Malmö universitet erbjuder forskarutbildningskurser för dig som är antagen vid Malmö universitet eller något annat lärosäte. I utbildning på forskarnivå ingår, förutom själva avhandlingen, en kursdel. Vad kursdelen ska innehålla styrs av den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet.

Malmö universitets forskarutbildningskurser är öppna för alla doktorander som är behöriga. Om det finns fler sökande än platser på kurser ges företräde till Malmö universitets doktorander.

 • Vilka specifika kurser du ska ha i din utbildning på forskarnivå kommer du överens om med dina handledare och din doktorandexaminator.
 • Det finns också obligatoriska kursmoment som ska ingå i alla doktoranders utbildning. Se till att ta reda på vad som gäller för just din utbildning.

Kurserna arrangeras dels av Centrum för akademiskt lärarskap (AKL), dels av fakulteterna.

Kurser vid Centrum för akademiskt lärarskap

Centrum för akademiskt lärarskap (AKL) arbetar universitetsövergripande och erbjuder, i första hand, forskarutbildningskurser för alla doktorander vid Malmö universitet. De flesta kurserna ges på engelska.

2020 - Communicating research, 5 hp

Syfte

The course gives graduate students the opportunity to develop their ability to communicate research results to different groups in society. Emphasis is placed on the use of the rhetorical process to analyze, plan and implement different types of communication. The course focuses on oral research communication, but students are expected to actively use different communication methods, not only spoken but communication through writing, listening and reading.

Message of admission will be sent approximately 6 weeks before the course starts.

Kurskod

MAH0218

Kursplan 

Kursplan: Communicating research

Kursstart

2020-11-10 till 2020-12-15

Schema

Schema: Communicating research

Kontaktpersoner

Anita Marttila
Administratör

Cecilia Olsson Jers
Programkoordinator, Fakulteten för teknik och samhälle

Anna Wärnsby
Programkoordinator, Fakulteten för lärande och samhälle

2020/2021 - Feminist Theories on Science and Knowledge, 4 hp

Syfte

The purpose of the course is for the doctoral student to broaden and deepen her/his critical understanding of scientific research using feminist theories on science and knowledge and be able to understand research as connected to various conceptual, epistemological, ontological, and evaluative assumptions.

Message of admission will be sent approximately 6 weeks before the course starts.

Kurskod

MAH0216

Kursplan 

Kursplan: Feminist Theories on Science and Knowledge

Kursstart

Kursen blir förmodligen framskjuten till vårterminen 2021.

Kontaktpersoner

Anita Marttila
Administratör

Kristin Järvstad
Programkoordinator, Fakulteten för kultur och samhälle

2020 - Research Ethics and Responsible Conduct in Research, 4 hp

Syfte

The course introduces doctoral students to the key concepts, debates, principles and legal regulations of research ethics. The purpose is to enable doctoral students to correctly identify ethical risks in research and to apply ethical constructs and stipulations to individual research projects. In addition, doctoral students shall be empowered to contribute to the ongoing development of research ethics.

Message of admission will be sent approximately 6 weeks before the course starts.

Kurskod

MAH0212

Kursplan

Kursplan: Research Ethics and Responsible Conduct in Research

Kursstart

2020-11-17 till 2020-12-15

Schema

Schema: Research Ethics and Responsible Conduct in Research

Kontaktpersoner

Anita Marttila
Administratör

Per-Anders Tengland
Programkoordinator, Fakulteten för hälsa och samhälle

2020 - Supporting the Learning of others, 5 hp

Syfte

The central theme of the course is research-related teaching. The course concerns the support of other's learning in order to achieve teaching objectives and to adapt teaching to teaching situations as well as to the background of the learners. The course will take up pedagogical theory, research into learning and academic teaching.

Message of admission will be sent approximately 6 weeks before the course starts.

Kurskod

MAH0207

Schema

Schema: Supporting the learning of others

Kursplan

Kursplan: Supporting the learning of others

Kursstart

2020-11-13 till 2021-01-15

Kontaktpersoner

Anita Marttila
Administratör

Niclas Andersson
Programkoordinator, Fakulteten för teknik och samhälle

Anmälan för kurser vid Centrum för akademiskt lärande

Kurser vid Hälsa och samhälle

Vid Fakulteten för hälsa och samhälle finns fem forskarutbildningsämnen: biomedicinsk vetenskap, kriminologi, vårdvetenskap, socialt arbete och hälsa och samhälle.

