskolepoäng

5,0 hp

Undervisningsspråk

Engelska

Kurskod

KSUS005

Mer information om kursen finns på den engelskspråkiga sidan

2024 - Advanced course in Urban Studies II, 7,5 hp

Syfte

Syftet med kursen är att ge en fördjupad insikt i aktuella forskningsdebatter inom forskningsfältet Urbana studier

Högskolepoäng

7,5 hp

Undervisningsspråk

Engelska

Kurskod

KSUS002

Mer information om kursen finns på den engelskaspråkiga sidan

2024 - Practices that Question / Practices in Question: Practice Based Research in Culture and Society, 7,5 hp

Syfte

Vad som räknas som forskningspraktik och hur man formulerar praktikbaserad forskning är av största vikt inom discipliner där aspekter av skapande finns vid sidan av teoretisk forskning på avancerad vetenskaplig nivå. Kursen aktiverar en kritisk utforskning av forskningsmetoder som ingår i en forskares vetenskapliga verksamhet ("Praxis som ifrågasätter") och bidrar till kritik och utveckling av sådana metoder ("Praxis i fråga"). Kursen är utformad för doktorander från en rad olika discipliner, men är särskilt avsedd att stödja forskning inom humaniora/samhällsvetenskap, media och kommunikation, design, konst och performance. Målet är att stödja studenter att fördjupa, kritisera och utvidgade metoder som används i deras forskningsprocesser.

Högskolepoäng

7,5 hp

Undervisningsspråk

Engelska

Kurskod

KS00007

Mer information om kursen finns på den engelskspråkiga sidan 

2024 - Qualitative Interviews: Practices and Challenges, 7,5 hp

Syfte

Kursen ger en djupare förståelse för kvalitativa intervjuer när det gäller planering och praktiskt genomförande, samt utmaningar av etiska implikationer och sätten att skriva vetenskapligt baserat på intervjumaterial. Särskild uppmärksamhet ägnas frågorna om maktrelationer och forskarens positionering, snarare än att se intervjun som en oproblematisk representation av intervjupersonernas tankar och minnen. Tonvikten läggs på att planera för och reflektera över intervjuer inom ramen för de
studerandes forskningsprojekt. 

Högskolepoäng

7,5 hp

Undervisningsspråk

Engelska

Kurskod 

KSME001

Mer information om kursen finns på den engelskspråkiga sidan

2025 - Current directions in Interaction Design Thesis research, 5,0 hp

Högskolepoäng 

5,0 hp

Undervisningsspråk 

Engelska

Kurskod

KSID002

Mer information om kursen finns på den engelskspråkiga sidan

2025 – Ethnographic Fieldwork, 7,5 hp

Syfte

Kursen ger en djupare förståelse för praktiska, etiska och textmässiga problem gällande etnografiskt fältarbete. Särskild uppmärksamhet ägnas frågor rörande maktrelationer i fältet, balansen mellan observation och deltagande samt forskarens positionering. Tyngdpunkten läggs på planering och reflektion kring studenternas forskningsprojekt.

Högskolepoäng

7,5 hp

Undervisningsspråk

Engelska

Kurskod 

KS00005

Introduction to Global Politics, 15,0 hp

Syfte

Introduktion till Global politik syftar till att ge den forskarstuderande en djupgående kunskap om Global politik,vilket är ett flervetenskapligt ämne, omfattande teoretiska perspektiv från såväl samhällsvetenskaperna som humaniora.

Högskolepoäng

15,0 hp

Undervisningsspråk

Engelska

Kurskod

KSGP001

Mer information om kursen finns på den engelskspråkiga sidan 

Advanced course in Urban Studies I, 7,5 hp

Syfte

Kursen ska ge dig en fördjupad orientering kring teori, begrepp och fenomen inom forskningsfältet Urbana studier.