Ämneskurser

2020 - Health, disease and ”the good life”, 8 hp

Syfte

The aim of the course is to provide knowledge about, as well as tools for analyzing, defining, and using, concepts such as health, disease, illness, and quality of life, that is, key concepts in the research area ”health and society”. Other related notions, for example, dysfunction, well-being, happiness, work ability, and empowerment, will also be discussed and critically scrutinized. All these concepts and their uses will be connected to the various research interests of the participating doctoral students.

Kursen ges på engelska.

Kursplan

Kursansvarig

Per-Anders Tengland
Programkoordinator
Fakulteten för hälsa och samhälle

2020 - Introduktion till vårdvetenskap, 5 hp

Syfte

Kursen syftar till att doktoranden ska utveckla kunskap och kritiskt förhållningssätt i relation till det vårdvetenskapliga forskningsfältet och dess vetenskapsteoretiska grunder.

Efter avslutad kurs ska doktoranden:

 • visa fördjupad kunskap om vårdvetenskap som akademisk disciplin, dess ontologi, epistemologi och metodologiska förhållningssätt
 • visa förmåga att reflektera kring och kritiskt förhålla sig till forskning i vårdvetenskap i relation  till det egna avhandlingsområdet, och
 • visa förmåga att reflektera kring och kritiskt förhålla sig till vårdvetenskaplig forskning nationellt och internationellt.

Kursen är endast tillgänglig för doktorander vid institutionen för vårdvetenskap. 

Kursplan

Kurskod

HÄSA 218

Kursstart

Introduktionsträff samt introducerande föreläsning: 2020-09-14 klockan 09:00-16:00 i sal A:U208. Kursen avslutas 2020-11-09 med ett seminarium och diskussion kring examinationsuppgiften.

Kursansvarig

Christine Kumlien, Elisabeth Carlson, Malin Axelsson

Sista ansökningsdag

2020-06-15

2021 - Åldrande och demografiska förändringar i det senmoderna samhället, 3 hp

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskap om och verktyg för att analysera, definiera och använda koncept som hälsa, sjukdom, ohälsa och livskvalitet, vilka är nyckelbegrepp inom forskningsområdet ”hälsa och samhälle".

Kursplan

 • Campus-veckan består av seminarier, föreläsningar 17/5-20/5 och avslutande muntlig presentation 21/5, därefter examinerande individuell skriftlig inlämningsuppgift.
 • 26/4-17/5 utgörs av förberedande nätbaserad del (litteraturstudier, förberedande uppgift)
 • Obs! Campus-schemalagd närvaro 17-21/5 09.00-16.00.

Kursstart

Kursen startar 26/4 och slutar 21/5. 

Kursansvarig

Fil Dr Jonas Christensen

Anmälan

Anmälan öppnar 2020-09-01 sista ansökningsdag 2021-04-01. Mejla ansökningsblanketten till Jonna Ausfelt

Anmälan till kurser vid Hälsa och samhälle

Anmäl dig till kurser vid Hälsa och samhälle genom att fylla i Blankett för ansökan och skicka till Jonna.ausfelt@mau.se

Kurser vid Kultur och samhälle

Vid Fakulteten för kultur och samhälle finns fem forskarutbildningsämnen: Global politik, Interaktionsdesign, Internationell migration och etniska relationer, Medie- och kommunikationsvetenskap, och Urbana studier.

2020 - Advanced course in Urban Studies II

Syfte

Kursen ger dig en fördjupad inblick i aktuella forskningsdebatter inom forskningsområdet Urban Studies. Kursspråket är engelska.

Kurskod

KSUS002

Kursens start- och slutdatum

2020-11-02–2021-01-11

Kursplan

Anmälan

Anmäl dig till de kursansvariga

Kontakt

Kurser vid Lärande och samhälle

Vid Fakulteten för lärande och samhälle finns forskarutbildningsämnena: Historia och historiedidaktik, Idrottsvetenskap med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora, Naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Pedagogik, och Språk- och litteraturdidaktik.

Teori och metodkurser

2020 - Kvantitativa metoder, 7,5 hp

Syfte

Kursen har som målsättning att doktoranderna behärskar och problematiserar grunderna i statistisk databehandling och inferentiell statistik med tillämpningar via dataprogram.

Kurskod

LSU0003

Kursplan

Kursplan: Kvantitativa metoder

Kontaktperson

Lars Pålsson Syll

2021 - Kvalitativa metoder, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper i kvalitativa metoder inom ämnesområdena Idrottsvetenskap och Utbildningsvetenskap. Med metod avses såväl metoder för insamling av empiriska data som analys av dessa empiriska data. Efter fullgjord kurs ska studenten kunna tillämpa olika metoder med utgångspunkt i ett analytiskt och kritiskt arbetssätt. Detta arbetssätt ska tillämpas både på egna arbeten och på andra forskares texter, det vill säga studenten kan både tillämpa och kritiskt granska olika metodval. Kursen syftar även till att utveckla studentens kreativitet och självständighet gällande metodologiska val. 

Kurskod

LSU0004

Kursplan

Kursplan: Kvalitativa metoder

Kursstart

Kursen kommer ges under 2021. Datum för kursstart kommer senare.

Ämneskurser

2020 - Introduktionskurs: Perspektiv på lärande och pedagogisk forskning 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska fåen översikt över forskningsfältet svenska med didaktisk inriktning både i ett historiskt och samtida perspektiv. Syftet är också att få kunskap om vilka nyckelbegrepp, teoretiska ramverk och metodologier som dominerat under olika perioder.

Kurskod

LSNM003

Kursplan 

Kursplan: Perspektiv på lärande och pedagogisk forskning

Kontaktperson

Mona Holmqvist

2020 - Education and globalization, 3 hp

Syfte

The aim of the course is for the doctoral students to be able to discuss how educational policies and practices are related to processes of localization, nationalization, transnationalization and globalization; to use theories and concepts, presented within the course and to exemplify how specific educational policies and practices are entangled in processes of globalization.

Kursen ges på engelska.

Kurskod

LSU0014

Kursstart

Kursdatum är 2-3 november 2020

Kursplan

Kursplan: Education and globalization

Kontakt

Malin Ideland

2020 - Sport Sciences and scientific perspectives, 7,5 hp

Syfte

The aim of the course is for the students to develop in-depth knowledge of scientific perspectives and traditions in the field of sport sciences, and to analyse these perspectives and traditions in relation to their theoretical foundations and the students’ own PhD-projects.

Kurskod

LSI0006

Kursplan

Kursplan: Sport Sciences and scientific perspectives

Kontaktperson

Kutte Jönsson

2020 - Vetenskapsteori för området utbildningsvetenskap, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig kunskap om hur det utbildningsvetenskapliga området har vuxit fram och om positioner inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Kursen syftar vidare till att studenten tillägnar sig vetenskapsteoretisk kunskap med relevans för det utbildningsvetenskapliga fältet.

Kurskod

LSU0005

Kursplan

Kursplan: Vetenskapsteori för området utbildningsvetenskap

Kursstart

Datum för kursstart är inte fastslaget än.

Kontaktperson 

Thom Axelsson

2021 - Historia, syntes och kontext, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att de forskarstuderande ska tillägna sig fördjupade kunskaper om på vilket sätt historiesyn och teoretiska utgångspunkter formar hur historisk kontext framställs i historiska syntesarbeten.

Kurskod

LSH0001

Kursplan

Kursplan: Historia, syntes och kontext

Kursstart

Kursen kommer ges under 2021. Datum för kursstart kommer senare.

Kontaktperson för kursen

Johan Lundin

2021 - Idrottsvetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att studenterna, med utgångspunkt i aktuell forskning och vetenskapsteoretiskaöverväganden, utvecklar en bred förståelse för det  idrottsvetenskapliga forskningsområdet med fördjupning inom en avgränsad del. Dessutom syftar kursen till att utveckla studenternas förmåga att bedöma och kritiskt granska idrottsvetenskaplig forskning.

Kurskod

LSI0004

Kursplan

Kursplan: Idrottsvetenskaplig introduktionskurs

Kursstart

Kursen kommer ges under 2021. Datum för kursstart kommer senare.

Kontaktperson för kursen

Susanna Hedenborg

2021 - Perspektiv i pedagogisk forskning, 7,5 hp

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap i några framträdande perspektiv inom pedagogisk forskning samt att analysera dessa i relation till vetenskapsteoretiska antaganden och egna frågeställningar.

Kurskod

LSP0006

Kursplan

Kursplan: Perspektiv i pedagogisk forskning 

Kursstart

Kursen kommer ges under 2021. Datum för kursstart kommer senare.