Högskolepoäng

7,5 hp

Undervisningsspråk

Engelska

Kurskod

KSUS003

Mer information om kursen finns på den engelskspråkiga sidan

Knowledge, power, and justice in Global Politics, 7,5 hp

Syfte

Kursen fokuserar på begreppen kunskap, makt och rättvisa inom ämnet Global politik. Den diskuterar hur dessa begrepp kan tillämpas på studiet av transnationella processer. Kursen för samman empiriska och normativa ansatser och inkluderar teorier och perspektiv från både samhällsvetenskap och humaniora.

Högskolepoäng

7,5 hp

Undervisningsspråk

Engelska

Kurskod 

KSGP004

Mer information om kursen finns på den engelskspråkiga sidan

International migration: theories, causes and consequences, 7,5 hp

Syfte

Kursen ger en djupare förståelse av teorier och begrepp relaterade till orsaker och konsekvenser av internationell migration inom forskningsområdet internationell migration och etniska relationer (IMER) utifrån ett multidisciplinärt perspektiv. Teoretiskt betonas fem inbördes teman: migration och historia, transnationalism och mobilitet, migration och utveckling, migration och styrning samt migration och välfärd.

Högskolepoäng

7,5 hp

Undervisningsspråk

Engelska

Kurskod

KSIM004

Mer information om kursen finns på den engelskspråkiga sidan

Citizenship and Inclusion/Exclusion, 7,5 hp

Syfte

Kursens övergripande mål är att förbättra förståelsen för medborgarskap som ett delvis slutet och delvis öppet medlemskap, och dess varierande former och funktioner i heterogena samhällen i förhållande till formell och jämlik tillgång till medborgarskap, samt i förhållande till skillnader i rättslig status mellan medborgare och andra. Syftet är både beskrivning, jämförelse och förklaring av existerande medborgarskapsförhållanden och -institutioner såväl som normativa frågor om legitimitet och rättvisa.

Högskolepoäng

7,5 hp

Undervisningsspråk

Engelska

Kurskod

KSIM003

Mer information om kursen finns på den engelskspråkiga sidan

Kurs som ges i samarbete

Contemporary Debates in Media and Communications Theory, 7,5 hp (Karlstads universitet)

K3 erbjuder doktorander i medie- och kommunikationsvetenskap kursen Contemporary Debates in Media and Communications Theory, 7,5 hp som ges i samarbete med Södertörns högskola, Örebro universitet och Karlstads universitet. Kursen söks via Karlstads universitet och ges vartannat år, nästa gång är 2025.

Kurser vid Lärande och samhälle

Vid Fakulteten för lärande och samhälle finns forskarutbildningsämnena: Historia och historiedidaktik, Idrottsvetenskap med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora, Naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Pedagogik, och Språk- och litteraturdidaktik.

Teori och metodkurser

2024 –Kvalitativa metoder, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper i kvalitativa metoder inom ämnesområdena Idrottsvetenskap och Utbildningsvetenskap. Med metod avses såväl metoder för insamling av empiriska data som analys av dessa empiriska data. Efter fullgjord kurs ska studenten kunna tillämpa olika metoder med utgångspunkt i ett analytiskt och kritiskt arbetssätt. Detta arbetssätt ska tillämpas både på egna arbeten och på andra forskares texter, det vill säga studenten kan både tillämpa och kritiskt granska olika metodval. Kursen syftar även till att utveckla studentens kreativitet och självständighet gällande metodologiska val.

Kurskod

LSU0004

Kursplan

Kvalitativa metoder, 7,5 hp

Kursstart

VT24. Kursperiod: 11 mars till 7 juni. 

Kontaktperson

Joacim Andersson är kursledare och kursexaminator.
Bodil Liljefors Persson är kursledare.

2024 – Kvantitativa metoder, 7,5 hp

Syfte

Kursen har som målsättning att doktoranderna behärskar och problematiserar grunderna i statistisk databehandling och inferentiell statistik med tillämpningar via dataprogram.

Kurskod

LSU0003

Kursstart

HT24.
Kursstart är inte fastställt än.

Kursplan

Kursplan: Kvantitativa metoder

Kontaktperson

Peter Gladioc Håkansson

Ämneskurser

2024 – Att tillämpa forskningsetik och forskaretik i historiska studier, 3,5 hp

Syfte

Kursens syftar för det första till att studenterna ska utveckla kunskap om forskningsetiska principer och förmåga att bedriva forskning i enlighet med god forskningssed. Kursen syftar också till att kursdeltagarna ska utveckla kunskap om och förmåga att identifiera vetenskaplig oredlighet i forskning i historiska studier. 

Kurskod

LSH0002

Kursstart

HT24

Kursplan 

Kursplan: Att tillämpa forskningsetik och forskaretik i historiska studier

Kontaktperson

Cecilia Trenter

2024 – Teori för språk- och litteraturdidaktik, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig en fördjupad förståelse för betydelsefulla teorier för språk- och litteraturdidaktik. Studenterna utvecklar en förståelse för både teorierna i sig själva och för hur de omsätts och tillämpas i språk- och litteraturdidaktisk forskning. Kursen syftar vidare till att studenterna utvecklar en förmåga att reflektera kritiskt över hur teoretiska utgångspunkter används i forskning.

Kurskod

LSS0004

Kursstart

HT 24, kursstart är ej fastställt.

Kursplan

Teori för språk- och litteraturdidaktik, 7,5 hp

Theory of language and literature in education, 7,5 hp

Kontaktperson

 

Anmälan till kurser vid Lärande och samhälle

Kurser vid Odontologiska fakulteten

Vid Odontologiska fakulteten finns forskarutbildningsämnet Odontologi. Just nu finns inga forskarutbildningskurser planerade lokalt på Odontologiska fakulteten.

Kurser vid Teknik och samhälle

Vid Fakulteten för teknik och samhälle finns forskarutbildningsämnena Datavetenskap och Tillämpad fysik. Alla kurser ges på engelska.

Internet of Things and People - seminariekurs, 5 hp

Innehåll

Aktuell forskning inom Internet of Things med fokus på användaren. Seminarieserie där en vetenskaplig artikel presenteras och diskuteras per seminarium. 

Högskolepoäng

5 hp

Undervisningsspråk

Engelska

Kurskod

TS00002

Mer information om kursen finns på engelskspråkiga sidan

Internet of Things and People - seminariekurs, 10 hp

Innehåll

Aktuell forskning inom Internet of Things med fokus på användaren. Seminarieserie där en vetenskaplig artikel presenteras och diskuteras per seminarium. 

Högskolepoäng

10 hp

Undervisningsspråk

Engelska

Kurskod

TS00004

Mer information om kursen finns på engelskspråkiga sidan

 

Current Topics in Applied Physics, 7,5 hp

Syfte och innehåll

Kursen syftar till att ge studenterna bred kunskap inom tillämpad fysik, speciellt inom områdena materialvetenskap, atom- och astrofysik samt synkrotronljusfysik, med tillämpningar.

I samråd med kursansvarig väljs 7 forskningsseminarier inom ordinarie serier på institutionen, närliggande lärosäten och forskningsanläggningar (t.ex. MAX IV laboratory och ESS). Inför respektive seminarium förs en diskussion mellan lärare och studenter kring en översiktsartikel som är relevant som bakgrund för aktuellt seminarium. Efter seminariet författar varje student en kortare sammanfattning av seminariet.

Högskolepoäng

7,5 hp

Undervisningsspråk

Engelska.

Kurskod

TS00019

Mer information om kursen finns på den engelskspråkiga sidan

 

2024 - Gender in natural science, technology, and mathematics, 5 credits

Syfte

Syftet med denna kurs är att studera och analysera hur naturvetenskap och teknik, ofta kallat STEM (science, technology, engineering, and mathematics), och genus socialt konstruerats och förstå erkända samband. Syftet är vidare att studera exempel på genuskodning av STEM ur ett historiskt perspektiv för att med denna bakgrund analysera dagens praktiker inom forskning och utveckling inom olika områden. Genom att använda historiska-, sociologiska-, kulturella-, hållbarhets- och filosofiska perspektiv av konstruktionen av STEM uppmanas deltagarna att utmana bilden av sin egen roll som forskare och det rådande paradigmet inom STEM.