Kontaktperson för kursen

Johan Dahlbeck

2021 - Trender och traditioner inom naturvetenskapernas och matematikens didaktik, 7,5 hp

Syfte

Kursen syftar till att introducera hur och varför naturvetenskapernas och matematikens didaktik har växt fram som forskningsfält och vad som skiljer och förenar forskningsfälten samt beskriva och problematisera nyckelbegrepp, teoretiska ramverk och metodologier som dominerat under olika perioder. Syftet är dessutom att beskriva och problematisera kunskapsfälten genom att sociologisk och historisk orientering inom fälten i form av organisationer, tidskrifter och konferenser. Denna diskussion sker utifrån en större utbildningspolitisk kontext. Didaktik kommer att belysas utifrån ett brett perspektiv (science education (research), mathematics education (research)).

Kurskod

3050

Kursplan

Kursplan: Trender och traditionerinom naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Kursstart

Kursen kommer ges under 2021. Datum för kursstart kommer senare.

Språk- och litteraturdidaktisk fördjupningskurs

Anmälan till kurser vid Lärande och samhälle

Kurser vid Odontologiska fakulteten

Vid Odontologiska fakulteten finns forskarutbildningsämnet Odontologi.

2020 – ComBine multidisciplinary biofilms and biointerfaces course, 10 hp

Syfte

The aim of the course is to broaden and deepen your knowledge and skills within the field of biofilms, biointerfaces and microelectronics, to provide you with a greater understanding of subjects adjacent to but not covered by your PhD topic. These subjects are closely related to the projects within the multidisciplinary ComBine research school. A second aim is to give the students complementary skills useful in their future career as researchers within academia or in industry.

Kursen ges på engelska

Kursplan

Kursplan: ComBine multidisciplinary biofilms and biointerfaces course 

Schema

Preliminärt schema

Kurskod

ODCB001

Kursstart

Kursen startar den 14 september.

Anmälan

Datum för sista anmälningsdagen är den 16 augusti 2020.

Kontaktperson för kursen

Jessica Neilands

2020 – Introduktion till vetenskap och forskning inom forskarskola Oral hälsa

Syfte

Kursen ger dig en introduktion till vetenskap och vetenskapsteori i relation till forskningsområdet Oral hälsa, och utvecklar kunskap och färdighet att planera, utföra och kommunicera forskning.

Kursplan

Kursplan: Introduktion till vetenskap och forskning inom forskarskola Oral hälsa

Schema

Schema: Forskarskola

Kurskod

Ladokkod: ODOH001

Kursstart

Kursen startar den 18 september 2020.

Anmälan

Anmälningstiden är förlängd till och med den 10 september.

Kontaktperson

Cecilia Franzén

Anmälan till kurser vid Odontologiska fakulteten

Kurser vid Teknik och samhälle

Vid Fakulteten för teknik och samhälle finns forskarutbildningsämnet Datavetenskap.

Teori och metodkurser

2020 - Etik och jämställdhet i teknisk forskning, 2,5 hp

Syfte

Syftet med den här kursen är att ge doktoranden möjlighet att utveckla kritiska verktyg och perspektiv för att förstå relationerna mellan teknik, genus och etik.

Kursen ges på engelska

Kursplan

Kursplan: Etik och jämställdhet i teknisk forskning 

Schema

Schema publiceras framöver.

Kurskod

TS00014

Kursstart

Kursen startar den 3 november.

Anmälan

Datum för sista anmälningsdagen är de 27 oktober.

Kontaktperson för kursen

Nancy Russo

Ämneskurser

2020 - Internet of Things and People, 5 hp

Syfte

Efter avslutad kurs ska den forskarstuderande

 • ha förståelse för aktuella forskningsfrågor inom området Internet of Things
 • ha kunskap om delområdena interaktionsteknologi, användarcentrerad utveckling och inbyggd intelligens
 • kunna muntligt presentera och diskutera frågeställningar inom området på ett initierat sätt.

Kursen ges på engelska

Kurskod

TS00002

Kursplan

Kursplan: Internet of Things and People, 5 hp

Kursstart

Löpande

Kontaktperson för kursen

Paul Davidsson

2020 - Internet of Things and People, 10 hp

Syfte 

Kursen bidrar till målet att visa djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet. Kursen syftar även till att utveckla förmågan att muntligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat.

Kursen ges på engelska.

Kurskod

TS00004

Kursplan 

Kursplan: Internet of Things and People, 10 hp

Kursstart

Löpande

Kontaktperson för kursen

Paul Davidsson

2020 - Current Topics in Data Science, 5hp

Planerad kursstart vintern 2020/2021. Mer information om kursen kommer inom kort. 

Kontaktperson

Bengt J. Nilsson

Anmälan till kurser vid Teknik och samhälle