Högskolepoäng

5 hp

Undervisningsspråk

Engelska

Kurskod

TS00021

Mer information om kursen finns på engelskspråkiga sidan

 

 

 

2025 - Solid State Physics, 7,5 hp

Svensk titel

Fasta tillståndets fysik

Syfte

Syftet med kursen är att lära sig hur de storskaliga egenskaperna hos fasta material beror på deras egenskaper på atomskalenivå. Elektriska, dielektriska, magnetiska, elastiska och termiska egenskaper hos fasta ämnen kommer att beskrivas i termer av grundläggande fysiska lagar. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas nya fenomen och material.

Kursen ges på engelska.

Kursplan

Kursplan: Fasta tillståndets fysik

Kurskod

TS00022

Kursstart

Kursen ges vartannat år. Nästa gång kursen ges är under 2025

Kontakt

Denis Music

2025 - Thin Film Physics, 5 hp

Svensk titel

Tunnfilmsfysik

Syfte

Syftet med kursen är att lära sig fysikaliska mekanismer för syntes och mikrostrukturutveckling av tunnfilmer från ångfasen. Atomära processer och termodynamik för jon-yta-interaktioner kommer att ägnas särskild uppmärksamhet eftersom de ger upphov till ovanliga makroskopiska egenskaper som är relevanta för många högteknologiska tillämpningar.

Kursen ges på engelska.

Kursplan

Kursplan: Tunnfilmsfysik

Kurskod

TS00023

Kursstart

Kursen går vartannat år. Nästa gång kursen ges är under 2025

Kontakt

Denis Music

2025 - Experimental Methods I, 5 hp

Svensk titel

Experimentella metoder I – Tekniker för karakterisering av atomer, molekyler och fasta
material

Syfte

Kursen syftar till att utveckla studenternas kunskap om experiment som vetenskaplig metod och ge studenterna en introduktion till experimentella metoder inom tillämpad fysik. Studenterna erhåller en bred insikt om de tekniker som används inom tillämpad fysik för att förstå och kunna beskriva atomer, molekyler och fasta material.

Kursen ges på engelska.

Kursplan

Kursplan: Experimentella metoder I

Kurskod

TS00018

Kursstart

The course runs every second year. Next course start is during 2025

Kontakt

Lindsay Richard Merte

2025 - Agent-based Modeling and Simulation as a Research Method, 5 hp

Syfte

Kursen syftar till att den forskarstuderande ska utveckla avancerade kunskaper om användning, fördelar och begränsningar av agentbaserad modellering och simulering som forskningsmetod. Den forskarstuderande ska kunna bedöma användbarheten och möjligheterna av detta forskningsparadigm samt förvärva färdigheter och kunskap för att använda agentbaserad modellering och simulering i den forskarstuderandes egen forskning. Detta innebär en djupgående förståelse för relevanta metoder, tillvägagångssätt och verktyg för att utveckla agentbaserade modeller och simuleringar samt att utveckla en kritisk bedömning av modeller och simuleringsresultat som har publicerats av andra.

Högskolepoäng

5 hp

Undervisningsspråk

Engelska

Kurskod

TS00025

Mer information om kursen finns på engelska sidan

 

2026 - Modeling and Simulation I, 5 hp

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper i skriptning, databehandling och visualisering med Python samt kunskaper i högprestandaprogrammering, t.ex. i Fortran eller C, vilka är nödvändiga för att arbeta med forskning och utveckling i tvärvetenskapliga miljöer, där simulering och modellering är av allt större betydelse.

Högskolepoäng

5 hp

Undervisningsspråk

Engelska.

Kurskod

TS00017

Mer information om kursen finns på engelskspråkiga sidan

 

Kurser vid andra lärosäten

Nedan hittar du kurser vid andra svenska universitet genom Lärosäten Syd.